Metodologia przygotowywania wniosków i pism tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego oraz pism syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego bezpośrednio po wszczęciu postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego


Szkolenie nr 1 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data 12 października 2019 r.
Miejsce Warszawa, Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, sala nr 461

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar wyłącznie praktyczny, nie przewiduje się zajęć teoretycznoprawnych.  

Grupa docelowa

Szkolenia są adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję. Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

 1. Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.
 2. Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego.
 3. Pozostałe czynności organów w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego:
  • określenie zasad współpracy z dłużnikiem do czasu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku restrukturyzacyjnego (tzw. zarządzenie inauguracyjne);
  • rozpoznanie wniosku dłużnika o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
  • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego;
  • wyrażenie zgody na dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym, którego zajęcie uchylono.
 4. Zarządzenie inauguracyjne sporządzane bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (elementy zarządzenia umożliwiające sprawne realizowanie funkcji przez nadzorcę sądowego, zarządcę, syndyka na dalszych etapach postępowania).
 5. Zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
 6. Spis inwentarza wraz z oszacowaniem majątku w postępowaniu upadłościowym, układowym i sanacyjnym.
 7. Wnioski nadzorcy sądowego i zarządcy o:
  • stwierdzenie zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa;
  • uchylenie zajęć dokonanych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa;
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa.
 8. Dobre praktyki restrukturyzacyjne w zakresie sposobu wdrażania doraźnych działań sanacyjnych przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego (art. 317 prawa restrukturyzacyjnego).
 9. Rola wierzycieli na wstępnym etapie postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego.
 10. Nadzór wierzycieli nad syndykiem, nadzorcą sądowym i zarządcą na wstępnym etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 11. Rozwiązywanie przykładowego kazusu z egzaminu państwowego (kazus dotyczący obowiązków i uprawnień nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu).

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Przykładowe materiały szkoleniowe

Szkolenie będzie miało charakter wyłącznie praktyczny. Oparte będzie na rozwiązywaniu kazusów (na wzór zadań egzaminacyjnych z egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego) oraz na przygotowywaniu pism i dokumentów syndyka, nadzorcy oraz zarządcy. Poniżej został zamieszczony przykładowy kazus, który będzie analizowany w trakcie szkolenia. 

Prelegent

Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020