COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Hiszpania.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

Różne państwa przyjmują odmienne sposoby walki z efektami koronawirusa, jednakże można wyliczyć kilka instrumentów pomocowych, które są wprowadzane niezależnie od kraju i kontynentu. Przede wszystkim mowa tu o odroczeniu płatności należności publicznoprawnych, programach kredytowych dla przedsiębiorców, udziale środków publicznych w pokrywaniu pensji pracowników, ulgach dla najemców oraz zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W ramach cyklu COVID-19 przedstawimy kilka wybranych programów w państwach na różnych kontynentach w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego czy szerzej prawa dot. niewypłacalności.

 

Hiszpania

 

Zgodnie z hiszpańskim prawem upadłościowym, na dłużniku ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch miesięcy od daty powstania stanu niewypłacalności. Uchybienie temu obowiązkowi powoduje negatywne skutki dla osób zarządzających niewypłacalnym podmiotem, w tym możliwość przeniesienia na nich odpowiedzialności za niespłacone w toku upadłości zobowiązania.

W związku z pandemią CIVID-19 prawodawca hiszpański, podobnie jak w przypadku Republiki Federalnej Niemiec, wprowadził regulację zawieszającą obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zawieszenie obowiązuje w czasie trwania stanu wyjątkowego.

Wszystkie wnioski wierzycieli o ogłoszenie upadłości dłużnika nie będą rozpoznawane przed upływem 2 miesięcy od ustania stanu wyjątkowego, a jeśli w tym terminie dłużnik złoży swój wniosek będzie on rozpoznawany jako pierwszy.

Obowiązujące w Hiszpanii przepisy o niewypłacalności przewidują, że jeśli dłużnikowi uda się zawrzeć z wierzycielami porozumienie, a następnie zakomunikuje je właściwemu sądowi, będzie chroniony przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli. Ochrona udzielana jest jedynie na określony termin, przed upływem którego dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub zawrzeć porozumienia pozwalające uniknąć konieczności złożenia tego wniosku. Z powodu epidemii COVID zawieszony został obowiązek złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości po upływie tego terminu.

 

Podstawa prawna:

Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, 2020; Royal Decree-Law 11/2020, of 31 March, 2020

 

- opracowali: Maciej Wiśniewski, Bartosz Sierakowski