Raport z XXIX Konferencji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyła się XXIX Konferencja Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych poświęcona zagadnieniom z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Konferencja składała się z trzech paneli:

  • Panel I – Upadłość konsumencka
  • Panel II – Restrukturyzacja
  • Panel III – Upadłość przedsiębiorcy

W Konferencji w charakterze prelegenta oraz moderatora Panelu Restrukturyzacyjnego udział wziął dr Bartosz Sierakowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. Dr Sierakowski pochylił się nad zagadnieniem czasowej ważności głosu nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stawiając tezę, że sąd restrukturyzacyjny w wynikach głosowania uwzględnia także głosy oddane już po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń praktyków prawa insolwencyjnego - zarówno doradców restrukturyzacyjnych, jak i sędziów. W ramach dyskusji zidentyfikowano główne problemy, w tym wysunięto wnioski w charakterze postulatów de lege ferenda. Do tych ostatnich należą przede wszystkim:

  1. Uregulowanie wprost w przepisach prawa upadłościowego, że syndyk nie obejmuje spisem inwentarza składników majątkowych o tak niskiej wartości, że koszty ich objęcia, oszacowania i likwidacji przewyższają możliwe do uzyskania środki pieniężne. Realizacja tego postulatu pozytywnie wpłynęłaby na poziom efektywności postępowań upadłościowych, w tym pozwoliłaby ograniczyć koszty tych postępowań.
  2. Uchylenie art. 219 ust. 2 pkt 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Dzięki temu we wniosku o zatwierdzenie układu wystarczające będzie powołanie się na karty do głosowania złożone przez wierzycieli do akt nadzorcy układu (GRz-nu), bez konieczności ich odrębnego załączania do wniosku o zatwierdzenie układu. Realizacja tego postulatu zmniejszyłaby zbędny formalizm postępowania, bez uszczerbku dla jego sprawności i transparentności, ponieważ zarówno akta nadzorcy układu, jak i akta sprawy o zatwierdzenie układu są dostępne w systemie teleinformatycznym KRZ dla uczestników postępowania, nadzorcy i sądu.
  3. Znowelizowanie art. 182[1] Kodeksu spółek handlowych poprzez wskazanie, że syndyk masy upadłości, likwidując składnik majątkowy w postaci udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest w procesie sprzedaży takiego udziału związany zakazem oferowania i promowania nabycia nieoznaczonemu kręgowi adresatów, o którym mowa w art. 182[1] k.s.h. Realizacja tego postulatu zwiększy pewność prawa, w tym wyeliminuje pojawiające się w praktyce sytuacje wyłączania udziałów z masy upadłości bez podejmowania próby ich sprzedaży z uwagi na obawę naruszenia zakazu z ww. przepisu, a w konsekwencji poniesienia odpowiedzialności karnej przez syndyka.