Finansowanie restrukturyzacji – pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców


Szkolenie w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 24 czerwca 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane dla doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego. 

Program

8:50 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

Wprowadzenie –  prawo pomocy publicznej

 • Pojęcie pomocy publicznej i przesłanki jej udzielania na gruncie prawa unijnego i krajowego
 • Podstawowe definicje, zasady i zakres pomocy publicznej
 • Pomoc indywidualna a program pomocowy
 • Główne przeznaczenia pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomocą publiczną
 • Pomoc publiczna zwolniona z obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej
 • Pomoc publiczna podlegająca obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej

Instrumenty pomocy publicznej na gruncie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298) 

 • Źródła finansowania, pula środków i okres wykorzystania
 • Kryteria podmiotowe i przedmiotowe udzielania pomocy
 • Przesłanki z prawa restrukturyzacyjnego
 • Przesłanki z prawa upadłościowego
 • Przesłanki płynnościowe
 • Wyłączenia sektorowe
 • Charakter i cele pomocy
 • Formy (pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcia obligacji, zmiana terminów spłaty pożyczki, konwersja pożyczki na udziały lub akcje przedsiębiorcy, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej) warunki i zasady udzielania pomocy
 • Ocena zasadności i przesłanki nieudzielenia pomocy

Przebieg procesu udzielania pomocy na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzacyjne

 • Ścieżka postępowania
 • Aspekty formalne wniosku o udzielenie pomocy
 • Rola doradcy restrukturyzacyjnego i prawnego w procesie wnioskowania
 • Wyliczenie maksymalnej kwoty pożyczki
 • Wkład własny przedsiębiorcy
 • Obligatoryjne elementy planu restrukturyzacji w rozumieniu Ustawy o pomocy
 • Istotne wskaźniki finansowe

Status przedsiębiorcy i jego wpływ na udzielanie pomocy  

 • Kryteria MŚP – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014r. oraz orzecznictwo sądów krajowych
 • Zasady określania wielkości przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa powiązane i rodzaje powiązań
 • Rynek właściwy i pokrewny
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • Stanowisko Komisji Europejskiej i UOKiK-u

Kluczowe pojęcia ustawowe i ich specyfika – studium przypadków

 • Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący pomocy państwa na ratowanie
  i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji
  (2014/C249/01)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • Decyzja Komisji Europejskiej ws. Pomocy państwa nr C(2020) 7937 z dnia 12 listopada 2020 r.
 • Ograniczenia na rynku finansowym – tzw. branże wykluczone
 • Opis trudnej sytuacji ekonomicznej i sposoby ich weryfikacji
 • Opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych
 • Pojęcie strukturalnej nadprodukcji
 • Środki kompensacyjne (wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku)
 • Katalog dowodów
 • Stanowisko UOKiK 

Mikroprzedsiębiorcy – specyfika postępowania pomocowego

 • Dokumenty finansowe a Karta Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Wzór na wyliczenie maksymalnej kwoty pożyczki w ramach pomocy na ratowanie
  i tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
 • Instrumenty pomocnicze

Formy zabezpieczenia udzielanej pomocy publicznej  

 • Zasada fakultatywności ustanawiania zabezpieczeń
 • Rodzaje dopuszczalnych zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie pomocy na majątku przedsiębiorstwa lub majątku osobistym
 • Określenie wartości rynkowej
 • Dokumentacja potwierdzająca wartość zabezpieczeń 

Obowiązki sprawozdawcze beneficjentów

 • Rodzaje sprawozdań
 • Kontrola organu co do wykorzystania środków pomocowych
 • Zasady zwrotu udzielonej pomocy

Założenia nowelizacji ustawy o pomocy publicznej o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

 •  Wątpliwości interpretacyjne
 • Stanowisko praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • Kierunek proponowanych zmian

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

Marzena Zalewska
Radca prawny
Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji
Majątku Skarbu Państwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z finansowaniem restrukturyzacji w ramach programu Polityka Nowej Szansy.

Opłaty i rejestracja

Informacje na temat opłat i rejestracji znajdą Państwo TUTAJ.