Mechanizmy sądowej restrukturyzacji i upadłości grup spółek oraz współpraca organów postępowań upadłościowych

Problem badawczy:

Zidentyfikowanie i analiza normatywnych i społecznych czynników warunkujących skuteczność prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w zakresie upadłości i restrukturyzacji spółek wchodzących w skład grup spółek, w tym grup o charakterze międzynarodowym.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Upadłość i restrukturyzacja grup spółek stanowi obecnie jeden z najbardziej istotnych problemów w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Spółki coraz częściej funkcjonują w strukturach wielopodmiotowych. Prowadzenie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego takiej spółki jest skuteczne jedynie wówczas gdy jest odpowiednio skoordynowane z postępowaniami dotyczącymi innych podmiotów z grupy. Zgodnie z art. 190 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne sąd może połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy prowadzone wobec podmiotów powiązanych. W Prawie upadłościowym bliźniaczą regulację przewiduje art. 215 ust. 5. Regulacje te jednak mają charakter szczątkowy i nie rozwiązują wszystkich problemów, której pojawiają się w praktyce upadłości albo restrukturyzacji grup spółek.

 

Główny cel naukowy:

Głównym celem naukowym projektu jest skonstruowanie wzorcowego modelu przebiegu postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec podmiotów powiązanych oraz określenie podstawowych zasad współpracy organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych warunkujących sprawne i efektywne prowadzenie postępowań wobec grup podmiotów.

 

Zastosowana metoda badawcze/metodyka:

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda dogmatycznoprawna oraz badania empiryczne. Metoda dogmatycznoprawna zostanie wykorzystana do analizy Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego, uzasadnienia oraz innych dokumentów dokumentujących przebieg procesu legislacyjnego. Badania empiryczne obejmą analizę akt.

 

Zespół:

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa.

 

Efekty realizowanych zadań badawczych:

  • artykuł naukowy „Normatywne podstawy współpracy polskich i zagranicznych sądowych organów prowadzących postępowania upadłościowe tego samego dłużnika”, Polski Proces Cywilny 2010, nr 1, s. 54-76; opublikowana w języku angielskim i zmieniona wersja: The Cooperation of Court Bodies of International Insolvency Proceedings (in the context of Polish bankruptcy courts), International Insolvency Law Review, 2010, z. 1, s. 8-45.

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji książkowych.