Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie niezależnych badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów  funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz innych zjawisk społecznych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności:

  • analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) pod  kątem jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w stanie kryzysu,
  • analiza skuteczności prawnych form ochrony przed niewypłacalnością i zapobiegania upadłości;
  • analiza porównawcza prawnych aspektów zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacalności w Polsce i w innych krajach;
  • prawna analiza różnych aktywności społecznych,  dotyczących ochrony przedsiębiorstw przed niewypłacalnością i upadłością;
  • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością;
  • inicjowanie publicznej debaty na temat prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zapobiegania niewypłacalności i upadłości;
  • prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.


Kadra naukowa

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.

Doktoranci

Bartosz Sierakowski
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

  • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
  • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
  • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

Piotr Antonowicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej pracownik Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Prezes Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego. Specjalista w zakresie szeroko pojętego rynku i otoczenia funduszy inwestycyjnych. W ramach prowadzonej działalności zawodowej brał udział w licznych procesach windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, w szczególności emitentów papierów wartościowych, a także nadzorował te procesy. Sprawował funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych wielu podmiotów, w tym świadczących usługi na rynku finansowym, medycznym, hutniczym oraz świadczących usługi w zakresie administrowania zabezpieczeniami emisji papierów wartościowych. Brał udział w strukturyzowaniu i przeprowadzaniu emisji dłużnych papierów wartościowych. Naukowe zainteresowania Piotra Antonowicza obejmują w szczególności prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także prawo rynku kapitałowego i papierów wartościowych.

Diana Dudek
Prawnik

Prawnik w kancelarii adwokackiej w Warszawie prowadzącej sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współpracownik doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych: Prawo spółek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz  Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w  postępowaniu upadłościowym - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Prelegent i uczestnik konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych m.in. przez: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Instytut Allerhanda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Tematyka badań naukowych Diany Dudek koncentruje się na zagadnieniu losów majątku wspólnego małżonków w obliczu ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Iwona Filipak

Adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie oraz w Wadowicach. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych ze społeczno-ekonomicznymi aspektami niewypłacalności osób fizycznych w Polsce oraz konsekwencjami związanymi ze śmiercią dłużnika w świetle przepisów ustawy prawo upadłościowe oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne.

Absolwentka Wydziału Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie studentka III roku studiów doktoranckich na Uczeni Łazarskiego.

Klaudia Jasik-Kuchta

Prawnik w kancelarii radców prawnych w Warszawie specjalizującej się w prawie cywilnym, w departamencie odpowiedzialnym za dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z prawem nowych technologii, zdobyte w spółkach zajmujących się dostarczaniem rozwiązań IT.

Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  cywilnego, nowych technologii.

Agata Kosmal

Prawniczka na co dzień pracująca jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku, początkowo w Wydziale Cywilnym, a następnie w  Wydziale Gospodarczym. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, posiada kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym organizowanych przez  Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz C.H. Beck.

Obecnie prowadzi badania w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przygotowuje rozprawę doktorską na temat efektywności tej instytucji.

Paweł Macuga

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Środkami Unii Europejskiej dla przedsiębiorców - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: prawo rynku kapitałowego, papierów wartościowych, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

W praktyce zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w branży mięsnej oraz pet food. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz prywatnymi projektami inwestycyjnymi.

Jakub Rak

Doktorant w IPUiR Uczelni Łazarskiego, przygotowuje dysertację pod kierunkiem SSA dr hab. Anny Hrycaj, obszar badawczy przygotowana likwidacja (PrePack), transakcje fuzji i przejęć (M&A) w restrukturyzacji i upadłości. 

Prawnik i ekonomista, doradca restrukturyzacyjny, menadżer z bogatym doświadczeniem w środowisku międzynarodowym. Założyciel kancelarii Rak. Od 2006 roku związany z sektorem naftowym, petrochemicznym i energetycznym: PKN ORLEN, Grupa LOTOS, Unipetrol. Wcześniej współpracował z instytucjami finansowymi i rynkiem kapitałowym: BZ WBK (Santander), Citibank.

Ponadto realizował prywatne projekty inwestycyjne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji spółek, transakcji fuzji i przejęć, rynku kapitałowego, relacji inwestorskich oraz komunikacji kryzysowej, jak i planowania strategicznego. Uczestniczył w procesie tworzenia i wdrażania strategii największych grup kapitałowych w Europie Środkowej oraz procesach głębokiej restrukturyzacji spółek. Partycypował w licznych projektach M&A (m.in. Grupa Lotos, AB AB Mažeikiu Nafta, Polkomtel), optymalizacji i integracji aktywów, jak i projektach IPO/SPO.

Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent prawa w EWSPA w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Ropy i Gazu oraz The George Washington University, School of Business w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami.

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytutu Allerhanda, stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Były sekretarz generalny i członek zarządu Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) oraz były wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Mateusz Wardyn

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny, uczestnik seminarium doktoranckiego na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Na co dzień pracuje w kancelarii ekonomiczno-prawnej zajmującej się doradztwem restrukturyzacyjnym oraz wycenami.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół badań nad niewypłacalnością podmiotów gospodarczych, w szczególności na odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Prowadził badania na temat skuteczności postępowań upadłościowych, aktualnie przeprowadza badania na temat odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego.