Zapraszamy do śledzenia „Nowości branżowych”.

Znajdą Państwo tutaj informacje o aktualnych pracach legislacyjnych w Polsce oraz najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także komentarze członków Instytutu dotyczące ważnych wydarzeń gospodarczych, których tłem jest kwestia niewypłacalności przedsiębiorstw i konsumentów.

„Nowości branżowe” są redagowane przez naszego eksperta, Bartosz Sierakowski (kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego).

 

 

Publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" (A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak)

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” autorstwa prof. Anny Hrycaj, Bartosza Sierakowskiego i Jakuba Raka z Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz dr. Patryka Filipiaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Upadłość banku a zdeponowane u niego środki pochodzące z dotacji unijnej (ważny wyrok TSUE z 13.10.2022 r., sygn. C-698/20)

| IPUiR - Nowości branżowe Seminarium Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata

W 2020 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, mającym na celu zbadanie przepisów regulujących sposób postępowania ze środkami pochodzącymi z budżetu UE (otrzymanymi tytułem dotacji), zdeponowanymi na rachunku prowadzonym przez bank, wobec którego została ogłoszona upadłość. SN powziął bowiem wątpliwość, czy przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie regulacjom krajowym, które ani nie wyłączają tych środków z masy upadłości upadłego banku, ani nie pozwalają skutecznie dochodzić na drodze sądowej wyłączenia ich z rzeczonej masy. Po przeszło 2 latach od wystąpienia z pytaniem, 13 października 2022 r. TSUE wydał wyrok w tej...

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020r. (sygn. akt. XXIII Gz 989/19) - skutki śmierci upadłego dla biegu postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

| IPUiR - Nowości branżowe Seminarium Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

TEZA Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów powinno się toczyć dotąd, aż zostaną zakończone czynności likwidacyjne oraz zostanie dokonany podział sum uzyskanych z likwidacji, rozpoczęty proces likwidacji majątku upadłego powinien zostać zakończony z udziałem spadkobierców.

The EU restrictive measures (the sanctions) against Russia: Can insolvency proceedings be opened when economic resources and funds have been frozen by sanctions?

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Wydarzenia z kraju IPUiR - opracowania naukowe

Russia's aggression against Ukraine resulted in the introduction of restrictive measures against entities associated with the Russian Federation both at the European Union level and in the Member States. The restrictive measures may apply to both natural and legal persons. One of the consequences of subjecting a given entity to restrictive measures is the freezing of funds and economic resources. Most often, the freezing of funds and economic resources means that such an entity is unable to continue its economic activity, loses financial liquidity, and, consequently, it should be declared bankrupt. European law understands the freezing of economic resources very broadly; it means preventing...

Projekt ustawy implementującej dyrektywę o restrukturyzacji zapobiegawczej

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jest opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe, UD 120. Celem Projektu jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości). Projekt wprowadza istotne zmiany nie tylko do ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo...

Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Mateusza Waberskiego, wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe drogą tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie pisma w KRZ?

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju IPUiR - opracowania naukowe

 

Zgodnie z art. 491(2) ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520; dalej jako p.u.) wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem przepisów art. 8 i art. 9. Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych przez dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku, o którym mowa w art. 216aa ust. 1, wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu.

Na gruncie tego przepisu pojawia się wątpliwość czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe droga tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 29 (3/2022)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Restrukturyzacja zapobiegawcza - Polska wdraża Dyrektywę

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 28 (2/2022)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 27 (1/2022)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Krajowy Rejestr Zadłużonych i system teleinformatyczny – cykliczne spotkania dla doradców restrukturyzacyjnych

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju

Termin – każdy piątek, godz. 18.00-19.00

Błędne obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na Portalu Publicznym KRZ

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju

Według stanu na 1 lutego 2022 r. na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych opublikowano łącznie 74 obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. W większości z nich wskazano na dzień układowy, który dopiero nadejdzie w przyszłości (przykładowo, obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2022 r. wskazuje, że dzień układowy został ustalony na 15 lutego 2022r.). Powstają bardzo poważne wątpliwości co do prawidłowości takiej praktyki.

Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)” autorstwa dr hab. Anny Hrycaj, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Agaty Kosmal, doktorantki IPUiR.

Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

Sąd Najwyższy rewiduje dotychczasowy pogląd – wierzyciel pauliański może prowadzić egzekucję przeciwko osobie trzeciej

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zaprszamy do zapoznania się z komentarzem do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie III CZP 60/19 na temat charakteru prawnego skargi pauliańskiej.

European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata IPUiR - opracowania naukowe

We are excited to announce a new book 'European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)’, edited by Anna Hrycaj & Patryk Filipiak

Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia "wyczerpanie trybu" w rozumieniu art. 145 prawa upadłościowego

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju

Zaprszamy do zapoznania się z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 96/20. Komentarz do uchwały zamieścimy po sporządzeniu i opublikowaniu treści uzasadnienia.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 26 (4/2021)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Konferencja "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w konferencji "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające".

