Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami naukowymi członków Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz naukowców współpracujących z naszym Instytutem.   

W tej zakładce zamieszczamy zarówno krótkie opracowania na temat konkretnych zagadnień z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również odsyłamy do szerszych badań naukowych, w tym badań o charakterze międzyuczelnianym, w których uczestniczą członkowie IPUiR.

 

 


Publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" (A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak)


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” autorstwa prof. Anny Hrycaj, Bartosza Sierakowskiego i Jakuba Raka z Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz dr. Patryka Filipiaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...


Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020r. (sygn. akt. XXIII Gz 989/19) - skutki śmierci upadłego dla biegu postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej


TEZA Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów powinno się toczyć dotąd, aż zostaną zakończone czynności likwidacyjne oraz zostanie dokonany podział sum uzyskanych z likwidacji, rozpoczęty proces likwidacji majątku upadłego powinien zostać zakończony z udziałem spadkobierców.

więcej...


The EU restrictive measures (the sanctions) against Russia: Can insolvency proceedings be opened when economic resources and funds have been frozen by sanctions?


Russia's aggression against Ukraine resulted in the introduction of restrictive measures against entities associated with the Russian Federation both at the European Union level and in the Member States. The restrictive measures may apply to both natural and legal persons. One of the consequences of subjecting a given entity to restrictive measures is the freezing of funds and economic resources. Most often, the freezing of funds and economic resources means that such an entity is unable to continue its economic activity, loses financial liquidity, and, consequently, it should be declared bankrupt. European law understands the freezing of economic resources very broadly; it means preventing...

więcej...


Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego


Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Mateusza Waberskiego, wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

więcej...


Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe drogą tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie pisma w KRZ?


więcej...