Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie niezależnych badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów  funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz innych zjawisk społecznych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności:

  • analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) pod  kątem jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w stanie kryzysu,
  • analiza skuteczności prawnych form ochrony przed niewypłacalnością i zapobiegania upadłości;
  • analiza porównawcza prawnych aspektów zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacalności w Polsce i w innych krajach;
  • prawna analiza różnych aktywności społecznych,  dotyczących ochrony przedsiębiorstw przed niewypłacalnością i upadłością;
  • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością;
  • inicjowanie publicznej debaty na temat prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zapobiegania niewypłacalności i upadłości;
  • prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.

Kadra naukowa

dr hab. Anna Hrycaj
sędzia

Profesor Uczelni Łazarskiego, kierownik Studiów Doktoranckich, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Jakub Majewski
Sekretarz Instytutu

Sekretarz Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, Doktorant IPUiR, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Absolwent Prawa Uczelni Łazarskiego, absolwent podyplomowych studiów menadżerskich „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w jednostkach Skarbu Państwa” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów podyplomowych „Prawo Restrukturyzacyjne” na Uczelni Łazarskiego.

Przez ponad 12 lat związany z instytucjami bankowymi, gdzie swoje doświadczenie zdobywał w departamentach odpowiedzialnych za dochodzenie należności. W ramach swojej praktyki doradcy restrukturyzacyjnego pe­ł­nił fun­k­cje ty­m­cza­­so­­we­­go nad­zo­r­cy sądo­we­­go i sy­n­dy­­ka w wie­­lu po­­stę­­po­­wa­­niach pro­­wa­­dzo­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym w Warszawie, Białymstoku i Poznaniu.

Doktoranci

Adrian Bogusławski

Prawnik i project manager posiadający prawie 10-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobył podczas zarządzania projektami dla administracji publicznej. Współpracownik kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze podmiotów sektora bankowego i ochrony zdrowia. Prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii, w tym m.in.: „Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta” [w:] Journal of Finance and Financial Law 2016, „Samowola budowlana – grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora" [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.) Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2018. Do sfery jego zainteresowań naukowych należy szczególnie zagadnienie pozycji dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym na gruncie prawa podatkowego (dłużnik-podatnik) i prawa zamówień publicznych (dłużnik-wykonawca).

Diana Dudek

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych: Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w  postępowaniu upadłościowym na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prawnik w kancelarii adwokackiej w Warszawie specjalizującej się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, współpracownik doradcy restrukturyzacyjnego. Uczestnik wielu konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych m.in. przez: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Instytut Allerhanda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Klaudia Jasik-Kuchta

Prawnik w kancelarii radców prawnych w Warszawie specjalizującej się w prawie cywilnym, w departamencie odpowiedzialnym za dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z prawem nowych technologii, zdobyte w spółkach zajmujących się dostarczaniem rozwiązań IT.

Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  cywilnego, nowych technologii.

Marek Ostrowski

Anna Sabbatini

prawnik specjalizujący się w compliance, prawie handlowym oraz prawie włoskim. Prowadzi własną firmę. Jest członkiem Rady Nadzorczej, oraz reprezentantką głównego akcjonariusza Spółki Pylon S.A. notowanej na New Connect. Wykłada prawo krajów anglosaskich na studiach podyplomowych dla tłumaczy przysięgłych języka angielskiego. Absolwentka Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie na kierunku filologia angielska, a także Uniwersytetu w Katanii, gdzie uzyskała tytuł Master I Stopnia z Prawa Włoskiego. Pasjonuje się podróżami, nauką języków oraz grą na fortepianie. Ania przygotowuje pracę z tematyki compliance pod opieką p. prof. A. Hrycaj