Publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" (A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak)

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” autorstwa prof. Anny Hrycaj, Bartosza Sierakowskiego i Jakuba Raka z Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz dr. Patryka Filipiaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu realizowanego na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w okresie od września 2020 r. do września 2021 r. Problemem badawczym będącym przedmiotem projektu było zbadanie zależności pomiędzy określonym kształtem regulacji prawa upadłościowego oraz praktyką stosowania tego prawa a stopniem realizacji celów założonych przez ustawodawcę i wyrażonych w uzasadnieniu projektu ustawy – Prawo upadłościowe oraz w uzasadnieniu projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która w istotny sposób zmieniła regulacje Prawa upadłościowego.

Głównym celem naukowym projektu badawczego było stworzenie modelu regulacji prawnej sprzyjającej realizacji celów założonych przez ustawodawcę, dokonanie oceny istniejących rozwiązań i zgłoszenie postulatów de lege ferenda. 

Założono, że cel ten zostanie osiągnięty w wyniku zrealizowania następujących celów szczegółowych:

  1. zidentyfikowanie regulacji prawnych, które mają istotne znaczenie dla sprawności i efektywności postępowań upadłościowych;
  2. zidentyfikowanie rozwiązań organizacyjnych (np. z zakresu sposobu wyznaczania sędziego-komisarza, przydziału spraw w wydziale), które mają istotne znaczenie dla sprawności i efektywności postępowań upadłościowych.

Publikowana praca jest efektem badań dogmatycznoprawnych oraz empirycznych (jakościowych i ilościowych). Analizie zostały poddane akta sądowe zakończonych postępowań upadłościowych prowadzonych przez określone sądy upadłościowe z okresu od 1.01.2016 r. do 31.07.2020 r. Dotyczy to postępowań toczących się w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 1 grudnia 2021 r.

Badanie postępowań upadłościowych jest elementem szerszego projektu naukowego. Pierwszym etapem tego projektu były badania prowadzone w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przez Annę Hrycaj, Patryka Filipiaka oraz Bartosza Sierakowskiego, które dotyczyły postępowań restrukturyzacyjnych. Wyniki tych badań zostały przedstawione w monografii Postępowania restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych (Warszawa 2020).

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Instytutu Wymiaru SprawiedliwościW celu zapoznać się z jego treścią, kliknij TUTAJ