Zakres pouczenia syndyka w zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), której regulacje obowiązują od 24 marca 2020r., wprowadzono nowy obowiązek syndyka polegający na pisemnym pouczeniu małżonka dłużnika o toczącym się postępowaniu upadłościowym w tym w szczególności o treści art. 124-126, oraz art. 491[14] ust. 5, 6 i 8, art. 491[14]a i art. 491[16] p. u.

Jaki cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu nowego obowiązku  syndyka?

Założeniem ustawodawcy było wprowadzenie obowiązku informacyjnego
w postaci pisemnego zawiadomienia syndyka skierowanego do wierzycieli oraz małżonka upadłego. Treść pouczenia powinna umożliwiać małżonkowi dłużnika pozyskanie informacji o jego uprawnieniach związanych z faktem ogłoszenia upadłości
w szczególności o możliwości dochodzenia w postępowaniu upadłościowym należności
z tytułu udziału w majątku wspólnym.

 

Jakie obligatoryjne elementy  powinno zawierać zawiadomienie kierowane do małżonka dłużnika przez syndyka?

Odpowiedź na pytanie jest zawarta w nowym brzmieniu art. 176 ust. 1b p. u.  oraz wprowadzonym nowelizacją art. 491[6a] ust. 2 p. u. Mimo że powołane przepisy  enumeratywnie wskazują regulacje o których należy zawiadomić małżonka dłużnika (tj. art. 124-126 p. .u., art. 419 [14] ust. 5, 5 i 8 art. 491 [14a] i art. 491 [16]), mając na względzie fakt iż jego pozycja w postępowaniu upadłościowym może mieć charakter roli wierzyciela – a ma to miejsce gdy małżonkowie mają majątek wspólny który z dniem ogłoszenia upadłości wchodzi w całości do masy - w treści zawiadomienia powinny zostać zawarte wszystkie elementy o których mowa w art. 176 ust. 1a i 1b p. u., oraz art. 491[6a] p. u. tj.:

  • informacja o ogłoszeniu upadłości małżonka dłużnika, najlepiej w postaci załączonej kopii postanowienia sądu w tym przedmiocie, zawierająca pouczenie o możliwości zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w zakresie jurysdykcji sądów polskich ze wskazaniem terminu oraz sądu do którego można wnieść zażalenie (art. 54 a p. u.),
  • pouczenie o skutkach ogłoszenia upadłości wobec ustroju majątkowego małżeńskiego upadłego, w wyniku których pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej a cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości i jego podział jest niedopuszczalny; syndyk ma obowiązek także pouczyć iż małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu –komisarzowi (art. 124 p. u.),
  • informacja o warunkach skuteczności ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków wobec masy upadłości (art. 125 i 126 p. u.),
  • pouczenie o konieczności dokonania zgłoszenia wierzytelności w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a także o konsekwencjach niedochowania terminu w postaci kosztów postępowania związanych ze spóźnionym zgłoszeniem (art. 235 – 237 p. u.),
  • informacja o formie zgłoszenia wierzytelności oraz o zasadach ujęcia wierzytelności na liście (art. 239 – 241 p. u.),
  • pouczenie o możliwości i zasadach wnoszenia skargi na czynności syndyka (art. 491 [12a] p. u.),
  • wskazanie skutków braku zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a także wierzytelności podlegających wpisowi na listę z urzędu, w postaci postanowienia sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty (art. 491 [14] ust. 5 p. u.),
  • pouczenia o konsekwencjach spóźnionego zgłoszenia wierzytelności tj. dokonanego po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty, w postaci pozostawienia go bez rozpoznania oraz okolicznościach oznaczających zakończenie postępowania  (art. 491 [14] ust. 6 i 8 p. u.),
  • informacja o powodach i skutkach wydania postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań (art. 491 [14a] p. u.), oraz
  • wskazanie okoliczności i podstaw umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty (art. 491 [16] p. u.).

Poza pouczeniem, syndyk w zawiadomieniu wskazuje imię i nazwisko lub nazwę syndyka, adres pod który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, oraz termin
w jakim należy to uczynić. Ponadto, syndyk podaje numer rachunku bankowego do uiszczenia ewentualnych kosztów postępowania związanych ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności, wskazując zarówno sposób ich obliczenia jak i wysokość.

Cała treść zawiadomienia powinna być sformułowana w sposób czytelny i przystępny oraz zawierać wyciąg z powoływanych przepisów ustawy Prawo upadłościowe.  

 

- opracowała Diana Dudek