Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 22 (4/2020)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Paweł Janda: Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Śmierć upadłego
 • Magdalena Michalska-Kania: Obowiązki kontrolne syndyka względem pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez wierzyciela w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego
 • Rafał Adamus: Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym?
 • Mirosław Mozdżeń: Odpowiednie stosowanie art. 174 ust. 1 Prawa upadłościowego w przygotowanej likwidacji (studium przypadku)
 • Łukasz Grenda: Split payment a postępowanie upadłościowe
 • Wiktor Danielak, Piotr Zimmerman: Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zabezpieczenie wniosku restrukturyzacyjnego w kontekście postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez wierzyciela dłużnika de lege lata i de lege ferenda
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Prawo do odstąpienia od umów najmu w postępowaniu sanacyjnym – problemy najmów w galeriach handlowych
 • Magdalena Zwolińska, Grzegorz Godlewski: Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązanie z tytułu renty uzupełniającej za wypadek przy pracy
 • Dawid Paleczny: Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego
 • Ivan Smanio: Prawo restrukturyzacyjne i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Dwujęzyczna wersja przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego / Bilingual version of law regarding simplified restructuring proceedings

- opracował Bartosz Sierakowski