Równoczesne zastosowanie rozwiązań prawnych i operacyjnych w restrukturyzacji podmiotów leczniczych – w tym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ)

Problem badawczy:

Problemem badawczym w przedstawionym projekcie jest ustalenie jakie rozwiązania prawne i operacyjne wpływają na proces restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Czy równoczesne zastosowanie tych rozwiązań usprawni proces restrukturyzacji tych podmiotów?  

 

Cel projektu badawczego:

Odpowiedź na pytanie: Czy możliwe jest jednoczesne zastosowanie rozwiązań prawnych i operacyjnych w restrukturyzacji podmiotów leczniczych – w tym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ)? Na ile proponowane rozwiązanie ma wpływ na ulepszenie całościowego procesu restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Występują dwa warianty naprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych tj.  przeprowadzenie restrukturyzacji podmiotów leczniczych jednocześnie na dwóch płaszczyznach: prawnej — na podstawie przepisów Ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) oraz operacyjnej (biznesowej) — poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego i indywidualnego dla każdego podmiotu leczniczego programu restrukturyzacji, zgodnie z zapisami art. 49 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654).

 

Przepisy prawne stwarzają możliwość dokonania naprawy przedsiębiorstwa leczniczego, jednocześnie uniemożliwiając prowadzenie egzekucji z majątku szpitala, czy też wypowiadanie kluczowych dla jego działalności umów. Pomimo braku zapłaty długów powstałych przed otwarciem postępowania kontrahenci nie będą mogli wycofać się z zawartych umów prawnych. Rozwiązania prawne pozwalają obniżyć poziom zobowiązań na mocy zawartego układu z wierzycielami oraz zapewnić ochronę prawną dla działań operacyjnych. Jednak tylko synergia w zastosowaniu narzędzi prawnych i ekonomicznych (odpowiednio dobranych do charakteru podmiotu leczniczego) może naprawić sytuację finansową szpitala.

 

Główny cel naukowy:

Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na ocenę dotychczas podejmowanych działań w procesie restrukturyzacji podmiotów leczniczych w tym SPZOZ-ów, a także sformułowanie postulatów ewentualnych przyszłych zmian, pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie narzędzi prawnych jak i operacyjnych, poprzez wzajemne uzupełnienie. Udowodnienie tezy iż wdrożenie restrukturyzacji na płaszczyźnie prawnej da tylko chwilowe efekty, jeżeli nie będzie poparte restrukturyzacją podmiotu leczniczego na płaszczyźnie operacyjnej.

 

Zastosowana metoda badawcze/metodyka:

Pogłębiona analiza prawna oraz ekonomiczna w odniesieniu do jurysdykcji krajowej

Realizacja projektu będzie przebiegała kilu etapowo i będzie obejmowała kilka narzędzi badawczych w tym:

  • analizę dostępnego orzecznictwa krajowego;
  • wywiady z dyrektorami szpitali z województwa lubelskiego, którzy wdrażali restrukturyzację podmiotów leczniczych.

 

 

Zespół:

Doktorantka Aleksandra Smyk - Kotlarz e-mail: aleksandrasmyk@gmail.com 

pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj Prof. UŁa

 

Efekty zrealizowanych zadań badawczych:

Wygłoszenie referatu pt. „Plan operacyjny konsolidacji i restrukturyzacji lubelskich szpitali klinicznych” podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy, Lublin 05.04.2019.

 

 

Aleksandra Smyk – Kotlarz

Prawnik, Prokurent prywatnego Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros z siedzibą w Nałęczowie oraz Dyrektor Zarządzający Gabinetów Lekarskich Arthros z siedzibą w Lublinie. 

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Absolwenta Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Aktualnie studentka studiów doktoranckich na Uczeni Łazarskiego.

Specjalizuje się w ekonomicznej analizie prawa z elementami prawa medycznego oraz prawie restrukturyzacyjnym placówek medycznych. Autorka artykułów naukowych poświęconych problemom ochrony zdrowia w Polsce. Uczestnik wielu konferencji naukowych dotyczących prawa medycznego oraz restrukturyzacyjnego.