Termin:
30 listopada 2018 r. 

Miejsce:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43

Konferencja “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą na wciąż budzące dyskusję zagadnienia dotyczące skargi pauliańskiej.

Uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poddadzą analizie istotę i charakter prawny skargi pauliańskiej, jak również zakres przedmiotowy bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Celem konferencji jest więc kompleksowe spojrzenie na zagadnienie zaskarżania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, dokonywane przez cenionych naukowców oraz praktyków, specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

 • “Jakie prawo jest właściwe w sporach ze skargi pauliańskiej?”
 • “Jak zabezpieczyć roszczenie ze skargi pauliańskiej?”
 • “Jak egzekwować wyrok uwzględniający skargę pauliańską?”

– to kilka z wielu pytań, na które akademicy i praktycy odpowiedzą w ramach swoich wystąpień.

Podczas spotkania ocenie poddane zostaną obowiązujące regulacje prawne, a prelegenci przedstawią zagadnienia budzące szczególne wątpliwości oraz zaproponują kierunki zmian dla ustawodawcy.

Wydarzenie służy również tworzeniu i promowaniu społeczności naukowej prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W ramach Sesji Plakatowej konferencji zaprezentowane zostaną plakaty ukazujące istotę przekazu merytorycznego uczestnika sesji. Plakaty będą alternatywnym do wystąpienia plenarnego środkiem wyrazu uczestnika konferencji.

Zapraszamy na konferencję

prof. UŁa dr hab. 
Anna Hrycaj

dr
Patryk Filipiak

Korzyści

 • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
 • poznanie aktualnych poglądów na zagadnienia związane z zaskarżaniem czynności prawnych dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
 • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Konferencja naukowa w Warszawie jest  jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Restrukturyzacji.

 

To już druga z konferencja naukowa, której przedmiotem jest czynność prawna dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (actus in fraudem creditoris).

 

Pierwsza konferencja odbyła się w Poznaniu 18 maja 2018 roku. Jej tematem było “Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”. Więcej informacji na temat tej konferencji i relację znajdziecie Państwo po kliknięciu tutaj.

Program

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Przywitanie uczestników

10:00 – 11:30

Część I. Materialne aspekty roszczenia ze skargi pauliańskiej

Moderator – prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak, Uczelnia Łazarskiego
 • Jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE
  doktorant IPUIR mgr Bartosz Sierakowski
 • Prawo właściwe w sprawach ze skargi pauliańskiej
  prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, UŚ
 • Istota oraz skutki bezskuteczności czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
  prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 – 13:45

Część II. Dochodzenia roszczenia ze skargi pauliańskiej

Moderator: dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr
 • Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej
  dr hab. Tomasz Szanciło
 • Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej – uwagi na tle orzecznictwa sądowego
  dr hab. Małgorzata Manowska prof. Uczelni Łazarskiego
 • Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej w przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciela, osoby trzeciej albo dłużnika
  dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego
 • Sesja plakatowa i wystąpienia młodych naukowców
  Prezentacja plakatów przygotowanych w ramach sesji plakatowej – pięciominutowe wystąpienia Autorów plakatów

13:45 - 14:30

Przerwa na lunch

14:30 – 16:00

Część III. Egzekwowanie wyroku uwzględniającego skargę pauliańską

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 • Skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską dla sytuacji prawnej dłużnika na gruncie prawa restrukturyzacyjnego
  sędzia Arkadiusz Zagrobelny
 • Sytuacja prawna wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku
  dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM
 • Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej
  dr Patryk Filipiak, UAM 

Organizatorzy

Partnerzy

Organizator techniczny

Patroni

Patroni medialni

Sprawozdanie pokonferencyjne

30 listopada 2018r., na Uczelni Łazarskiego, odbyła się organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z różnych ośrodków, sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni oraz przedstawiciele banków.

Część I Konferencji poświęconą materialnym aspektom roszczenia ze skargi pauliańskiej otworzył mgr Bartosz Sierakowski, doktorant Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, który wygłosił referat dotyczący jurysdykcji krajowej w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE. Wystąpienie naszego doktoranta przedstawiało szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem wyroku z 4.10.2018r., (C-337/17). Następnie, prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski) zaprezentował zagadnienia prawa właściwego w sprawach ze skargi pauliańskiej. Zagadnienia istoty oraz skutków bezskuteczności czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli przedstawił prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski (Uniwersytet Wrocławski). Panel pierwszy był moderowany przez prof. zw. dr hab. Adama Olejniczaka (Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Po przerwie, w części drugiej poświęconej dochodzeniu roszczenia ze skargi pauliańskiej zostały przedstawione zagadnienia dotyczące zabezpieczenia roszczeń ze skargi pauliańskiej (dr hab. Tomasz Szanciło) oraz zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania ze skargi pauliańskiej. Drugi temat w formie uwag na tle orzecznictwa sądowego przedstawiła dr hab. Małgorzata Manowska prof. Uczelni Łazarskiego. Kwestie związane z przebiegiem postępowania ze skargi pauliańskiej w przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciela, osoby trzeciej albo dłużnika zreferowała dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego. Część druga była moderowana przez dr hab. Izabellę Gil prof. nadzw. UWr.

Następnie odbyła się sesja plakatowa, w której adw. Grzegorz Pobożniak i apl. adw. Tomasz Sowa (kancelaria Kubas Kos Gałkowski) przedstawili minireferat dotyczący wpływu upadłości osoby trzeciej na tryb i pierwszeństwo zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego ogłoszonej po wszczęciu przez wierzyciela pauliańskiego postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi.

Część trzecia była poświęcona egzekwowaniu wyroku uwzględniającego skargę pauliańską. Tą część moderowała Pani dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG. Pan dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM przedstawił referat dotyczący sytuacji prawnej wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku, a dr Patryk Filipiak, UAM, omówił zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej.

Na zakończenie konferencji miała miejsce ciekawa, dynamiczna dyskusja, która pokazała, że tematyka skargi pauliańskiej nieustannie angażuje naukowców i praktyków.