Akta doradcy restrukturyzacyjnego prowadzone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – zasady i dobre praktyki (A. Mielcarz-Jankowska, Warszawa 2024)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Aleksandry Mielcarz-Jankowskiej, doktorantki na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

 

I.                    Wprowadzenie

Z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia  6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych[1] tj. z dniem 1 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące aktów wykonawczych określających sposób i tryb prowadzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego. Obowiązek prowadzenia akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym wynika ze zmienionej legitymacji ustawowej określonej art. 228a ust. 7, art. 49124 , art. 49137 ust. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe[2] oraz art. 211a ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restukturyzacyjne[3]. Zmiany legislacyjne wprowadzone przez ustawodawcę  w kontekście rozporządzeń wykonawczych dotyczących akt prowadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego mają charakter dostosowujący dotychczasowe rozwiązania prawne do zmian wynikających z elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto zawierają nowe rozwiązania dotyczące spraw, w których dotychczas nie było obowiązku prowadzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego a mianowicie dla spraw o zatwierdzenie układu na etapie przedsądowym.

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zasad prowadzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego oraz stworzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących prowadzenia akt.

II.                  Czym są akta doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym?

W ujęciu systemowym akta stanowią uszeregowany zbiór dokumentów (plików) o określonej przepisami strukturze, ściśle związanych z podmiotem wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz przedmiotem postępowania.

Gospodarz akt pełni funkcje zarządzające w stosunku do tych akt, bowiem to poprzez jego aktywność w postępowaniu kreowana jest zawartość akt. Gospodarz na bieżąco weryfikuje i rozpoznaje wpływające do akt pisma, porządkuje ich zawartość, co wpływa na transparentność postępowania. Zarządzający aktami ma również uprawnienia do udostępniania akt oraz ich „zamykania” czyli wykonania czynności biurowej polegającej na zakreśleniu numeru sprawy w repertorium.  

Akta doradcy restrukturyzacyjnego stanowią część akt postępowania sądowego w szerokim znaczeniu.

Akta do zgłoszeń wierzytelności zawierają szczególny sposób agregacji dokumentów, gdzie dla wierzyciela dokonującego zgłoszenia wierzytelności jest tworzona teczka, a jednostkowe zgłoszenia wierzytelności są agregowane w zakładkach, które są elementem składowym teczek.

III.                Podstawy prawne prowadzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego

W związku z tym, iż akta syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu (po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu) stanowią cześć akt sądowych przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania prawne dotyczące prowadzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego  stanowią w dużym stopniu odzwierciedlenie istniejących już rozwiązań zawartych w przepisach wewnętrznych Ministra Sprawiedliwości, stosowanych w sądach w zakresie prowadzenia akt z uwzględnieniem szczególnego charakteru postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych  ( por. § 14, 15, 37, 41, 42 oraz § 216, 227–229 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej[4]). Rozwiązania te zostały odpowiednio poszerzone o regulacje prawne w zakresie prowadzenia i przetwarzania akt sprawy przez doradcę restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.  Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom Rozporządzenia  stanowią niezwykle ważny środek dla zapewnienia transparentności postępowania jednocześnie pozwalając na realizowanie  zasad jawności, zupełności i integralności oraz syngularności akt. Realizacja tych zasad jest możliwa w związku z przypisaniem doradcy uprawnień oraz obowiązków gospodarza akt.

Przepisy regulujące prowadzenie akt przez doradcę restrukturyzacyjnego określają  następujące rozporządzenia:

1.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[5].

2.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów[6].

3.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r.  w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej[7].

4.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu[8].

Rozporządzenia wykonawcze uwzględniając odpowiednie modyfikacje wynikające ze specyfiki prowadzonego przez doradcę restrukturyzacyjnego postępowania są przedmiotowo tożsame. Z tego względu ustawodawca przyjął jednakową strukturę dla wszystkich czterech aktów prawnych i usystematyzował przepisy w pięciu rozdziałach, w sposób następujący:

 

Rozdział I - przepisy ogólne określenie sposobu i trybu prowadzenia akt, określenie rodzajów  repertoriów dla poszczególnych rodzajów spraw doradcy;

Rozdział II – Akta sprawy;

Rozdział III – Zbiór dokumentów;

Rozdział IV – Repertoria;

Rozdział V – Przepisy końcowe.

