• Termin: 16-17 grudnia 2021 r. 
 • Miejsce: online (Ms Teams) 

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:

Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych

 

Przedmiotem konferencji jest analiza praktyki działania przepisów o upadłości konsumenckiej w kontekście realizowania celów prawa upadłościowego. Obowiązujące od 24 marca 2020 r. znowelizowane przepisy o postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej wywołują wiele rozbieżności orzeczniczych i interpretacyjnych. Podczas konferencji zostaną poruszone najistotniejsze problemy stosowania nowej regulacji, w tym również problemy związane z obowiązkiem stosowania od 1 grudnia 2021 r. systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji!

Zapraszamy na konferencję

prof. UŁa dr hab. 
Anna Hrycaj

Korzyści

 • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków sądowych i naukowych w Polsce
 • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
 • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

 

 

Program

DZIEŃ PIERWSZY

9:00 - 9:15

Otwarcie konferencji

Wprowadzenie w tematykę konferencji - dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

9:15 – 11:15

Panel I: Metodologia prowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta

Moderator – dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 1. Aksjologia upadłości konsumenckiej - sędzia dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa
 2. Społeczne znaczenie układu konsumenckiego - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 3. Upadłość konsumencka w opiniach upadłych – analiza forów i mediów społecznościowych - adwokat Michał Hajduk
 4. Budowanie relacji syndyk-upadły - doradca restrukturyzacyjny Piotr Wydrzyński
 5. Dobre praktyki funkcjonowania wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych i relacji sąd-sędzia-komisarz-syndyk - sędzia Małgorzata Gołębiowska

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 – 13:30

Panel II: Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Moderator – dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 1. Zdolność upadłościowa - dr hab. Rafał Adamus, prof. UO
 2. Rola pełnomocnika procesowego w osiągnięciu celu postępowania upadłościowego na etapie podejmowania przez dłużnika decyzji o złożeniu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kwalifikowany doradca prawny Piotr Zimmerman 
 3. Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym – analiza wymogów formalnych wniosku i wypełnianie formularza - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Łukasz Grenda
 4. Pre-pack w upadłości konsumenckiej - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara
 5. Wydawanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości w systemie teleinformatycznym - sędzia Małgorzata Jaskulska

13:30 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 16:15

Panel III: Czynności syndyka

Moderator – Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny, doktorant IPUiR
 1. Prowadzenie akt postępowania upadłościowego  w systemie teleinformatycznym - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski
 2. Sporządzanie spisu inwentarza w systemie teleinformatycznym - doradca restrukturyzacyjny Tomasz Noga 
 3. Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej - doradca restrukturyzacyjny Marcin Krzemiński
 4. Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika - dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa
 5. Digitalizacja kancelarii syndyka - Piotr Sarecki, Solvbot

16:15 - 17:00

Dyskusja

DZIEŃ DRUGI

9:00 – 10:00

Panel IV: Lista wierzytelności

Moderator – dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego
 1. Zgłaszanie wierzytelności w systemie teleinformatycznym - doradca restrukturyzacyjny Michał Węgliński
 2. Zgłaszanie wierzytelności w toku upadłości konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem odmienności w toku uproszczonych upadłości konsumenckich - doradca restrukturyzacyjny Agata Duda-Bieniek

10:00 - 10:15

Przerwa

10:15 – 12:00

Panel V: Plan spłaty

Moderator – dr hab. Aleksander Witosz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 1. Możliwości zarobkowe dłużnika - dr hab. Aleksander Witosz, prof. UEKat., dr Dorota Benduch, UEKat.
 2. Celowość, umyślność i rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności - doradca restrukturyzacyjny dr Wojciech Piłat
 3. Ustalanie daty niewypłacalności w projekcie planu spłaty - doradca restrukturyzacyjny Anna Michalska
 4. Odbieranie wyjaśnień od upadłego - sędzia Tomasz Pisarski

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 – 14:30

Panel V (ciag dalszy): Plan spłaty

 1. Założenia merytoryczne arkusza kalkulacyjnego do przygotowywania projektu planu spłaty - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski
 2. Stosowanie arkusza kalkulacyjnego do przygotowywania projektu planu spłaty w praktyce sądów (Warszawa, Kraków) - sędzia Małgorzata Gołębiowska
 3. Arkusz kalkulacyjny do przygotowania projektu planu spłaty w oprogramowaniu dla kancelarii syndyka - Szymon Sobczak, Solvbot

14:30 - 14:45

Przerwa

14:45 – 16:00

Panel VI: Przegląd orzecznictwa

Moderator – dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 1. Śmierć upadłego - mgr Agata Kosmal, doktorantka IPUiR, asystent sędziego (delegacja do MS, Departament Prawa Administracyjnego)
 2. Umorzenie zobowiązań i warunkowe umorzenie zobowiązań - mgr Olaf Hamberger, doktorant UWr
 3. Koszty utrzymania dłużnika - mgr Rafał Pstrucha, doktorant Wyższa Szkoła HUMANITAS
 4. Pre-pack w upadłości konsumenckiej - mgr Jakub Rak, doktorant IPUiR

PRELEGENCI (według kolejności wynikającej z układu referatów na konferencji)

 

 

 • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

 • dr Patryk Filipiak

Do­­k­tor na­­­uk pra­­w­nych, kwa­li­fi­ko­wa­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny. Pre­­­zes Za­­­rzą­­­du Zimmerman Fi­­­li­­­piak Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cja S.A. Pa­r­t­ner i za­­­ło­­­ży­­­ciel ka­­n­ce­­­la­­­rii FILIPIAKBABICZ.

