Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową, organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz informatyzacja sądownictwa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Problem badawczy:

Problemem badawczym będącym przedmiotem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy organizacją pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych a sprawnym i efektywnym prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Głównym celem naukowym jest stworzenie modelu zarządzania wydziałem do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz modelu zarządzania sprawą upadłościową i restrukturyzacyjną, który w optymalny sposób będzie służył efektywności i sprawności postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Z punktu widzenia rozwoju nauki istotne jest odkrycie, jakie rozwiązania pozaprawne (ekonomiczne, społeczne i organizacyjne) sprzyjają, a jakie utrudniają realizację celów, które zostały przyjęte przez ustawodawcę zgodnie z reprezentowanym przez niego systemem wartości. Dlatego też, uzasadnione jest zbadanie wpływu zasad organizacji sądownictwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na stosowanie Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego.

Przeprowadzone badania pozwolą na odkrycie zależności pomiędzy określoną strukturą sądownictwa oraz określonym sposobem organizacji pracy wydziału do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych a efektywnością prowadzonych w tym wydziale postępowań.

Projekt badawczy ma charakter innowacyjny - łączy badania empiryczne (badania aktowe) z badaniami dogmatycznoprawnymi prawa polskiego oraz badaniami komparatystycznymi, odnoszącymi się do wybranych porządków prawnych oraz prawa unijnego.

 

Główny cel naukowy:

Głównym celem naukowym projektu jest skonstruowanie wzorcowego modelu zarządzania sprawą upadłościową i sprawą restrukturyzacyjną oraz modelu zarządzania wydziałem do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z wykorzystaniem również rozwiązań informatycznych.

 

Zastosowana metoda badawcza/metodyka:

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda dogmatycznoprawna oraz badania empiryczne. Metoda dogmatycznoprawna zostanie wykorzystana do analizy Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego, uzasadnienia oraz innych dokumentów dokumentujących przebieg procesu legislacyjnego. Badania empiryczne obejmą analizę akt.

 

Zespół:

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa.

 

Efekty realizowanych zadań badawczych:

  • Artykuły naukowe:

a)      Nadzór sędziego komisarza nad czynnościami syndyka – rozpoznawanie sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachunkowych, A. Hrycaj, Feniks, 2010, numer 1.

b)      The role of the Polish Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency, A. Hrycaj, M.Sachajko [w:] H. Vallender (red.) The role of the Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency, Nottingham, Paris, 2013.

  • Zorganizowane konferencje:

a)      „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości” – 4 czerwca 2019 r., WPiA UAM, Poznań;

b)      „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli" – 30 listopada 2018 r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa;

c)      "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym" – 18 maja 2018 r., WPiA UAM Poznań.

 

 

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji książkowych.