Zasady likwidacji masy upadłości w upadłości konsumenckiej

Dla ujednolicenia praktyki i usprawnienia przebiegu postępowania upadłościowego publikujemy zasady postępowania przy likwidacji masy upadłości zgodnie z art.491(11a) ustawy Prawo upadłościowe. Zasady zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości wnoszenia skarg przez wierzycieli.

 

Zbiór zasad:

  1. dokonując oceny, zgodnie z art. 49111a ust. 2 p.u. czy wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego syndyk powinien odwoływać się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego w stosunku do roku ogłoszenia upadłości;
  2. jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość albo inny składnik majątku, który zgodnie z art.  320 ust. 3 w zw. z art. 319 p.u. podlega opisowi i oszacowaniu syndyk powinien dokonać opisu i oszacowania, a następnie zamieścić obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 455 ust. 1 zd. 3 p.r.), w którym pouczy uczestników postępowania o prawie wnoszenia do sędziego wyznaczonego zarzutów na opis i oszacowanie  (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej sądu…);
  3. przed dokonaniem zawiadomień o wyborze sposobu likwidacji masy upadłości syndyk powinien upewnić się, że nie wpłynęły zarzuty na opis i oszacowanie;
  4. w pierwszej kolejności syndyk powinien dokonać zawiadomienia wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości (syndyk nie powinien jednocześnie z zawiadomieniem wierzycieli dokonywać zawiadomienia sądu);
  5. od daty ostatniego doręczenia zawiadomienia wierzycielowi do podjęcia kolejnych czynności powinno upłynąć 14 dni (konieczność upływu 14 dni wynika z tego, że wierzyciele mają prawo wnieść skargę na czynności syndyka (art. 49111a ust. 3 p.u.). Skargę wnosi się do syndyka w terminie 7 dni. Dodatkowo, konieczne jest pozostawienie około 7 dni na obrót korespondencji);
  6. w razie wniesienia skarg przez wierzycieli, syndyk powinien dokonać analizy wniesionych skarg. Syndyk może uwzględnić skargę. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Razem z zawiadomieniem o uwzględnieniu skargi syndyk powinien dokonać ponownego zawiadomienia wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości. Następnie syndyk powinien powtórzyć działania z pkt (3) oraz (4);
  7. w przypadku wniesienia skarg przez wierzycieli i nieuwzględnienia skarg przez syndyka syndyk powinien sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności, tj. uzasadnienie wybranego sposobu likwidacji składników masy upadłości, i przekazać do sądu: zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości wraz z uzasadnieniem, opis i oszacowanie składnika majątku jeżeli zostało sporządzone oraz dowód obwieszczenia o opisie i oszacowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wniesione przez wierzycieli skargi, kopie zwrotnych zawiadomień wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji masy upadłości (kopie zwrotnych zawiadomień są niezbędne po to, aby sąd miał możliwość sprawdzenia prawidłowości zawiadomień i upływu terminu do wniesienia skargi przez wierzycieli);
  8. w przypadku niewniesienia skarg przez wierzycieli syndyk przekazuje do sądu: zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, opis i oszacowanie składnika majątku jeżeli zostało sporządzone oraz dowód obwieszczenia o opisie i oszacowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kopie zwrotnych zawiadomień wierzycieli o wyborze sposobu likwidacji masy upadłości (kopie zwrotnych zawiadomień są niezbędne po to, aby sąd miał możliwość sprawdzenia prawidłowości zawiadomień i upływu terminu do wniesienia skargi przez wierzycieli). Dobrą praktyką byłoby również załączanie oświadczenia syndyka o tym, że upłynął termin do wniesienia skargi i żadna skarga nie została wniesiona;
  9. zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości powinno być zawarte w oddzielnym piśmie procesowym, zatytułowanym „Zawiadomienie o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości”. W aktach sprawy prowadzonych przez syndyka syndyk pozostawia kopię ww. pisma.