Przepisy ogólne każdego z rozporządzeń określające sposób i tryb prowadzenia akt określają również urządzenia ewidencyjne dla poszczególnych rodzajów postępowań doradcy restrukturyzacyjnego. Do katalogu urządzeń ewidencyjnych przyporządkowanych dla akt prowadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego występującego w postępowaniu w funkcji syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego w systemie KRZ należą:

Oznaczenie urządzenia oraz kodu ewidencyjnego

Przedmiot postępowania

Repertorium GUp-s

dla spraw upadłościowych prowadzonych przez syndyka  na podstawie art. 4911 ust. 1 p.u.

Repertorium GRp-ns

dla spraw o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli art. 491 27 ust 1 p.u.

Repertorium GRz-nu

dla spraw o zatwierdzenie układu art. 211 1 ust. 1 p.r.

Dla akt do zgłoszeń wierzytelności:

Repertorium

GUp-s-Zw

dla spraw upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 491 1 ust. 1 p.u.

Repertorium

GUp"sk"-Zw

dla spraw upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 491 1 ust. 2 p.u. oraz po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 491 5 ust. 2 p.u.

Repertorium

GUp-Zw

dla spraw upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości dłużnika na podstawie art. 51 ust. 1 p.u.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie pozwoliło na zachowanie odrębności repertoriów sądowych i doradcy restrukturyzacyjnego  w systemie teleinformatycznym KRZ.

 

IV.               Założenie akt

 

Prowadzenie akt przez doradcę restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym rozpoczyna się z chwilą utworzenia akt. Akta sprawy dla postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  (GUp-s) oraz akta do zgłoszeń wierzytelności (GUp-s-Zw; GUp-Zw; GUp„sk”Zw) zakładane są w systemie teleinformatycznym z chwilą odnotowania w repertorium sądowym „GU” postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Analogicznie w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną (GRp-ns) akta sprawy zakładane są z chwilą odnotowania w repertorium sądowym „GR” postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu lub z chwilą odnotowania w repertorium sądowym „GU” postanowienia o skierowaniu dłużnika do postępowania o zawarcie układu. W każdym z wymienionych postępowań zakładanie akt jest czynnością automatyczną, która nie wymaga podjęcia działań po stronie doradcy restrukturyzacyjnego. Natomiast w przypadku akt w postępowaniu o zatwierdzenie układu (GRz-nu) nadzorca układu zakłada akta sprawy w systemie teleinformatycznym samodzielnie, niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego, co wymaga wykonania manualnej czynności w systemie.

 

V.                 Sygnatura sprawy (oznaczenie akt)

 

Budowa sygnatury akt sprawy prowadzonej przez doradcę restrukturyzacyjnego dla wszystkich postępowań, gdzie pełni on funkcję gospodarza akt została zbudowana w podobny sposób, albowiem składa się z: kodu wydziału upadłościowego, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości/otwarciu postępowania lub odpowiednio kodu wydziału restrukturyzacyjnego, właściwego  dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności – z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby – z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika, oznaczenia kodu ewidencyjnego, numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium oraz z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym założone zostały akta sprawy. Powyżej określone elementy składowe sygnatury przedzielone są znakami łamania.

Akta do zgłoszeń wierzytelności oznacza się w systemie KRZ sygnaturą akt sprawy upadłościowej, dla której są zakładane oraz symbolem „Zw”.

 

Do akt sprawy, w tym do akt do zgłoszeń wierzytelności prowadzonych w systemie teleinformatycznym załącza się: pisma lub dokumenty otrzymane w toku postępowania przez gospodarza akt tj. odpowiednio przez syndyka/nadzorcę sądowego/nadzorcę układu, pisma wysłane przez gospodarza akt wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez niego w toku postępowania. Do przykładowych dokumentów, pism dołączanych do akt sprawy, których gospodarzem jest syndyk/nadzorca sądowy/nadzorca układu należą między innymi:

 

a) w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

‒        oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 491 11a ust. 1 p.u.,

‒        dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji (art. 156 ust. 4 p.u.),

‒        plan prowadzenia postępowania,

‒        preliminarz wydatków,

‒        wysłane zawiadomienia o upadłości wierzycieli, komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu a także małżonka upadłego,

‒        wysłany wniosek do Urzędu Skarbowego i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru o udzielenie informacji dotyczącej upadłego,

‒        spis inwentarza,

‒        zarządzenia syndyka ( w tym zarządzenia dowolne),

‒        zarządzenie o obwieszczeniu w przedmiocie złożenia opisu i oszacowania masy upadłości,

