Uproszczona restrukturyzacja – odpowiedź ustawodawcy na kryzys wywołany COVID-19

Zgodnie z projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym

skutkami COVID -19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt

ustawy”) ustawodawca zaproponował wprowadzenie uproszczonego

postępowania restrukturyzacyjnego. Projekt ustawy wpłynął do sejmu w dni 22

maja 2020 r. W dniu 27 maja 2020 r. sejm skierował projekt ustawy do Komisji

Finansów Publicznych.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne kierowane jest do podmiotów

niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Jest to modyfikacja jednego z

czterech postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie z dnia 15 maja 2015

r. Prawo restrukturyzacyjne tj. postępowania o zatwierdzenie układu.

Ochrona majątku dłużnika bez ingerencji sądu

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Projektu ustawy, już na etapie podjęcia decyzji o

restrukturyzacji i po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, dłużnik

samodzielnie dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej

jako: „MSiG” ) w przedmiocie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Dzień dokonania

obwieszczenia w MSiG stanowi dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Wraz z dokonaniem obwieszczenia w MSiG dłużnik zyskuje ochronę przeciwegzekucyjną

w odniesieniu do wierzytelności objętych układem tj. wierzytelności osobistych

powstałych przez dniem układowym. Dodatkowo, jeśli propozycje układowe przewidują

pełne zaspokojenie wierzytelności obejmujące zarówno wierzytelność główną jaki i

odsetki, układem objęty jest także wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną

rzeczowo na majątku dłużnika. Istotną modyfikację stanowi okoliczność, że w takiej

sytuacji do objęcia układem wierzyciela rzeczowego nie będzie wymagana jego zgoda.

Tym samym, w uproszczonej restrukturyzacji ochrona przeciwgzekucyjna będzie

przysługiwała dłużnikowi jeszcze przed zatwierdzeniem przez sąd przyjętego układu.

Przy czym dłużnik będzie miał 4 miesiące, aby przeprowadzić całą pozasądową procedurę

restrukturyzacyjną. Jeżeli w tym terminie, nie zostanie zatwierdzony przez sąd przyjęty

układ, postępowanie to z mocy prawa umorzy się.

Dzień złożenia wniosku do MSiG w przedmiocie obwieszczenia o rozpoczęciu procedury

restrukturyzacyjnej determinuje ramy czasowe, kiedy powinien zostać ustalony dzień

układowy. Dzień układowy powinien zostać wyznaczony nie wcześniej 7 dni przed

złożeniem wniosku do MSiG, i nie później 7 dni po jego złożeniu. W oparciu o dzień

układowy ustalane są uprawnienia wierzycieli do głosowania. Z kolei wierzytelności

powstałe po dniu układowym nie stanowią wierzytelności układowych.

 

Rola nadzorcy układu

Doradca restrukturyzacyjny, z którym dłużnik zawrze umowę pełni funkcję nadzorcy

układu. Na nadzorcę układu ustawa nakłada szereg obowiązków. Po pierwsze, jest on

zobligowany do zawiadomienia sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie

układu o opublikowaniu obwieszczenia o rozpoczęciu procedury restrukturyzacyjnej.

Nadzorca powinien zawiadomić właściwy sąd w terminie 3 dni od daty publikacji w

MSiG.

Nadzorca układu nadzoruje cały proces restrukturyzacji pozasądowej. Restrukturyzacja

w uproszczonym trybie wiąże się także z ograniczeniem zarządu dłużnikowi, który na

wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd zobligowany jest uzyskać zgodę

nadzorcy sądowego. Czynność dłużnika bez uzyskanej zgody nadzorcy będzie czynnością

obarczoną sankcją nieważności.

Głosowanie nad propozycjami układowymi na zgromadzeniu wierzycieli

Istotną zmianę będzie stanowiła możliwość zwołania przez nadzorcę układu

zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli

może być zorganizowane za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Przy czym

istotne jest, że dla przegłosowania propozycji układowych na zgromadzeniu wierzycieli,

wymagana jest jedynie większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos mający

łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycieli.

Zmiana ta stanowi ułatwienie w głosowaniu nad układem, w odniesieniu do zasad

głosowania korespondencyjnego w ramach klasycznej procedury o zatwierdzenie układu,

gdzie układ zostaje przyjęty jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli

uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy

wierzytelności uprawniających do głosowania.

Uchylenie ochrony przeciwegzekucyjnej

Na uwagę zasługuje także okoliczność, że zgodnie z Projektem ustawy, sąd w każdym

czasie będzie mógł uchylić skutki opublikowania obwieszczenia w przedmiocie

restrukturyzacji w MSiG w zakresie ochrony przeciwegzekucyjnej, jeśli dojdzie do

przekonania że prowadzi ona do pokrzywdzenia wierzycieli. Z wnioskiem o uchylenie

ww. skutków może wystąpić dłużnik, nadzorca układu lub wierzyciel.