Upadłość banku a zdeponowane u niego środki pochodzące z dotacji unijnej (ważny wyrok TSUE z 13.10.2022 r., sygn. C-698/20)

W 2020 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, mającym na celu zbadanie przepisów regulujących sposób postępowania ze środkami pochodzącymi z budżetu UE (otrzymanymi tytułem dotacji), zdeponowanymi na rachunku prowadzonym przez bank, wobec którego została ogłoszona upadłość. SN powziął bowiem wątpliwość, czy przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie regulacjom krajowym, które ani nie wyłączają tych środków z masy upadłości upadłego banku, ani nie pozwalają skutecznie dochodzić na drodze sądowej wyłączenia ich z rzeczonej masy. Po przeszło 2 latach od wystąpienia z pytaniem, 13 października 2022 r. TSUE wydał wyrok w tej sprawie (wyrok TSUE z 13 października 2022 r., sygn. C-698/20).

 

Stan faktyczny

Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zawarła umowę o udzielenie dotacji z właściwymi władzami krajowymi. Otrzymała na jej mocy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Miały one posłużyć do realizacji projektów współfinansowanych z ww. budżetu. Środki te zdeponowane zostały na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego. Następnie, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r., ogłoszono upadłość banku prowadzącego ww. rachunki. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie pieniędzy z masy upadłości, a po jego oddaleniu przez sędziego-komisarza, zażądała wyłączenia środków z masy na drodze powództwa. Po kolejnym negatywnym rozstrzygnięciu skorzystała ze ścieżki odwoławczej, a finalnie wystąpiła ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. W toku rozpatrywania sprawy SN powziął wątpliwości, które doprowadziły do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.

Problem prawny

Wymagający rozstrzygnięcia problem prawny ujawnił się na niwie relacji przepisów prawa krajowego (tu: polskiego) i unijnego. Rodzime regulacje przewidują bowiem wyłączenie spod egzekucji środków pochodzących z budżetu unijnego (art. 63 p.u. ust. 1 pkt 1 p.u. w zw. z art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.), jednak zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, wyłączenie to ma zastosowanie, gdy to upadły jest beneficjentem wsparcia finansowego. W rozpatrywanej sprawie zaś pozycję tę zajmowała gmina, a nie upadły bank. Nadto Sąd Najwyższy dostrzegł, że z kolei powództwo wytoczone przez gminę w trybie art. 70 p.u. nie mogło odnieść skutku, ponieważ po zdeponowaniu środków na rachunku bankowym, to przyszły upadły – bank, stał się ich właścicielem. Kierujący pytanie prejudycjalne powziął zatem wątpliwość, czy takie uregulowanie na poziomie prawa krajowego nie stoi na kursie kolizyjnym z przepisami unijnymi[1]. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że brak możliwości odzyskania środków z funduszów masy upadłości zniweczyłoby możliwość osiągnięcia celu dotacji – współfinansowania projektów inwestycyjnych i ich realizację. Co więcej, skonsumowanie środków na cele inne, aniżeli zamierzone, mogłoby rodzić obowiązek zwrotu kapitału przez beneficjenta.

Wyrok TSUE

Trybunał po pierwsze wyjaśnił, że środki wychodzące z budżetu UE i transferowane w ramach poszczególnych funduszy, przenoszone są do budżetów Państw Członkowskich. W konsekwencji kapitału przekazanego gminie nie sposób uznać za aktywa Unii (wówczas zastosowanie przymusu względem tych środków nie mogłoby mieć miejsca bez upoważnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Po drugie, w uzasadnieniu wyjaśniono, że żaden z przepisów unijnych powołanych w ramach prawnych nie obliguje państw członkowskich do przyjęcia unormowań umożliwiających wyłączenie środków pieniężnych z funduszów masy upadłości upadłego banku, wyłącznie z tego względu, że środki te zdeponował beneficjent programu współfinansowanego przez UE. TSUE w uzasadnieniu wyroku podkreślił również, że w analogicznych stanach faktycznych brak możliwości wyłączenia środków z masy upadłości może stanąć na drodze ku osiągnięciu celu przepisów unijnych, a także zaistnieniu obowiązku zwrotu środków przez beneficjenta. Samodzielnie jednak okoliczność ta nie może doprowadzić do wykładni przepisów unijnych wbrew ich brzmieniu. Zgodnie bowiem z ugruntowaną linią orzeczniczą, wykładnia danej regulacji nie może prowadzić do wyrugowania skuteczności jasnego i precyzyjnego brzmienia przepisu. W konsekwencji, TSUE orzekł, że przepisy prawa unijnego: „nie stoją (…) na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które z jednej strony nie pozwala podmiotowi, który otrzymał środki w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na uzyskanie wyłączenia tych środków z masy upadłości banku, gdy owe środki wpłacono na rachunek prowadzony przez ten bank, którego upadłość następnie ogłoszono, a z drugiej strony nie przewiduje wyłączenia rzeczonych środków z owej masy upadłości”.

 

- opracowali: Bartosz Sierakowski, Wojciech Pustelnik

 


[1] Art. 2 pkt 5, art. 3, 4, 57 ust. 1, art. 70 i 80 Rozporządzenia nr 1083/2006, a aktualnie art. 2 pkt 15, art. 37 ust. 1, art. 66, 67 ust. 1, art. 74 ust. 1 i art. 89 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013; w wyroku TSUE skorygował ramy prawne, wskazując poza przepisami Rozporządzenia nr 1083/2006 również na relewantność art. 11, 54, 56 i 58 Rozporządzenia nr 1306/2013, a także art. 2 lit. i, art. 3, 4 i art. 72 ust. 1 Rozporządzenia nr 1698/2005.