Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Mateusza Waberskiego, wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie zdolności sądowej i procesowej strony postępowania, wobec której w państwie spoza UE wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakimi normatywnymi regułami kolizyjnymi powinien kierować się sąd polski w zawisłej przed nim sprawie cywilnej przy ustalaniu prawa właściwego dla oceny tzw. statutu personalnego (osobowego) strony procesu, wobec której ogłoszono upadłość w kraju innym niż któreś z państw członkowskich UE.

Dla kompleksowego ujęcia analizowanej problematyki konieczne jest nie tylko ustalenie zdolności sądowej i procesowej podmiotu zagranicznego, ale i pozycji procesowej zarządcy ustanowionego w zagranicznym postępowaniu upadłościowym dla takiego podmiotu, w szczególności wpływu wszczęcia zagranicznego postępowania upadłościowego na legitymację procesową w postępowaniu cywilnym prowadzonym przed sądem polskim. Tylko bowiem łączna ocena zagadnienia zdolności sądowej i procesowej (statut personalny) oraz legitymacji procesowej zarządcy zagranicznego (element statutu upadłościowego) pozwoli sądowi polskiemu wszcząć lub kontynuować postępowanie cywilne z udziałem podmiotu zagranicznego z wyłączeniem ryzyka nieważności postępowania.

Efektem przeprowadzonych badań naukowych jest ustalenie zakres statutu upadłościowego i statutu personalnego podmiotu zagranicznego spoza UE oraz relacji zachodzących pomiędzy tym statutami w kontekście postępowań cywilnych prowadzonych z udziałem podmiotu zagranicznego jako uczestnika lub stron takiego postępowania.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Instytutu Wymiaru SprawiedliwościW celu zapoznać się z jego treścią, kliknij TUTAJ