1. Mechanizmy sądowej restrukturyzacji grup spółek
  Celem prowadzonych badań jest zdobycie wiedzy i opisanie procesów prawnych zachodzących w strukturach jednostek organizacyjnych (spółek prawa handlowego) w sytuacji niewypłacalności oraz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec wszystkich bądź części jednostek.
  Badanie będzie dotyczyło zarówno procesów zachodzących wewnątrz danej jednostki będącej częścią grupy spółek, jak i pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy spółek.
  Badane będą relacje w układzie pionowym (np. spółka-matka wobec spółki-córki), układzie poziomym (np. pomiędzy spółkami-siostrami) lub skośnym (diagonalnym, np. spółki-kuzynki).
  Badanie będzie obejmowało zależności między decyzjami gospodarczymi podejmowanym w jednej jednostce na byt prawny i działanie innej jednostki w ramach grupy.
 2. Identyfikacja regulacji prawnych sprzyjających i utrudniających zachowanie integralności przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  Celem prowadzonych badań jest zdobycie wiedzy i opisanie zależności pomiędzy określonym kształtem regulacji prawnych, a prawdopodobieństwem zachowania integralności przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
 3. Systemowa analiza wpływu ogłoszenia upadłości oraz otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na stosunki majątkowe małżeńskie
  Upadłość małżonków stanowi obecnie jeden z najbardziej istotnych problemów w zakresie prawa upadłościowego. Regulacja prawna, która zakłada, że z dniem ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości jest dalece niedoskonała. Regulacja ta bowiem nie uwzględnia praw małżonka dłużnika jak również praw wierzycieli małżonka dłużnika do majątku wspólnego, który zostanie objęty masą upadłości.
  Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna istniejących regulacji w kontekście rozwiązań przyjętych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Badania uwzględnią również analizę prawnoporównawczą oraz analizę orzecznictwa sądów upadłościowych.
 4. Analiza rozwiązań prawnych w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  W dniu 31 grudnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy -  Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej  zasadniczo zmieniająca sytuację prawną niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2014r, poz. 1306). Zmiana stanu prawnego spowodowała istotny wzrost zarówno liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i prowadzonych postępowań upadłościowych. Zwiększona liczba spraw nieuchronnie spowodowała ujawnienie się wielu problemów, które wiążą się ze stosowaniem znowelizowanych przepisów.
  Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna regulacji prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej oraz analiza skutków określonych rozwiązań oparta na badaniach empirycznych.
 5. Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • analiza empiryczna metod i form podejmowania czynności w sprawie restrukturyzacyjnej i upadłościowej z uwzględnieniem regulacji normatywnych określających zasady urzędowania sądów oraz zasady biurowości w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  • analiza empiryczna metod i form zarządzania pracą wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  • analiza i opracowanie możliwych rozwiązań standaryzujących zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową, w tym rozwiązań informatycznych;
  • analiza i opracowanie możliwych rozwiązań gwarantujących maksymalną efektywność zarządzania wydziałem do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym rozwiązań informatycznych.
 6. Mediacja i negocjacje w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym – analiza znaczenia relacji między organami i uczestnikami postępowania dla skuteczności i efektywności postępowania
  Przedmiotem badań jest analiza znaczenia form i jakości relacji pomiędzy uczestnikami postępowania, a organami postępowania oraz wewnętrznych relacji pomiędzy uczestnikami postępowania dla skutków i efektywności postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Badania mają na celu zdiagnozowanie rozwiązań prawnych, które ułatwiają relacje pomiędzy interesariuszami procesu restrukturyzacji i upadłości i prowadzą do zwiększenia efektywności postępowań. Badania mają na celu również dokonanie analizy czy i na ile są wykorzystywane w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym instrumenty mediacji i negocjacji oraz jaka jest efektywność tych instrumentów.