Funkcja oddłużeniowa i windykacyjna upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa.

Problem badawczy:

Podstawowe pytanie brzmi, czy upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej spełnia swoje zadania, tj.  oddłużenie i skuteczną windykację. Czy funkcja oddłużeniowa i windykacyjna jest realizowana w sposób, który spełnia oczekiwania dłużników i wierzycieli, oraz czy procedury związane z tym postępowaniem ułatwiają, czy utrudniają ( a jeżeli tak, to w jakim stopniu) osiągnięcie celu tegoż postępowania – oddłużenia i windykacji.

Uzasadnienie podjęcia badań:

W dniu 31 grudnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy -  Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej  zasadniczo zmieniająca sytuację prawną niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2014r, poz. 1306). Zmiana stanu prawnego spowodowała istotny wzrost zarówno liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i prowadzonych postępowań upadłościowych. Zwiększona liczba spraw nieuchronnie spowodowała ujawnienie się wielu problemów, które wiążą się ze stosowaniem znowelizowanych przepisów. 
Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna regulacji prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej oraz analiza skutków określonych rozwiązań oparta na badaniach empirycznych.

Główny cel naukowy:

Odpowiedź na powyższe zagadnienia pozwoli na ocenę dotychczasowego funkcjonowania i efektywności upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także sformułowanie postulatów ewentualnych przyszłych zmian, pozwalających na jak najbardziej efektywne wykorzystanie w praktyce tej instytucji.

 

Zastosowana metoda badawcze/metodyka:

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda dogmatycznoprawna oraz badania empiryczne. Metoda dogmatycznoprawna zostanie wykorzystana do analizy Prawa upadłościowego, uzasadnienia oraz innych dokumentów dokumentujących przebieg procesu legislacyjnego. Badania empiryczne obejmą badania aktowe.

Zespół:

Doktorantka Agata Kosmal, e-mail: agata.kosmal@wp.pl

pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj Prof. UŁa

Efekty realizowanych zadań badawczych:

Konferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna, 12 maja 2017r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Publikacja „Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym” w monografii naukowej „Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki”, Laboratorium Wiedzy A. Borcuch, Kielce 2019.

 

 

 

 

Agata Kosmal

Prawniczka na co dzień pracująca jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku, początkowo w Wydziale Cywilnym, a następnie w  Wydziale Gospodarczym. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, posiada kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym organizowanych przez  Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz C.H. Beck.

Obecnie prowadzi badania w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przygotowuje rozprawę doktorską na temat efektywności tej instytucji.