Systemowa analiza wpływu ogłoszenia upadłości oraz otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na stosunki majątkowe małżeńskie

Problem badawczy:

Zidentyfikowanie i analiza normatywnych i społecznych czynników warunkujących skuteczność prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w zakresie upadłości i restrukturyzacji osób pozostających w związku małżeńskim.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Upadłość małżonków stanowi obecnie jeden z najbardziej istotnych problemów w zakresie prawa upadłościowego. Regulacja prawna, która zakłada, że z dniem ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości jest dalece niedoskonała. Regulacja ta bowiem nie uwzględnia praw małżonka dłużnika jak również praw wierzycieli małżonka dłużnika do majątku wspólnego, który zostanie objęty masą upadłości. Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna istniejących regulacji w kontekście rozwiązań przyjętych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Badania uwzględnią również analizę prawnoporównawczą oraz analizę orzecznictwa sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

Główny cel naukowy:

Głównym celem naukowym projektu jest skonstruowanie wzorcowego modelu przebiegu postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec osoby, która pozostaje w związku małżeńskim z uwzględnieniem rozwiązań normatywnych przyjętych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego.

 

Zastosowana metoda badawcza/metodyka:

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda dogmatycznoprawna oraz badania empiryczne. Metoda dogmatycznoprawna zostanie wykorzystana do analizy Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego, uzasadnień ustaw oraz innych dokumentów dokumentujących przebieg procesu legislacyjnego. Badania empiryczne obejmą analizę akt.

 

Zespół:

Doktorant Diana Dudek, e-mail: dianaa.dudek@gmail.com,

pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj, prof. UŁa

 

Efekty realizowanych zadań badawczych:

  • artykuł naukowy pt. „Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego małżonków

w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej” – Diana Dudek, dr hab. Anna Hrycaj, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2018.

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491² ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, dotyczącej losów majątku wspólnego małżonków w postępowaniu upadłościowym małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-handlowego/artykul/skutki-ogloszenia-upadlosci-dla-majatku-wspolnego-malzonkow-w-przypadku-ogloszenia-upadlosci-malzonka-ktory-nie-prowadzi-dzialalnosci-gospodarczej/

  • konferencje: Seminarium "Upadłość i restrukturyzacja małżonków” 27.01.2017r.

 https://ipuir.lazarski.pl/pl/konferencje/seminarium-upadlosc-i-restrukturyzacja-malzonkow/

 

 

Diana Dudek
Prawnik

Prawnik w kancelarii adwokackiej w Warszawie prowadzącej sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współpracownik doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych: Prawo spółek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz  Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w  postępowaniu upadłościowym - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Prelegent i uczestnik konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych m.in. przez: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Instytut Allerhanda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Tematyka badań naukowych Diany Dudek koncentruje się na zagadnieniu losów majątku wspólnego małżonków w obliczu ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.