Nowe obowiązki doradców restrukturyzacyjnych. Prowadzenie akt sądowych

24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, a to wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia przez syndyków akt upadłości konsumenckich oraz akt zgłoszeń wierzytelności.

Nowelizacja w sposób gruntowny zmienia nie tylko model upadłości konsumenckiej, ale i wpływa na sposób wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Na syndyków i nadzorców nałożony został bowiem obowiązek prowadzenia akt sądowych w następującym zakresie:

  1. W każdym postępowaniu upadłościowym syndyk prowadzi akta zgłoszeń wierzytelności. Dotyczy to zarówno (i) postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej, (ii) postępowania upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, (iii) jak i każdego innego podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość. Obowiązek ma więc charakter uniwersalny.
  2. W tzw. upadłości konsumenckiej, o ile toczy się ona w trybie uproszczonym, akta postępowania upadłościowego prowadzi syndyk. Jeżeli tryb uproszczony nie ma zastosowania, czyli wydano postanowienia, o którym mowa w art. 491[5] ust. 2 p.u., syndyk prowadzi dalej akta postępowania, ale wyłącznie w zakresie akt do zgłoszeń wierzytelności, czyli prowadzi akta, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
  3. W postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarcze akta postępowania prowadzi nadzorca sądowy.

 

Akta ww. spraw prowadzi się w wersji papierowej. Akta te mogą być także prowadzone i przechowywane w postaci elektronicznej po zapewnieniu przez syndyka (nadzorcę sądowego) ochrony danych zgromadzonych w tych aktach przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. W przypadku akt prowadzonych elektronicznie syndyk (nadzorca sądowy) ma obowiązek przechowywania odwzorowanych cyfrowo dokumentów także w formie papierowej.

Powyższe zmiany istotnie wpływają na sposób wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Osoby piastujące funkcję syndyka czy nadzorcy sądowego muszą zapewnić uczestnikom postępowania (upadłym i wierzycielom) dostęp do akt postępowania. Innymi słowy, kancelarie doradców restrukturyzacyjnych z dniem 24 marca 2020 r. stają się również czytelniami akt sądowych. Niewątpliwie jest to niemałe wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza jeśli idzie o zapewnienie bezpiecznego dostępu do akt prowadzonych w wersji elektronicznej.

Dostępne są projekty przepisów wykonawczych (rozporządzeń) dotyczące prowadzenia akt przez syndyków i nadzorców sądowych. Są to:

Z projektami rozporządzeń oraz ścieżką legislacyjną można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

- opracował Bartosz Sierakowski