Restrukturyzacja zapobiegawcza - Polska wdraża Dyrektywę

Ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

W dniu 4 lipca br. ukazał się rządowy projekt ustawy implementującej rozwiązania zawarte w dyrektywie unijnej o tzw. restrukturyzacji zapobiegawczej. 

Celem dyrektywy jest ujednolicenie regulacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych w krajach członkowskich UE. Prawodawca unijny stoi na stanowisku, że postępowania restrukturyzacyjne przede wszystkim powinny umożliwić przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałać likwidacji miejsc pracy.

  • Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (kliknij w link).
  • Tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), dostępny jest w Bazie Aktów Prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex (kliknij tutaj). 

 

- opracował: Bartosz Sierakowski