Wspó­­ł­twó­­r­ca no­­­we­­­go Pra­­­wa Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go. Za pra­­ce le­­gi­­sla­­cy­j­ne w tym przedmio­­cie zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Ministra Sprawiedliwości za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wości. Jest czło­­n­kiem mię­­­dzy­­­na­­­ro­­­do­­­we­­­go sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nia spe­­­cja­­­li­­­stów za­­j­mu­­­ją­­­cych się upa­­­dło­­­­­ścią i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cją przed­się­­­biorstw INSOL EUROPE. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji oraz Sek­cji Upa­dło­ścio­wej In­sty­tu­tu Al­ler­han­da. Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do  upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do  roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 1346/2000 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­­we­­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go. Spe­­­cja­­­li­­­zu­­­je się w za­­­rzą­­­dza­­­niu kry­­­zy­­­so­­­wym, re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji za­­­gro­­­żo­­­nych podmio­­­tów go­­­spo­­­da­­r­czych, za­­­rzą­­­dza­­­niu ma­­­ją­­t­kiem nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­nych firm i osób fi­­­zy­­cz­nych oraz ochro­­­nie praw wie­­­rzy­­­cie­­­li w zwią­­z­ku z nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­no­­­­­ścią ich dłu­­ż­ni­­­ków. Od mo­­­me­­n­tu uzy­­­ska­­­nia li­­­ce­­n­cji sy­­n­dy­­­ka pe­­ł­nił fu­n­k­cje ty­­m­cza­­­so­­­we­­­go nad­zo­­r­cy są­­­do­­­we­­­go, nad­zo­­r­cy, za­­rzą­d­cy lub sy­­n­dy­­­ka w wie­­­lu po­­­stę­­­po­­­wa­­­niach pro­­­wa­­­dzo­­­nych przed są­­­dem upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym. Jest ad­iunk­tem i wy­­­kła­­­do­­w­cą na Uni­­­we­­r­sy­­­te­­­cie im. Ada­­­ma Mi­­c­kie­­­wi­­­cza, gdzie na Wy­­­dzia­­­le Pra­­­wa i Ad­mi­­­ni­­­stra­­­cji wy­­­kła­­­da pra­­­wo upa­­­dło­­­­­ścio­­­we i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Ja­­­ko pre­­­le­­­gent wy­­­stę­­­pu­­­je na ko­­n­fe­­­re­­n­cjach i ko­­n­gre­­­sach po­­­świę­­­co­­­nych Pra­­­wu upa­­­dło­­­­­ścio­­­we­mu i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji.

 

 • Michał Hajduk

Adwokat, praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Autor „Przewodnika po upadłości konsumenckiej”. Prowadzi blog: Upadłość konsumencka – blog o tym jak zbankrutować i zacząć od nowa

 

 • Piotr Wydrzyński

Prawnik i psycholog. Swoją wiedzę i doświadczenia wykorzystuje jako prawnik, psycholog, doradca prawny i gospodarczy, rzecznik patentowy, a także licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wraz z żoną prowadzi Kancelarię Syndyków, w której oboje – jako syndycy – przeprowadzili blisko 400 postępowań upadłościowych.

 

 • Małgorzata Gołębiowska

Przewodnicząca XIX Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedynego wydziału w Polsce, który zajmuje się wyłącznie upadłością konsumencką).

 

 • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO

kierownik Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny. 

 

 • Piotr Zimmerman

radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego    i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r. Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

 

 • Karol Tatara

Radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack). Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business. Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla aplikantów z tego zakresu. 

 

 • Małgorzata Jaskulska

Sędzia w XIX Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedynym wydziale w Polsce, który zajmuje się wyłącznie upadłością konsumencką).

 

 • Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz, B. Sierakowski, P. Zimmerman (Warszawa 2020, CH Beck), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy (Warszawa 2017, DGP), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck), Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer), Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, red. A. Hrycaj (Warszawa 2020, IWS). Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

 

 • Witold Olech

Sędzia w wydziale upadłościowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie

 

 • Marcin Krzemiński

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005). Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych. Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych. Pełnił funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytutu Allehandra, Presspublicę sp. z o.o., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

 

 • Agata Duda-Bieniek

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej. Występuje jako pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz upadłości konsumenckiej. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych). Posiada także certyfikat mediatora ds. karnych z nieletnim sprawcą czynu zabronionego wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa restrukturyzacji i upadłości. Jest autorką licznych artykułów prasowych m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, prawo.pl.

