Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami naukowymi członków Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz naukowców współpracujących z naszym Instytutem.   

W tej zakładce zamieszczamy zarówno krótkie opracowania na temat konkretnych zagadnień z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również odsyłamy do szerszych badań naukowych, w tym badań o charakterze międzyuczelnianym, w których uczestniczą członkowie IPUiR.

 

 


Akta doradcy restrukturyzacyjnego prowadzone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – zasady i dobre praktyki (A. Mielcarz-Jankowska, Warszawa 2024)


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Aleksandry Mielcarz-Jankowskiej, doktorantki na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

więcej...


Ukazała się publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych"


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się książka pt. "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" autorstwa prof. Anny Hrycaj, dr. Patryka Filipiaka, dr. Bartosza Sierakowskiego oraz Jakuba Raka.

więcej...


Ukazał się artykuł autorstwa dr hab. A. Hrycaj oraz dr P. Filipiak pt. "Wydawanie, uzasadnianie i podpisywanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"


W najnowszym numerze „Polskiego Procesu Cywilnego” ukazał się artykuł prof. Hrycaj oraz dra Filipiaka nt. zasad wydawania, uzasadniania i podpisywania orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej...


Poradnik frankowicza


W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

więcej...


Koniec tzw. moratorium upadłościowego


Po ponad 3 latach obowiązywania ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: "specustawa" lub „ustawa”), dnia 14 czerwca 2023 r. na rządowej stronie legislacyjnej pojawił się projekt rozporządzenia, który wszedł w życie z dniem 16 czerwca 2023 r. Wspomniana specustawa, została wprowadzona niezwłocznie w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację ogólnoświatową, w związku z wybuchem oraz rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Ustawa ta wprowadzała wiele modyfikacji w dotychczas obowiązujących regulacjach, takich jak: zmiana art. 229...

więcej...


Ukazała się monografia dr. Bartosza Sierakowskiego pt. „Zobowiązania masy upadłości” (Warszawa 2023)


Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia autorstwa dra Bartosza Sierakowskiego, Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego.

więcej...


Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego


21 kwietnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

więcej...


TK ocenił konstytucyjność art. 299 kodeksu spółek handlowych


Problematyka odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania od wielu lat jest przedmiotem licznych sporów i rozstrzygających je orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Przykładem wieloletniej dyskusji była chociażby kwestia charakteru prawnego omawianej instytucji, a więc przyjęcia odszkodowawczego albo gwarancyjnego charakteru odpowiedzialności członków zarządu na gruncie regulacji art. 299 KSH. Niezależnie od tego, że istnieje wiele, wciąż aktualnych, argumentów przemawiających za gwarancyjnym charakterem tej odpowiedzialności, to wydaje się, że kwestię tę jednoznacznie przesądziła uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z...

więcej...


Publikacja „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość” (red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj)


Nakładem wydawnictwa CURRENDA ukazała się książka pt. „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość”. Redaktorami naukowymi opracowania są: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Izabella Gil, prof. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska oraz prof. dr hab. Anna Hrycaj.

więcej...


Publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" (A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak)


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” autorstwa prof. Anny Hrycaj, Bartosza Sierakowskiego i Jakuba Raka z Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz dr. Patryka Filipiaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...


Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020r. (sygn. akt. XXIII Gz 989/19) - skutki śmierci upadłego dla biegu postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej


TEZA Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów powinno się toczyć dotąd, aż zostaną zakończone czynności likwidacyjne oraz zostanie dokonany podział sum uzyskanych z likwidacji, rozpoczęty proces likwidacji majątku upadłego powinien zostać zakończony z udziałem spadkobierców.

więcej...


The EU restrictive measures (the sanctions) against Russia: Can insolvency proceedings be opened when economic resources and funds have been frozen by sanctions?


Russia's aggression against Ukraine resulted in the introduction of restrictive measures against entities associated with the Russian Federation both at the European Union level and in the Member States. The restrictive measures may apply to both natural and legal persons. One of the consequences of subjecting a given entity to restrictive measures is the freezing of funds and economic resources. Most often, the freezing of funds and economic resources means that such an entity is unable to continue its economic activity, loses financial liquidity, and, consequently, it should be declared bankrupt. European law understands the freezing of economic resources very broadly; it means preventing...

więcej...


Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Mateusza Waberskiego, wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

więcej...


Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe drogą tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie pisma w KRZ?


więcej...


Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)” autorstwa dr hab. Anny Hrycaj, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Agaty Kosmal, doktorantki IPUiR.

więcej...


Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

więcej...


European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)


We are excited to announce a new book 'European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)’, edited by Anna Hrycaj & Patryk Filipiak

więcej...


Zasady likwidacji masy upadłości w upadłości konsumenckiej


Dla ujednolicenia praktyki i usprawnienia przebiegu postępowania upadłościowego publikujemy zasady postępowania przy likwidacji masy upadłości zgodnie z art.491(11a) ustawy Prawo upadłościowe. Zasady zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości wnoszenia skarg przez wierzycieli.

więcej...