Akta syndyka a akta sądowe w upadłości konsumenckiej

Po nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej wielu sędziów i syndyków ma wątpliwości jakie dokumenty powinny być w aktach syndyka a jakie w aktach sądowych. Wobec tego publikujemy wytyczne, które zostały opracowane wspólnie z sędziami upadłościowymi w zakresie prowadzenia akt syndyka i ograniczenia zakresu dokumentacji składanej do akt sądowych:

  1. akta postępowania powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2020r., poz. 506), dalej jako „Rozporządzenie”;
  2. w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka syndyk zamieszcza wszystkie dokumenty tworzone w toku postępowania, w tym: dowód obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji syndyka oraz dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, spis inwentarza oraz plan likwidacyjny z preliminarzem wydatków. Dokumentów tych ani ich kopii syndyk nie składa do akt sądowych;
  3. do akt sądowych syndyk składa wyłącznie te dokumenty, które wymagają podjęcia konkretnej czynności przez sąd albo sędziego wyznaczonego (przykładowo, wniosek w trybie art. 63a p.u., wniosek o uznanie za bezskuteczną określonych czynności, zawiadomienie o likwidacji składników masy upadłości);
  4. jeżeli zachodzą przeszkody do pełnienia funkcji syndyka, syndyk składa do akt sądowych niezwłocznie stosowne oświadczenie;
  5. o miejscu prowadzenia akt sprawy i akt do zgłoszeń wierzytelności syndyk informuje sąd nie wcześniej niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią wyznaczonym (§ 10 ust. 1 zd. 2 Rozporządzenia).