Problem badawczy:

Określenie szczególnego wpływu, jaki wywierany jest przez fakt występowania w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym wierzytelności z obligacji na przebieg tych postępowań oraz sposób stosowania w ramach tych postępowań swoistych dla nich instytucji prawnych.

 

Uzasadnienie podjęcia badań:

Projekt badawczy mieści się na styku norm prawa rynku kapitałowego oraz prawa cywilnego w kontekście objęcia zakresem przedmiotowym projektu papieru wartościowego, jakim jest obligacja, oraz stanu, jakim jest niewypłacalność w kontekście stosunków prawnych uregulowanych w ramach prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Samo pojęcie pozycji prawnej obligatariusza w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych rozumieć należy jako sposób ukształtowania sytuacji prawnej obligatariusza występującego jako uczestnik wyżej wskazanych postępowań, w szczególności w kontekście szczególnego ukształtowania jego uprawnień i obowiązków w ramach rzeczonych postępowań prowadzonych w stosunku do samego upadłego emitenta obligacji, jak i podmiotów, które pozostają stronami stosunków o charakterze akcesoryjnym w odniesieniu do stosunku obligacyjnego.

Przeprowadzone badania będą miały znaczenie w kontekście teorii, ale także praktycznego stosowania prawa.   

 

Główny cel naukowy:

Celem naukowym projektu pozostaje dokonanie szczegółowej analizy oraz opisanie przebiegu i specyfiki postępowań restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, w ramach których występują wierzytelności z obligacji, zarówno w zakresie postępowań prowadzonych w stosunku do emitentów obligacji jako dłużników, jak i podmiotów będących stronami stosunków prawnych o charakterze akcesoryjnym do stosunku obligacyjnego.

  

Zastosowana metoda badawcze/metodyka:

Mając na względzie cel projektu, badania będą dokonywane poprzez analizę polskich aktów prawnych, orzecznictwa, stanowisk instytucji nadzorujących, rozliczeniowych oraz uczestników polskiego rynku kapitałowego, a także dorobku doktryny prawniczej, w szczególności za pomocą metody formalno – dogmatycznej. Metoda ta zostanie uzupełniona:

  1. metodą prawno – porównawczą w zakresie analizy wybranych europejskich porządków prawnych,
  2. metodą aksjologiczną w zakresie oceny wartości chronionych regulacjami prawnymi,
  3. metodą socjologiczną w zakresie oceny wpływu analizowanych regulacji prawnych na sytuację faktyczną podmiotów je stosujących.    

Zespół:

Doktorant Piotr Antonowicz, e-mail: piotr.antonowicz@interia.pl
pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj Prof. UŁa

 

Efekty realizowanych zadań badawczych:

  • artykuł: „Obligatoryjna dematerializacja obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych – nowelizacja przepisów wchodząca w życie 1 lipca 2019 roku”
  • konferencje:
  1. „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości” – 4 czerwca 2019 r., Poznań;
  2. „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli" – 30 listopada 2018 r., Warszawa;
  3. "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym" – 18 maja 2018 r., Poznań.

Piotr Antonowicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej pracownik Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Prezes Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego. Specjalista w zakresie szeroko pojętego rynku i otoczenia funduszy inwestycyjnych. W ramach prowadzonej działalności zawodowej brał udział w licznych procesach windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, w szczególności emitentów papierów wartościowych, a także nadzorował te procesy. Sprawował funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych wielu podmiotów, w tym świadczących usługi na rynku finansowym, medycznym, hutniczym oraz świadczących usługi w zakresie administrowania zabezpieczeniami emisji papierów wartościowych. Brał udział w strukturyzowaniu i przeprowadzaniu emisji dłużnych papierów wartościowych. Naukowe zainteresowania Piotra Antonowicza obejmują w szczególności prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także prawo rynku kapitałowego i papierów wartościowych.