Zapraszamy do korzystania z arkuszy kalkulacyjnych wspomagających pracę doradców restrukturyzacyjnych oraz sędziów orzekających w sprawa upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Udostępniamy także poradniki oraz wzory pism do wykorzystania przez przedsiębiorców, konsumentów oraz praktyków w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

 

Udostępniane przez Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością arkusze kalkulacyjne są przedmiotem praw autorskich i w związku z tym podlegają ochronie prawnej. Z arkuszy można korzystać w otwartym dostępnie, przy czym jakiekolwiek zmiany, w szczególności dotyczące modyfikacji treści funkcji, w oparciu o które został stworzony arkusz, wymagają każdorazowo zgody autorów danego arkusza.

Uprawnieni do korzystanie z arkuszy są doradcy restrukturyzacyjni i ich współpracownicy oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności określonych przepisami ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

Uprawnieni do korzystania  z arkusza (w tym również implementowania rozwiązań arkusza) są również: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Wykonawca i Podwykonawcy systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w jakimkolwiek zakresie związanym z budową tego systemu.

ARKUSZE

DOSTĘPNE ARKUSZE:

 1. Konstruowanie projektu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (stan prawny obowiązujący od 24.03.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowum osoby fizycznej.


Arkusz wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdziesz TUTAJ

 

2. Liczenie głosów na zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do liczenia głosów na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem.

Opis formuł został zawarty w artykule A. Hrycaj, P. Kędzierskiego oraz B. Sierakowskiego "Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem" w numerze 20(2/20) kwartalnika "Doradca restrukturyzacyjny".


Instrukcja wypełnienia arkusza

Arkusz do liczenia głosów

 

2. Konstruowanie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (stan prawny sprzed 24.03.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowum osobu fizycznej.


Opis założeń metodycznych tabeli

Opis założeń informatycznych tabeli

Plan spłaty 

WZORY PISM - pierwsze zawiadomienie o upadłości/restrukturyzacji w języku angielskim

 

Drodzy Doradcy Restrukturyzacyjni, 

Poniżej znajdziecie przygotowane przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością wzory pism w języku angielskim. Są to pierwsze zawiadomienia wierzycieli o:

  1. ogłoszeniu upadłości (upadłość przedsiębiorcy lub upadłość konsumencka prowadzona w trybie określonym w art. 491[1] ust. 2 p.u.)
  2. ogłoszeniu tzw. uproszczonej upadłości konsumenckiej (postępowanie prowadzone w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 p.u.)
  3. otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Pisma dotyczą zawiadomienia wierzycieli z obszaru Unii Europejskiej. Wobec tego należy pamiętać, że do takiego zawiadomienia dołączamy także wypełniony i podpisany przez syndyka/nadzorcę/zarządcę dokument unijnego powiadomienia wierzyciela; jest to załącznik nr 2 przygotowanych przez nas wzorów pism, dostępny także w języku polskim i wszystkich językach urzędowych UE na stronie internetowej e-justice https://e-justice.europa.eu/447/PL/insolvencybankruptcy?init=true .

Wyjaśniamy, że wzór zawiadomienia dot. postępowania restrukturyzacyjnego w tłumaczeniu na język polski zawiera sformułowanie „postępowanie upadłościowego” w odniesieniu do „postępowania restrukturyzacyjnego”. Wynika to z tego, że na gruncie przepisów unijnych „postępowaniem upadłościowym” w odniesieniu do Polski jest 6 procedur dotyczących postępowania z dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością, czyli:

  • Upadłość,
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • Przyspieszone postępowanie układowe,
  • Postępowanie układowe,
  • Postępowanie sanacyjne. 

Lista postępowań jest ujęta w Załączniku A do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. W załączniku tym zdefiniowano postępowanie upadłościowe w odniesieniu do wszystkich krajów członkowskich UE.  Dostęp do Rozporządzenia 2015/348 znajduje się po linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0848-20220109#tocId106

PORADNIKI

 DOSTĘPNE PORADNIKI:

 

 1. Poradnik dla przedsiębiorców 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym dla przedsiębiorców poradnikiem o restrukturyzacji i upadłości 


Poradnik o restrukturyzacji i upadłości 

 

 2. Jak ustalić próg wierzytelności spornych (art. 3 ust. 2 p.r.? 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat ustalania progu wierzytelności spornych w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.

Materiał przygotował Pan Grzegorz Zęgota, student studiów podyplomowych z zakresu upadłości i restrukturyzacji prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zdefiniowanie poziomu wierzytelności spornych (art. 3 ust. 2 p.r.)