‒        pisma nadesłane przez wierzycieli oraz inne podmioty w toku postępowania,

‒        elektroniczny odpis aktu notarialnego dotyczący sprzedaży praw do nieruchomości masy upadłości, protokół otwarcia ofert z ich dokładnym opisem, natomiast oferty na zakup składników majątkowych traktowane tak jak dokumenty niejawne w myśl art. 216 ab p.u. nie wymagają dołączenia do akt głównych, można je dołączyć do zbioru dokumentów, 

‒        plan spłaty,

‒        sprawozdanie ostateczne (dołączone za pomocą funkcji „dodaj plik”, gdyż formularz sprawozdania jest zaadresowany do sądu i nie trafia bezpośrednio do akt sprawy prowadzonych przez syndyka),

 

b) w aktach do zgłoszeń wierzytelności:

‒        nadesłane zgłoszenia wierzytelności agregowane w ramach teczek i zakładek,

‒        cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej), lub oświadczenia złożonego w postaci ustnej,

‒        zarządzenia syndyka o wezwaniu wierzyciela do uzupełnienia braków zgłoszenia wierzytelności,

‒        zarządzenia o zwrocie zgłoszeń wierzytelności,

‒        zarządzenia dowolne,

‒        pisma nadesłane przez wierzycieli oraz inne podmioty w toku postępowania,

‒        skargę na zwrot zgłoszenia wierzytelności oraz wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 243 ust. 2 ustawy,

 

c) w aktach postępowania o zatwierdzenie układu:

‒        zarządzenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,

‒        zarządzenie o obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego (obligatoryjnie dla postępowań prowadzonych w trybie „z obwieszczeniem”),

‒        pisma nadesłane przez wierzycieli oraz inne podmioty w toku postępowania,

‒        spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych,

‒        wstępny plan restrukturyzacyjny,

‒        plan restrukturyzacyjny,

‒        propozycje układowe,

‒        zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu

‒        karty do głosowania,

‒        protokół przebiegu zgromadzenia wierzycieli,

‒        sprawozdanie nadzorcy układu,

 

 

d) w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

‒        spis wierzytelności,

‒        spis wierzytelności spornych,

‒        zarządzenia nadzorcy sądowego,

‒        pisma nadesłane przez wierzycieli oraz inne podmioty w toku postępowania

‒        propozycje układowe,

‒        karty do głosowania,

‒        protokół przebiegu zgromadzenia wierzycieli.

 

 

Do akt prowadzonych przez pozasądowy organ postępowania nie załącza się:

 

‒        pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych[9], a także ofert składanych w toku przetargu lub aukcji[10], które wnosi się z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

‒        pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego[11], art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych[12],

‒        dokumentów związanych z prowadzoną przez syndyka dalszą działalnością gospodarczą upadłego (tj. dokumentacji kadrowo – płacowej oraz księgowej),

‒        dokumentów i pism procesowych dotyczących innych postępowań sądowych, administracyjnych w których stroną, uczestnikiem lub pozwanym jest upadły lub dłużnik,

‒        korespondencji prowadzonej z instytucjami i podmiotami, które nie stanowią pism procesowych w sprawie.

 

Ustawodawca przewidział również, iż doradca restrukturyzacyjny pełniący odpowiednio funkcję syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, w sprawach, w których występuje jako gospodarz akt - wprowadza treść pism, o których mowa w art. 228a ust. 2 p.u., art. 49124 ust. 2 p.u., art. 49137 ust. 2 p.u.,  art. 196b ust. 2 p.r., do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym  oraz sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt elektronicznych, natomiast oryginał składa do zbioru dokumentów.

 

VI.               Dostęp do akt

 

W ramach wprowadzonych zmian legislacyjnych ustawodawca uregulował udostępnianie akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym przez nadzorcę sądowego. Zgodnie z przyjętą tożsamą regulacją we wszystkich czterech rozporządzeniach wykonawczych akta będą udostępniane uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, a służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości poprzez zgłoszenie przez Ministra Sprawiedliwości żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym. Jednocześnie zapewnia się możliwość dostępu do akt oraz zbioru dokumentów także w biurze nadzorcy sądowego w godzinach urzędowania.

 

VII.              Przechowywanie akt

 

Akta elektroniczne doradcy restrukturyzacyjnego stanowią część akt sądowych, w związku z tym podlegają takim zasadom przechowywania jak akta sądowe. Szczegółowe wytyczne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia[13].

