COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Singapur.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

Różne państwa przyjmują odmienne sposoby walki z efektami koronawirusa, jednakże można wyliczyć kilka instrumentów pomocowych, które są wprowadzane niezależnie od kraju i kontynentu. Przede wszystkim mowa tu o odroczeniu płatności należności publicznoprawnych, programach kredytowych dla przedsiębiorców, udziale środków publicznych w pokrywaniu pensji pracowników, ulgach dla najemców oraz zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W ramach cyklu COVID-19 przedstawimy kilka wybranych programów w państwach na różnych kontynentach w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego czy szerzej prawa dot. niewypłacalności.

 

Singapur

 

Pandemia COVID-19 zastała prawodawstwo Singapuru w okresie przejściowym. Obecne bowiem prawo upadłościowe ma zostać zastąpione przez nową ustawę o niewypłacalności, restrukturyzacji i likwidacji.  Ustawa ta jeszcze nie obowiązuje, choć ma wejść w życie w tym roku, jednakże negatywny wpływ pandemii na gospodarkę Singapuru zmusił tamtejsze władze do wprowadzenia tymczasowych regulacji, które odnoszą się zarówno do obecnie obowiązujących przepisów, jak i nowej ustawy.

 Tymczasowe regulacje przewidują zapewnienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej dodatkowego czasu na spłacenie swoich zobowiązań, co ma na celu uniknięcie ich upadłości. Prawo Singapuru przewiduje, że dłużnik jest uznawany za niewypłacalnego, jeśli w określonym terminie nie spełni żądania przedstawionego mu przez wierzyciela. Termin na spełnienie tego żądania został przez nowe regulacje wydłużony z 21 dni do 6 miesięcy. Ponadto, dziesięciokrotnie zwiększono próg zadłużenia, od którego przedsiębiorca może być uznany za niewypłacalnego. Dotychczas było to 10.000 dolarów singapurskich, a po zmianie aż 100.000 dolarów singapurskich. Termin na spełnienie żądania wierzyciela został zwiększony również w przypadku dłużników – osób fizycznych. Wobec takich podmiotów również zwiększony został kwotowy próg niewypłacalności - z 15.000 do 60.000 dolarów singapurskich.

Dotychczas prawo Singapuru przewidywało zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności przez podmiot niewypłacalny. Prowadzenie takiej działalności narażało na odpowiedzialność zarząd danego przedsiębiorcy. Obecnie zakaz został zniesiony, a niewypłacalny podmiot może dokonywać czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu. Nowe prawo nie zmienia natomiast zakresu odpowiedzialności karnej dyrektorów za oszustwa przy kierowaniu przedsiębiorcą niewypłacalnym.

Ponadto, władze Singapuru wprowadziły następujące regulacje:

 

  • przyznano współfinansowanie części wynagrodzeń pracowników posiadających status obywatela Singapuru lub prawo stałego pobytu, w kwocie zależnej od sektora gospodarki. Osoby samozatrudnione mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie w kwocie 3.000 dolarów singapurskich, płatnych kwartalnie w maju, lipcu i październiku 2020 r.
  • wprowadzono zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 25% kwoty podatku, ale nie więcej niż 15.000 dolarów singapurskich. Termin płatności podatku dochodowego za 2019 r. przeniesiono z kwietnia na lipiec 2020 r. Wprowadzono także całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości.
  • przygotowano programy pożyczek, mających zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie na czas trwania trudności gospodarczych wynikających z pandemii. W szczególności pożyczki oferowane są małym i średnim przedsiębiorcom.

 

Podstawa prawna:

Insolvency Considerations for the Singapore (Temporary Measures) Act, Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (“IRDA”), Bankruptcy Act, Singapore Companies Act

  

- opracowali: Maciej Wiśniewski, Bartosz Sierakowski