COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Australia.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

Różne państwa przyjmują odmienne sposoby walki z efektami koronawirusa, jednakże można wyliczyć kilka instrumentów pomocowych, które są wprowadzane niezależnie od kraju i kontynentu. Przede wszystkim mowa tu o odroczeniu płatności należności publicznoprawnych, programach kredytowych dla przedsiębiorców, udziale środków publicznych w pokrywaniu pensji pracowników, ulgach dla najemców oraz zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W ramach cyklu COVID-19 przedstawimy kilka wybranych programów w państwach na różnych kontynentach w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego czy szerzej prawa dot. niewypłacalności.

 

Australia

 

W celu ochrony przedsiębiorców przez okres walki z pandemią, władze australijskie wprowadziły liczne programy stymulujące oraz pozwalające przetrwać okres hibernacji gospodarki. Mimo tego, rząd Australii liczy się ze znacznym wzrostem liczby postępowań upadłościowych. W tym celu od 25 marca 2020 r. zmieniono dotychczasowe przepisy regulujące procedurę upadłości niewypłacalnych podmiotów.

Prawo australijskie przewiduje, że osoby zarządzające przedsiębiorstwem odpowiadają swoim majątkiem osobistym, jeśli przedsiębiorca mimo niewypłacalności nadal prowadzi działalność gospodarczą. W celu zapewnienia możliwości działania wszystkim spółkom przechodzącym trudności finansowe, osoby zarządzające zostały tymczasowo zwolnione z tej odpowiedzialności. Zwolnienie obejmuje jedynie działania podjęte w zakresie zwykłego zarządu. Zwolnienie zarządów z odpowiedzialności nie oznacza również, że przedsiębiorca nie musi regulować zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Australii, jeśli wierzyciel złoży dłużnikowi żądanie zapłaty, a płatność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, powstaje domniemanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Dotychczas wierzyciel mógł wystąpić z żądaniem, jeśli dłużnik posiadał wobec niego zobowiązanie na co najmniej 2.000 dolarów australijskich. Próg ten został obecnie podwyższony do 20.000 dolarów australijskich. Co więcej, czas na spełnienie żądania wierzyciela został wydłużony z 21 dni do 6 miesięcy, co ma w założeniu dać dłużnikowi więcej czasu na zapłatę w celu uniknięcia upadłości.

Zwiększony został również próg zadłużenia, od którego może być ogłoszona upadłość osoby fizycznej z wniosku wierzyciela. Dotychczas była to kwota 5.000 dolarów australijskich, natomiast na mocy nowych przepisów została ona zwiększona do 20.000 dolarów australijskich. Czas, w którym osoba fizyczna musi odpowiedzieć na wniosek upadłościowy również został wydłużony z 21 dni do 6 miesięcy. Wydłużenie terminu ma dać dłużnikowi więcej czasu na zawarcie porozumień z wierzycielami co do spłaty zobowiązań, przed koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wydłużono także czas okresu ochronnego dla dłużnika, który złożył oświadczenie o zamiarze złożenia dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości. W trakcie tego okresu niezabezpieczeni wierzyciele nie mogą podejmować działań w celu windykacji swoich zobowiązań. Okres ochronny został wydłużony z 21 dni do 6 miesięcy.

Rozwiązania te wprowadzono na okres 6 miesięcy, natomiast ich obowiązywanie może zostać wydłużone, jeśli skutki gospodarcze epidemii wciąż będą się utrzymywać.

 

Ponadto, władze Australii wprowadziły następujące rozwiązania:

  • wprowadzono dopłaty do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom dla przedsiębiorców, których obroty spadły od 30 do 50%, w zależności od kwoty obrotu.
  • wprowadzono obowiązek negocjacji wysokości i terminów płatności zobowiązań czynszowych. W razie niepowodzenia rozmów zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą skierować sprawę do właściwego organu. Nowe regulacje zakładają również zakaz wypowiedzenia umowy najmu z powodu braku płatności czynszu w czasie trwania pandemii.
  • przewidziano nieopodatkowane pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji non-profit, które zatrudniają pracowników. Płatność ma być dokonywana automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Pożyczka wypłacana będzie podmiotom, które regulują zobowiązania wobec zarządu i pracowników, osiągały wcześniej dochód, a także nie posiadają zaległości podatkowych.
  • podniesiono próg, od którego możliwe jest dokonanie natychmiastowego odpisu aktualizującego wartość nabytego aktywa z 30.000 dolarów australijskich do 150.000 dolarów. Przewidziano także możliwość dokonania takiego odpisu przez przedsiębiorców osiągających wyższe obroty.

 

Podstawa prawna:

Coronavirus Economic Response Package Omnibus Act 2020, Corporations Act 2001, Bankruptcy Act 1966

 

- opracowali: Maciej Wiśniewski, Bartosz Sierakowski