System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe spełnia funkcję archiwum zakładowego w odniesieniu do akt spraw prowadzonych w tym systemie oraz tytułów wykonawczych obejmujących orzeczenia wydane w postępowaniach prowadzonych w tym systemie. Zgodnie z §  14 ust. 2 pkt 5 tego rozporządzenia okresy przechowywania ksiąg i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych wynoszą 30 lat dla urządzeń ewidencyjnych kategorii B. Do kategorii B zalicza się repertoria, wykazy akt przekazanych do archiwum i skorowidze akt sądowych. Odpowiednio  § 22 i 23 rozporządzenia w sprawie przechowywania akt stosuje się do repertoriów i innych urządzeń ewidencyjnych prowadzonych jako odrębny dokument elektroniczny lub raport wygenerowany z systemu teleinformatycznego, zwanych dalej "elektronicznymi repertoriami lub innymi urządzeniami ewidencyjnymi", które przewidują różne terminy 3, 5, 10 i 50 lat przechowywania elektronicznych repertoriów. 

Przekazanie akt sprawy przez doradcę restrukturyzacyjnego do sądu po zakończeniu lub umorzeniu postępowania nie wymaga podejmowania przez doradcę żadnej czynności w systemie.

 

VIII.  Zbiór dokumentów  - charakterystyka celów i jego funkcji na przykładzie Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

 

Omawiane zagadnienie dotyczące zbioru dokumentów zostało przedstawione na przykładzie postępowania o zatwierdzenie układu, albowiem co do zasady, pozostałe rozporządzenia dotyczące akt prowadzenia przez doradcę restrukturyzacyjnego zawierają tożsame regulacje prawne.

Wobec dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości wniesienia przez podmioty uprawnione pism procesowych oraz dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego (art. 196b p.r.) zachodziła konieczność uporządkowania  dokumentów, które zostały złożone do akt. Środkiem zapewniającym te funkcję jest zbiór dokumentów, który jest tworzony przez nadzorcę układu niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego dla pism składanych w formie papierowej. Zbiór ten zakładany jest dla każdego postępowania o zatwierdzenie układu odrębnie poprzez zamieszczenie w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy dłużnika prowadzonej przez nadzorcę układu w systemie teleinformatycznym (§ 8 ust. 1-2 Rozporządzenia).

W § 8 ust. 3 Rozporządzenia zawarto wykaz szczegółowych danych zamieszczanych na karcie przeglądowej, dołączanej na początku każdego tomu założonego zbioru dokumentów, zawierającej między innymi dane o osobie dłużnika, jego pełnomocniku o ile został ustanowiony, dane sądu, który wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Karta przeglądowa zawiera spis pism wpływających do zbioru dokumentów. Dane, o których mowa powyżej mają być aktualizowane na bieżąco (§ 8 ust. 5 Rozporządzenia).

Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, pisma papierowe wysłane przez nadzorcę układu z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty wytworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego według daty wpływu lub utworzenia przez nadzorcę układu, w tym dokumenty składane przez osoby, o których mowa w art. 196b ust. 1 ustawy (§ 9 ust. 1). Ponadto do zbioru dokumentów załącza się koperty, w których nadesłano pisma, tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe (§ 9 ust. 2). W § 9 ust. 3 Rozporządzenia zawarto regulację odnoszącą się do zamieszczania na piśmie składanym do rąk nadzorcy układu lub osoby upoważnionej adnotacji o dacie złożenia pisma.

Rozwiązania zamieszczone w § 10 nawiązują do organizacji akt w biurowości sądowej prowadzonej dla akt papierowych, w tym do numeracji kart, oznaczenia liczebności tomów zbioru dokumentów w celu zapewnienia trwałości, kompletności oraz integralności tego zbioru (por. § 37, 41, 42 zarządzenia MS).

W § 11 ust. 1-3 Rozporządzenia zawarto regulacje dotyczące przechowywania zbioru dokumentów, zgodnie z którymi dokumenty te powinny być umieszczone w pomieszczeniu biurowym, do którego dostęp ma wyłącznie nadzorca układu i osoba przez niego upoważnienia, co nie wyklucza prowadzenia wspólnego biura przez więcej niż jednego doradcę restrukturyzacyjnego przy założeniu, że zostaną udzielone odpowiednie upoważnienia dla osób mających dostęp do współdzielonych pomieszczeń. Nadzorca układu jest zobligowany poinformować sąd o miejscu przechowywania zbioru.

