Zakaz ustanawiania hipotek po otwarciu restrukturyzacji obejmuje również hipotekę przymusową – tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 23/20

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lutego 2021 r. (sygn. III CZP 23/20) orzekł, że „zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz 814 ze zm.), ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej”.

 

Artykuł 246 Prawa restrukturyzacyjnego stanowi o tym, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego niedopuszczalne jest obciążanie składników majątku dłużnika hipoteką, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego (przepis ten stosuje się odpowiednio w postępowaniu układowym i sanacyjnym). Zakazu nie stosuje się, jeśli wniosek o wpis obciążenia do odpowiedniego rejestru lub księgi wieczystej został złożony co najmniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania.

Sąd Okręgowy w Łodzi powziął wątpliwość czy zakaz obciążania składników majątku dłużnika obejmuje także hipotekę przymusową, ustanowioną jako zabezpieczenie roszczenia, w trybie art. 730 i 7301 Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec czego zwrócił się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym.

Dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 23/20, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści:

Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz 814 ze zm.), ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej.

Warto zwrócić uwagę, że w uchwale nie zawężono rozstrzygnięcia wyłącznie do hipoteki przymusowej ustanawianej w trybie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Jeśli zatem nic innego nie będzie wynikać z uzasadnienia uchwały (jeszcze nieopublikowanego), należy ją odnosić do każdej hipoteki przymusowej, w tym np. przewidzianej w Ordynacji podatkowej.

Uchwała Sądu Najwyższego niewątpliwie sprzyja dłużnikom, którzy w ramach postępowań restrukturyzacyjnych podejmują próbę ratowania się z finansowej opresji.

 

Link do orzeczenia: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=2224-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III

%20CZP%2023/20

- opracowali: Wojciech Bobik, Bartosz Sierakowski