Regulacje prawne sprzyjające i utrudniające zachowanie integralności przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Problem badawczy:

Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne rzadko jest przedmiotem badań naukowych, które zmierzają do dokonania jego oceny z punktu widzenia celów jakie ustawodawca postawił przed postępowaniem upadłościowym (PU) i restrukturyzacyjnym (PR). Tymczasem, niezwykle istotne wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie na ile przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania normatywne w zakresie regulacji przebiegu PU i PR pozwalają na realizację podstawowych celów tych postępowań.

Problemem badawczym będącym przedmiotem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy określonym kształtem regulacji prawnych, a prawdopodobieństwem zachowania bytu przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym (PU) i restrukturyzacyjnym (PR).

Głównym celem naukowym jest stworzenie modelu regulacji prawnej sprzyjającej zachowaniu bytu przedsiębiorstwa w PU i PR.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Z punktu widzenia rozwoju nauki istotne jest odkrycie, jakie regulacje prawne sprzyjają, a jakie utrudniają realizację celów, które zostały przyjęte przez ustawodawcę zgodnie z reprezentowanym przez niego systemem wartości. Dlatego też, uzasadnione jest zbadanie wpływu regulacji Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego i innych regulacji prawnych na zbyt małą (w stosunku do potrzeb społecznych i gospodarczych) liczbę zachowanych przedsiębiorstw w PU i PR.

Przeprowadzone badania pozwolą na odkrycie zależności pomiędzy określoną treścią regulacji normatywnej, a stopniem prawdopodobieństwa zachowania przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym i w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Projekt badawczy ma charakter innowacyjny - łączy badania empiryczne (badania aktowe) z badaniami dogmatycznoprawnymi prawa polskiego oraz badaniami komparatystycznymi, odnoszącymi się do wybranych porządków prawnych oraz prawa unijnego. 

 

Główny cel naukowy:

 Głównym celem naukowym projektu jest skonstruowanie wzorcowego modelu przebiegu postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego sprzyjającego zachowaniu bytu przedsiębiorstwa w PU i PR.

 

Zastosowana metoda badawcze/metodyka:

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda dogmatycznoprawna oraz badania empiryczne. Metoda dogmatycznoprawna zostanie wykorzystana do analizy Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego, uzasadnienia oraz innych dokumentów dokumentujących przebieg procesu legislacyjnego. Badania empiryczne obejmą analizę akt.

 

Zespół:

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

mgr Bartosz Sierakowski

mgr Jakub Majewski

 

Efekty realizowanych zadań badawczych:

  • Artykuły naukowe:

a)      Cel: restrukturyzacja, A. Hrycaj, P. Filipiak, Na wokandzie nr 23, 2014;

b)      Cztery postępowania restrukturyzacyjne, A. Hrycaj, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1, 1/2015;

c)      Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, A. Hrycaj, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3, 1/2016.

  • Zorganizowane konferencje:

a)      „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości” – 4 czerwca 2019 r., WPiA UAM, Poznań;

b)      „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli" – 30 listopada 2018 r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa;

c)      "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym" – 18 maja 2018 r., WPiA UAM Poznań.

 

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji książkowych.

dr Bartosz Sierakowski
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.  

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor publikacji książkowych.

 

 

Jakub Majewski
Sekretarz Instytutu

Sekretarz Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, Doktorant IPUiR, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Absolwent Prawa Uczelni Łazarskiego, absolwent podyplomowych studiów menadżerskich „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w jednostkach Skarbu Państwa” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów podyplomowych „Prawo Restrukturyzacyjne” na Uczelni Łazarskiego.

Przez ponad 12 lat związany z instytucjami bankowymi, gdzie swoje doświadczenie zdobywał w departamentach odpowiedzialnych za dochodzenie należności. W ramach swojej praktyki doradcy restrukturyzacyjnego pe­ł­nił fun­k­cje ty­m­cza­­so­­we­­go nad­zo­r­cy sądo­we­­go i sy­n­dy­­ka w wie­­lu po­­stę­­po­­wa­­niach pro­­wa­­dzo­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym w Warszawie, Białymstoku i Poznaniu.