Konferencja "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych".

Zaskarżenie postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia – procesowa łamigłówka w Sądzie Najwyższym

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia z kraju

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. w znacznym stopniu zmieniła kształt polskiego procesu cywilnego. W toku stosowaniu nowego prawa praktyka dostrzega coraz więcej wątpliwości dotyczących wykładni poszczególnych przepisów. W tym przypadku, pytanie dotyczy zagadnienia zaskarżalności postanowienia sądu II instancji o odrzuceniu zażalenia. Problem stał się na tyle powszechny, w szczególności w ramach postępowania upadłościowego, że do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne – odpowiedź powinna ujednolicić orzecznictwo.

Zakaz ustanawiania hipotek po otwarciu restrukturyzacji obejmuje również hipotekę przymusową – tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 23/20

| IPUiR - Nowości branżowe

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lutego 2021 r. (sygn. III CZP 23/20) orzekł, że „zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz 814 ze zm.), ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej”.

Zasady likwidacji masy upadłości w upadłości konsumenckiej

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - opracowania naukowe

Dla ujednolicenia praktyki i usprawnienia przebiegu postępowania upadłościowego publikujemy zasady postępowania przy likwidacji masy upadłości zgodnie z art.491(11a) ustawy Prawo upadłościowe. Zasady zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości wnoszenia skarg przez wierzycieli.

Akta syndyka a akta sądowe w upadłości konsumenckiej

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Po nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej wielu sędziów i syndyków ma wątpliwości jakie dokumenty powinny być w aktach syndyka a jakie w aktach sądowych. Wobec tego publikujemy wytyczne, które zostały opracowane wspólnie z sędziami upadłościowymi w zakresie prowadzenia akt syndyka i ograniczenia zakresu dokumentacji składanej do akt sądowych:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na stałe w polskim systemie prawnym? Jest projekt ustawy.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Analiza treści Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi do wniosku, że w ostatnim półroczu przedsiębiorcy mierzący się z problemem niewypłacalności najczęściej korzystali z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma szanse na stałe stać się częścią systemu prawa restrukturyzacyjnego?

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 23 (1/2021)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

COVID-19 a status prawny zawartego wcześniej układu. Wypowiedź naszego eksperta

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie koronawirusa w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę, w tym wywołało falę upadłości i restrukturyzacji. Pandemia COVID-19 dotknęła nie tylko zdrowe przedsiębiorstwa, ale również te, które cieszyły się zawartym i prawomocnie zatwierdzonym układem.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 22 (4/2020)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 21 (3/2020)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 20 (2/2020)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Uproszczona restrukturyzacja – odpowiedź ustawodawcy na kryzys wywołany COVID-19

| IPUiR - Nowości branżowe

Zgodnie z projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID -19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”) ustawodawca zaproponował wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Projekt ustawy wpłynął do sejmu w dni 22 maja 2020 r. W dniu 27 maja 2020 r. sejm skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Francja

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Wielka Brytania.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w Polsce.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Ostatnie tygodnie przyniosły na całym świecie szereg zmian w regulacjach dotyczących zagadnienia niewypłacalności. Nie ominęło to również naszego systemu prawnego. W Polsce uchwalono przepisy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową, której celem – w ujęciu gospodarczym – jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Wprowadzone zmiany dotykają także regulacji związanych z upadłością i restrukturyzacją, czemu poświęcony jest niniejszy tekst.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Cypr.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Singapur.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Australia.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Hiszpania.

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

Zakres pouczenia syndyka w zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika

| IPUiR - Nowości branżowe

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), której regulacje obowiązują od 24 marca 2020r., wprowadzono nowy obowiązek syndyka polegający na pisemnym pouczeniu małżonka dłużnika o toczącym się postępowaniu upadłościowym w tym w szczególności o treści art. 124-126, oraz art. 491[14] ust. 5, 6 i 8, art. 491[14]a i art. 491[16] p. u.

Niemieckie zmiany legislacyjne odpowiedzią na szok gospodarczy wywołany pandemią COVID – 19.

| IPUiR - Nowości branżowe

25 marca 2020 r. w Republice Federalnej Niemiec przyjęto ustawę, która ma złagodzić konsekwencje pandemii COVID-19 w niemieckiej gospodarce. Zmiany wprowadzone przez niemiecki parlament dotyczą regulacji dotyczących niewypłacalności, a także wypowiedzenia umów, prawa korporacyjnego i karnego. Nowe regulacje mają przede wszystkim na celu ułatwienie kontynuacji działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy mają trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz tym, którzy stali się niewypłacalni w wyniku pandemii COVID-19.

