Termin:
13 kwietnia 2018r.

Miejsce:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43

Sala:
130 (I piętro, sektor C)

Program

9:00 - 9:30

rejestracja uczestników

9:30 – 11:00

Podstawy skutecznej egzekucji

Panel I

Referaty problemowe

 1. Cesja powiernicza w praktyce obrotu gospodarczego na przykładzie spraw gospodarczych
  dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego
 2. Najistotniejsze nowelizacje przepisów usprawniające prowadzenie postępowania egzekucyjnego
  Krzysztof Pietrzyk, komornik przy  Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
 3. Rejestry dłużników – likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,  utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych
  Aneta Komenda, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 4. Psychologiczne determinanty skutecznej windykacji
  dr Krzysztof Matela

Dyskusja (moderator – dr Aneta Łazarska) – Poszukiwanie, zdobywanie i ujawnianie informacji o dłużniku

11:00 - 12:15

przerwa

12:15 – 14:00

Dochodzenie wierzytelności bankowych

Panel II

Referaty problemowe

 1. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych
  dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Praktyka orzecznicza w sprawach rozpoznawanych na skutek pozwu banku  w postępowaniu nakazowym i dobre praktyki w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem (analiza przypadków)
  dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
 3. Aktualne problemy dochodzenia wierzytelności bankowych
  Łukasz Misiewicz, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Klienta Korporacyjnego PKO BP

Dyskusja (moderator – dr hab. Anna Hrycaj) – Skuteczna windykacja wierzytelności bankowych a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

14:00 - 14:30

przerwa

14:30 – 16:30

Restrukturyzacja i upadłość – szansa czy porażka windykacji?

Panel I

Referaty problemowe

 1. Oczekiwania podmiotu finansującego wobec doradcy restrukturyzacyjnego 
  Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych  Klienta Korporacyjnego, Bank Pekao SA.
 2. Oczekiwania doradcy restrukturyzacyjnego wobec podmiotu finansującego
  Piotr Zimmerman
 3. Jak poprawić prawo restrukturyzacyjne? – propozycje de lege ferenda 
  Anna Pukszto, radca prawny, partner kierująca Praktyką ds. Restrukturyzacji, Niewypłacalności i Upadłości, członek Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu Dentons, prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji
 4. Precedensowe orzeczenia sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych  i nowelizacja upadłości konsumenckiej
  dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Dyskusja (moderato – Piotr Zimmerman) – Relacja doradcy restrukturyzacyjnego z bankiem

Cennik

koszt konferencji wynosi 300zł (brutto)

Dane do przelewu:

66 2490 0005 0000 4600 8369 2487

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego 

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Tytuł przelewu : Konferencja IPUIR kwiecień

Sprawozdanie pokonferencyjne

13 kwietnia br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością konferencja poświęcona Aktualnym problemom sądowej i pozasądowej windykacji należności.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z różnych ośrodków, sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, komornicy oraz przedstawiciele banków. Celem konferencji było zidentyfikowanie i poddanie analizie najistotniejszych problemów pojawiających się w praktyce dochodzenia należności. Konferencja połączyła praktyków i teoretyków prawa zajmujących się różnymi aspektami windykacji gdyż wzięli w niej udział pracownicy naukowi z różnych ośrodków, sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, komornicy oraz przedstawiciele banków.  Przedstawione referaty pozwoliły na wskazanie istotnych problemów, w tym również takich, których rozwiązanie wymaga inicjatywy ustawodawczej. Doktor Aneta Łazarska z Uczelni Łazarskiego w referacie dotyczącym cesji powierniczej w praktyce obrotu gospodarczego zwróciła uwagę, że znaczny procent spraw,  które wpływają do wydziałów gospodarczych dotyczy scedowanej na przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem samochodów wierzytelności o zapłatę czynszu najmu pojazdu zastępczego. W niektórych wydziałach jest to ponad 40% spraw. Rozwiązanie tego problemu przez ustawodawcę znacznie usprawniłoby działanie sądów gospodarczych. Krzysztof Pietrzyk, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przedstawił najistotniejsze nowelizacje przepisów usprawniające prowadzenie postępowania egzekucyjnego, podkreślając istotne znaczenie informatyzacji dla skuteczności postępowań egzekucyjnych. Temat informatyzacji był obecny również w wystąpieniu Anety Komendy, sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, która przedstawiła problematykę dotyczącą rejestrów dłużników, a w szczególności procedowany obecnie projekt utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych i wprowadzenia w pełni elektronicznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Na temat psychologicznych determinantów skutecznej egzekucji mówił dr Krzysztof Matela.

Odrębny panel był poświęcony problematyce dochodzenia wierzytelności bankowych, w którym dr hab. Joanna Misztal-Konecka prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przedstawiła zagadnienia przerwy biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych, a dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego przedstawiła praktykę orzeczniczą w sprawach rozpoznawanych na skutek pozwu banku w postępowaniu nakazowym. Niezwykle cenny był udział w konferencji przedstawicieli banków, których referaty wywołały burzliwą dyskusję. Szczególnie ciekawe i istotne były spostrzeżenia Łukasz Misiewicza, dyrektora Biura Restrukturyzacji Klienta Korporacyjnego PKO BP na temat aktualnych problemów dochodzenia wierzytelności bankowych oraz Marka Rechcińskiego, dyrektora operacyjnego Departamentu Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego Banku Pekao SA na temat  oczekiwań podmiotu finansującego wobec doradcy restrukturyzacyjnego. To niezwykle istotne wystąpienie stało się przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat relacji między bankiem, dłużnikiem, doradcą restrukturyzacyjnym i sądem. W trzecim panelu referat na temat „Jak poprawić prawo restrukturyzacyjne? – propozycje de lege ferenda” przedstawił adwokat Daniel Radwański z kancelarii Dentons, a doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman po wygłoszeniu referatu, który niejako w odpowiedzi na referat Marka Rechcińskiego przedstawiał oczekiwania doradcy restrukturyzacyjnego wobec banku poprowadził dyskusję na temat tego co należy zmienić w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zachętą do dyskusji było uprzednie przedstawienie przez Piotra Zimmermana statystyk dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych. W okresie od stycznia 2016r. do listopada 2017r. otwarto 558 postępowań restrukturyzacyjnych, w których zawarto 111 układów. To bardzo znacząca liczba, wielokrotnie większa niż w latach poprzednich. Uczestnicy konferencji zgodzili się jednak, że miarą sukcesu Prawa restrukturyzacyjnego nie jest samoistnie liczba zawieranych układów, ale będzie nią liczba wykonanych układów, o czym jednak będzie można się przekonać dopiero za kilka lat.

Zarówno prelegenci jak i dyskutanci przedstawili bardzo konkretne i przekonywująco uargumentowane propozycje zmian, jak chociażby zmianę przepisów, które pozwalają na obciążanie wierzyciela kosztami opłaty od sprzeciwu od listy wierzytelności w sytuacji gdy sprzeciw wierzyciela został uwzględniony (art. 233 prawa upadłościowego), albo przepisów, które całkowicie wyłączają wierzyciela wyłącznie rzeczowego z udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 65 prawa restrukturyzacyjnego). Podczas wystąpień jak i dyskusji zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia badań i analiz postępowań restrukturyzacyjnych oraz organizowania publicznej debaty na temat istniejących rozwiązań normatywnych. Zauważono również potrzebę wspierania i propagowania aktywności wierzycieli w procesie restrukturyzacji.