 

 • Piotr Sarecki

Założyciel i CEO Solvbot, startupu zajmującego się produkcją oprogramowania przeznaczonego na rynek restrukturyzacyjny. Jego produkt Infino to zwycięzca konkursu Aplikacje Jutra organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, a Solvbot to najszybciej rozwijająca się aplikacja w sektorze. Twórca metody wdrażania zmian organizacyjnych Change Formula®. Przez 13 lat budował struktury i zarządzał oddziałami zagranicznych firm w Polsce (HSBC, Sabre, Hewitt, Aon) oraz doradzał klientom w projektach z zakresu zmiany organizacyjnej, restrukturyzacji i transformacji. Właściciel firmy konsultingowej Trisar, licencjonowany trener Management 3.0, Kanban University i LEGO Serious Play. Absolwent UJ (Zarządzanie) i Oxford Brookes University (Executive MBA). Wykładowca AGH i UEK, uczestnik seminarium doktorskiego na AWSB.

 

 • Michał Węgliński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał wpis na listę adwokatów izby adwokackiej w Warszawie w 2020 roku. Jest autorem publikacji z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i cywilnego (egzekucyjnego) publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym. Interesuje się zagadnieniami z zakresu bezskuteczności czynności prawnej oraz procesowymi aspektami postępowań insolwencyjnych. Wykonuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Swoją wiedzę i doświadczenia z powodzeniem stosuje we współpracy z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

  

 • dr hab. Aleksander Witosz, prof. UEKat.

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert w zakresie niewypłacalności osób fizycznych i przedsiębiorców. Jeden z redaktorów wiodących komentarzy do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

 • dr Dorota Benduch

adiunkt, Katedra Prawa i Ubezpieczeń, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

 • dr Wojciech Piłat

Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i syndyk (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 983). Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych. W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl). Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp.

 

 • Tomasz Pisarski

sędzia w XIX Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedynym wydziale w Polsce, który zajmuje się wyłącznie upadłością konsumencką).

 

 • Szymon Sobczak

Założyciel i dyrektor technologiczny Solvbot, czyli startupu zajmującego się produkcją oprogramowania dla kancelarii doradców restrukturyzacyjnych. Twórca produktu Infino, który wygrał konkurs „Aplikacje Jutra” organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Architekt systemów informatycznych do przetwarzania dużych ilości danych (Big Data). Ekspert w dziedzinie uczenia maszynowego. Absolwent V LO w Krakowie oraz Informatyki na UJ. Ma 11 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, które zdobył m. in. w Dolinie Krzemowej, w firmach technologicznych takich jak Google oraz Base. 

 

 • Agata Kosmal

Prawniczka na co dzień pracująca jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku, początkowo w Wydziale Cywilnym, a następnie w Wydziale Gospodarczym. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, posiada kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz C.H. Beck. Obecnie prowadzi badania w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przygotowuje rozprawę doktorską na temat efektywności tej instytucji.

 

 • Olaf Hamberger

Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prawników IURIS LINK. Autor oraz wspó­­­łau­­­tor publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, w tym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w prawie spółek. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  Prelegent na licznych konferencjach oraz szkoleniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

 

 

 • Rafał Pstrucha

 

 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Salfordzkiego. Trójjęzyczny (EN, PT/BR, PL), wychowany dwukulturowo ekspert z trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie Business CMD Senior Leadership Operations (doradztwo, zarządzanie, rozwój). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat problematyki statusu prawnego upadłego z uwzględnieniem postępowania upadłościowego oraz środków ochrony prawnej służących ochronie interesu upadłego. Obszary badawcze: prawo handlowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, charity law - prawo pożytku dobroczynnego.

 

 • Jakub Rak

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik i ekonomista, manager z bogatym doświadczeniem zdobytym w środowisku międzynarodowym. Od 2006 roku związany z sektorem naftowym, petrochemicznym i energetycznym (ang. Oil&Gas, O&G) w największych spółkach publicznych w Europie Środowej: PKN ORLEN, Grupa LOTOS, Unipetrol. Zanim związał się z branżą O&G współpracował z instytucjami finansowymi i rynkiem kapitałowym, m.in. BZ WBK, Citibank. Ponadto realizował prywatne projekty inwestycyjne. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent prawa w EWSPA w Warszawie. Ponadto ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Ropy i Gazu oraz The George Washington University, School of Business w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami (PMI). Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytutu Allerhanda - Sekcja Prawa Upadłościowego, stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu instytucji przygotowanej likwdacji.

Organizatorzy

Organizator techniczny

Regulamin Konferencji znajdziesz klikając TUTAJ.

OPŁATY I REJESTRACJA

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – zgłoszenia TUTAJ
 2. Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 390,24 zł netto + 23% VAT = 480 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: skladki@kidr.pl)
 4. Dla pozostałych osób – 780,49 zł netto + 23% VAT = 960 zł brutto

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze, prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF lub formularz WORD na adres mailowy:

kontakt@praktykszkolenia.pl

 

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (45min) udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.