Pre-pack po liftingu. Co się zmienia?

| IPUiR - Nowości branżowe

Już 24 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Ustawa nowelizująca – poza gruntowną zmianą modelu upadłości konsumenckiej – wpływa na instytucję przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-pack.

Nowe obowiązki doradców restrukturyzacyjnych. Prowadzenie akt sądowych

| IPUiR - Nowości branżowe

24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, a to wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia przez syndyków akt upadłości konsumenckich oraz akt zgłoszeń wierzytelności.

Czy liczba upadłości konsumenckich w 2025r. przekroczy 30.000 rocznie?

| IPUiR - Nowości branżowe

Już 24 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Ustawa, która w zasadniczy sposób zmienia regulacje dotyczące upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Nadchodzi zmiana prawa upadłościowego

| IPUiR - Nowości branżowe

24 marca 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej❗❗❗

Czy upadłość może przełamać akcesoryjny charakter hipoteki? Na odpowiedź jeszcze chwilę poczekamy – Sąd Najwyższy zastanowi się nad tym zagadnieniem w powiększonym składzie.

| IPUiR - Nowości branżowe

Żelazna zasada odzwierciedlająca sens hipoteki stanowi, że w razie braku spłaty długu wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z nieruchomości, na której ową hipotekę ustanowiono. Standardem w obrocie gospodarczym jest dokonywanie zabezpieczenia na mieniu osoby trzeciej. Najprostszy przykład: przedsiębiorca będący osobą fizyczną zaciąga pożyczkę, której spłatę zabezpiecza na nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki z o.o., której jest udziałowcem.

Majątek wspólny małżonków w obliczu upadłości konsumenckiej

| IPUiR - Nowości branżowe

16 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w sprawie o sygn. akt III CZP 7/19 podejmując długo wyczekiwaną uchwałę w powiększonym składzie siedmiu sędziów dotyczącą skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków dla majątku wspólnego małżonków.

Podwyższonej odpowiedzialności członków upadłego SKOK-u nie ma – to sedno uchwały Sądy Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 42/19)

| IPUiR - Nowości branżowe

W dniu 12 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie:

 Czy syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy wyłącznie na podstawie postanowień statutu uchwalonego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach osczędnościowo – kredytowach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2386), przewidującego podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, bez podjęcia, przed ogłoszeniem upadłości kasy, przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty zgodnie z art. 38 § 1 pkt 4ustawy...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 18 (4/2019)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Czy można dokonać tzw. potrącenia ewentualnego w postępowaniu upadłościowym i jakie to wywołuje skutki? (uchw. SN z 25.07.2019 w sprawie III CZP 18/19)

| IPUiR - Nowości branżowe

Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lipca 2019 r. w sprawie III CZP 18/19 orzekł, że „wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości, także wtedy gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z prawa potrącenia”.

Zmiany w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

| IPUiR - Nowości branżowe

14 maja 2019r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2019r. Proces legislacyjny toczył się do 30 sieprnia 2019r. W dniu 6 września 2019r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą model upadłości konsumenckiej.

Wpływ unijnej dyrektywy drugiej szansy na polskie prawo restrukturyzacyjne

| IPUiR - Nowości branżowe

W dniu 20 czerwca 2019 r. Rada UE przyjęła tekst nowej dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (tj. Dz. Urz. UE L 172/18 z 26.06.2019 r.). Ma ona na celu harmonizację przepisów dotyczących restrukturyzacji, a także przewiduje dostęp do nowych mechanizmów obronnych, dzięki zastosowaniu którym dłużnik otrzyma tzw. „drugą szansę”.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 16 (2/2019)]

| IPUiR - Nowości branżowe

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Na postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie (uchwała SN z 11.04.2019 r. w sprawie III CZP 108/18)

| IPUiR - Nowości branżowe

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika wydane w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym po złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości przysługuje zażalenie (art. 741 k.p.c. w związku z art. 37 zdanie pierwsze i z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 498). W ten sposób Sąd Najwyższy uchwałą z 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 108/18) rozstrzygnął wątpliwość interpretacyjną powstałą na gruncie Prawa upadłościowego (dalej jako „p.u.”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Roszczenie pauliańskie w przypadku ogłoszenia upadłości osoby trzeciej podlega dochodzeniu w trybie przepisów prawa upadłościowego (wyrok SN z 27.03.2019 w sprawie V CSK 13/18)

| IPUiR - Nowości branżowe

Zgodnie z art. 532 k.c. wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Komentowany wyrok SN zapadł na tle stanu faktycznego, w którym ogłoszono upadłość osoby trzeciej, a w związku z tym powstało zagadnienie dotyczące sposobu realizacji (dochodzenia i zaspokojenia) tzw. roszczenia pauliańskiego.