PILNE!  
Osoby, które zapisały się na szkolenie prosimy o pilny kontakt z panią Aleksandrą Bonarską-Dzięcioł od nr tel. +48 22 54 35 322 lub adresem e-mail: a.bonarska-dzieciol@lazarski.edu.pl celem potwierdzenia procesu rejestracji.  
   
Data 1 grudnia 2019 r.
Miejsce Warszawa, Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, nsala nr 109

Przedmiot szkolenia

30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:

 1. szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
 2. uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego - komisarza;
 3. możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;
 4. "pre-pack" dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą;
 5. brak planu spłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych;
 6. zgłoszenia wierzytelności składane bezpośrednio do syndyka.

Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, oparty na analizie przebiegu przykładowego postępowania.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

Szkolenie będzie oparte na analizie kazusu przykładowego dłużnika i będzie omawiało przebieg postępowania upadłościowego, możliwości uzyskania oddłużenia, prawa i obowiązki dłużnika, prawa wierzycieli.

 1. Zakres podmiotowy postępowania upadłościowego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
 2. Obsługa prawna dłużnika – konsumenta, w tym dostęp do darmowej pomocy prawnej;
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości;
 4. Postępowanie o zawarcie układu (dobrowolne i przymusowe) – szansa dla dłużnika, zagrożenie dla wierzycieli?
 5. Tryby postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza);
 6. Dochodzenie wierzytelności – zgłaszanie wierzytelności syndykowi, ustalanie listy wierzytelności;
 7. Likwidacja masy upadłości, w tym pre-pack
 8. Sposoby uzyskania oddłużenia – korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli:
  1. Plan spłaty wierzycieli– zasady, nowe obowiązki dla syndyka, metodyka przygotowywania planu spłaty;
  2. Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
  3. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 9. Rola syndyka w toku postępowania.
 10. Środki obrony praw wierzycieli. 
 11. Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Prelegent

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020