COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Cypr.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

Różne państwa przyjmują odmienne sposoby walki z efektami koronawirusa, jednakże można wyliczyć kilka instrumentów pomocowych, które są wprowadzane niezależnie od kraju i kontynentu. Przede wszystkim mowa tu o odroczeniu płatności należności publicznoprawnych, programach kredytowych dla przedsiębiorców, udziale środków publicznych w pokrywaniu pensji pracowników, ulgach dla najemców oraz zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

W ramach cyklu COVID-19 przedstawimy kilka wybranych programów w państwach na różnych kontynentach w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego czy szerzej prawa dot. niewypłacalności.

 

Cypr

 

Prawodawca cypryjski nie wprowadził szczególnych regulacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, poza ogólną zasadą, że postępowania upadłościowe, podobnie jak pozostałe postępowania sądowe, podlegają zawieszeniu na czas pandemii. 

 

Przewidziano następujące rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w obszarze ochrony biznesu oraz zatrudnienia:

 

·       Zawieszono spłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek/kredytu zaciągniętych w instytucjach finansowych aż do 31 grudnia 2020 r. Warunkiem skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest niezaleganie na dzień 29 lutego 2020 r. ze spłatą rat kapitałowych i odsetkowych; dopuszczalne opóźnienie w spłacie to nie więcej niż 30 dni.

·       Skarb Państwa pokryje do 60% kosztów przedsiębiorcy wynikających z wypłaty wynagrodzeń pracownikom, o ile przychód takiego przedsiębiorcy spadł co najmniej o 25%. W okresie marzec-czerwiec 2020 r. przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

·       Minister Finansów odroczył do 10 listopada 2020 r. płatność podatku VAT za okresy rozliczeniowe przypadające w okresie pandemii COVID-19.

·       Obniżono rachunki za elektryczność o 10%.

 

 

Źródło:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/

 

 

- opracował Bartosz Sierakowski