Wymaga podkreślenia, że udostępnienia dokumentu ze zbioru dokumentów poza biuro nadzorcy układu następuje wyłącznie na wezwanie sądu lub służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości, gdyż należy założyć, że w wielu przypadkach do rozpoznania skargi wystarczające będzie zapoznanie się ze stanowiskiem skarżącego i wyjaśnieniami nadzorcy układu zawartymi w uzasadnieniu.

 

Ustawodawca szczegółowo uregulował również w akcie wykonawczym kwestię wydawania odpisów ze zbioru dokumentów przez nadzorcę układu lub osobę przez niego uprawnioną oraz wskazania elementów, które ten odpis powinien posiadać (§ 12 Rozporządzenia).

 

W kontekście przechowywania zbioru dokumentów należy wskazać, iż zgodnie z art. 211a ust. 4 p.r. po prawomocnym zakończeniu postępowania albo prawomocnym umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu zbiór dokumentów jest przekazywany do sądu i dołączany do akt sądowych. Do zbioru dokumentów przekazanych do sądu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia akt sprawy w postaci papierowej chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej (por. § 44 ust. 5 zd. 3 Rozporządzenia). W związku z powyższym analogicznie do zbioru dokumentów znajdą odpowiednio zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia dotyczące archiwizowania akt sprawy. Zgodnie z §  14 ust. 2 pkt 5 tego rozporządzenia okresy przechowywania ksiąg i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych wynoszą 30 lat dla urządzeń ewidencyjnych kategorii B.

 

VIII.           Repertoria

 

W przedostatnim rozdziale aktów wykonawczych zatytułowanym „Repertoria”, ustawodawca w sposób szczegółowy określił dane podlegające odnotowaniu  w tym urządzeniu ewidencyjnym, w tym o sprawie, danych dłużnika, datach obwieszczeń, datach wnoszonych środków zaskarżenia, dacie zgromadzenia wierzycieli, wydawanych orzeczeniach, sygnaturach akt powiązanych. Ponadto wskazany został również katalog czynności, których skutkiem jest zakreślenie numeru sprawy w repertorium.

 

IX.                Przepisy końcowe

 

Umieszczone w ostatniej części rozporządzeń przepisy końcowe zawierają informacje o jednakowej dacie wejścia w życie rozporządzeń tj. 1 grudnia 2021 r., która odpowiada terminowi wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawy z dnia 21 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw[14].

 

Podsumowanie.

 

Omówione powyżej rozwiązania prawne w kontekście sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania akt przez doradcę restrukturyzacyjnego zawarte w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne w sposób kompleksowy określają zasady sposobu i trybu prowadzenia takich akt oraz ich udostępniania.  Elektronizacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego wymusiła na ustawodawcy podjęcie szeregu działań legislacyjnych pozwalających na uporządkowanie dokumentacji gromadzonej nie tylko w elektronicznych aktach sądowych, ale również w elektronicznych aktach doradcy restrukturyzacyjnego. Poprzez takie działania nastąpiło ujednolicone standardów prowadzenia akt w skali ogólnokrajowej. Rozwiązania zaczerpnięte z biurowości sądowej wydają się być trafne zwłaszcza, że są środkiem do realizacji zasad jawności, syngularności, spójności, zupełności i integralności. Dzięki tym rozwiązaniom zachowana zostaje transparentność postępowania, przez co wierzyciele mogą na bieżąco weryfikować stan postępowania, w tym monitorować kluczowe jego etapy, zwłaszcza w odniesieniu do likwidacji majątku i sposobu zaspokojenia wierzytelności w toku postępowania.

 

 

 

 


[1] Dz. U z 2019 r., poz. 55 ze zm.,

[2] Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520 ze zm., dalej jako „p.u.”,

[3] Tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2309 ze zm., dalej jako „p.r.”,

[4] Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, dalej jako „zarządzenie MS”

[5] Dz. U. poz. 2152,

[6] Dz. U poz. 2170,

[7] Dz. U. poz. 2032,

[8] Dz. U. poz. 2118,

[9] Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655

[10] Rekomenduje się aby oferty składane w toku przetargu lub aukcji zorganizowanej przez syndyka, albo na zaproszenie do składania ofert także nie były zamieszczane w elektronicznych aktach sprawy

[11]Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1007

[12] Dz. U. z 2021 r. poz. 1166

[13] Dz.U. z 2022.1697 t.j., dalej jako: „rozporządzenie w sprawie przechowywania akt”

[14] Dz. U. poz. 1080