Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście funkcjonowania systemu KRZ. Odpowiedzi są aktualne według stanu prawnego oraz stanu technicznego systemu KRZ z daty zamieszczenia odpowiedzi. 

Odpowiedzi na zadawane pytania zamieszczane na stronie Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Annie Hrycaj i Bartoszowi Sierakowskiemu lub innemu autorowi, jeżeli taki autor został wskazany w treści odpowiedzi. 

_ _ _ 

Jeżeli chcesz zadać pytanie, kliknij proszę TUTAJ, a zastaniesz przeniesiony/a do formularza z pytaniami. 

 

1.   JAK ZAŁOŻYĆ KONTO W SYSTEMIE KRZ?

 

 1. Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ.  Dla założenia konta niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 2. W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz
 3. Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: (i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo (ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 4. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.
 5. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w Systemie KRZ:
 •           a)     Sąd – po złożeniu za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo
 •           b)    Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem Systemu KRZ potrzeby posiadania konta 

                - wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

 1. Do zgłoszenia podmiotu niebędącego osobą fizyczną, o którym mowa wyżej, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.
 2. Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe
 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, pierwszego logowania oraz zasad użytkowania Systemu KRZ znajdują się pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

 

2. KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU WNOSZENIA PISM ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU KRZ?

 

 1. Pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem Systemu KRZ mogą wnosić wyłącznie następujące podmioty: 
  • wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,
  • wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne,
  • wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
  • w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – także dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 
 1. Wskazanym wyżej osobom dokonuje się doręczeń z pominięciem Systemu KRZ.
 2. Wskazane wyżej osoby mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, jeżeli wnieśli pismo za pośrednictwem Systemu KRZ. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w Systemie KRZ po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.
 3. Wskazane wyżej osoby mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.

 

3.   JAK POWINIEN POSTĄPIĆ DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY Z PISMEM PAPIEROWYM WNIESIONYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA NIE JEST ZWOLNIONA Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA PISM I DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO?

 

Zgodnie z art. 196a ust. 1p.r oraz art. 216a ust. 1 p.u. w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy.

Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest nadzorca, zarządca albo organ, do którego przepisy o nadzorcy albo zarządcy stosuje się odpowiednio.

 

Zamieszczamy przykładowy wzór pouczenia, który znajdziesz TUTAJ.

4.  CO MAM ZROBIĆ KIEDY W SYSTEMIE NIE MA DEDYKOWANEGO FORMULARZA DO ZŁOŻENIA OKREŚLONEGO WNIOSKU?

 

Należy z zakładki „Wyszukaj dokument” wybrać „Pismo inne”, które oznaczone jest numerem 70008. 

Prezentujemy to na załączonej prezentacji - KLIKNIJ TUTAJ

 

5. JAK DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY MA ZŁOŻYĆ POLISĘ DO AKT POSTĘPOWANIA?

 

 1. Jeżeli jesteś nadzorcą układu w postępowanie o zatwierdzenie układu (sygnatura akt GRz-nu) lub syndykiem w tzw. uproszczonym postępowaniu upadłościowym konsumenta (sygnatura akt GUp-s), polisę możesz załączyć do akt z poziomu akt sprawy klikając w przycisk  „Dodaj dokument w postaci pliku”.
 2. Jeżeli pełnisz funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka w innym postępowaniu, wówczas polisę możesz załączyć do akt przy wykorzystaniu formularza „70008 – Pismo inne”. W takim wypadku należy skan polisy załączyć do ww. formularza, podpisać go i wysłać do akt sprawy. Instrukcję znajdziesz TUTAJ.

 

6. CZY PRZY PIERWSZYM DORĘCZENIU DOKONYWANYM PRZEZ SYNDYKA NALEŻY POUCZYĆ WIERZYCIELI O KONIECZNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTA W SYSTEMIE KRZ? JAKIE INFORMACJE POWINNO ZAWIERAĆ TAKIE PISMO?

Tak, w pierwszym piśmie syndyka skierowanym do wierzycieli należy pouczyć wierzycieli m.in. o konieczności założenia konta w Systemie KRZ. W piśmie należy także wskazać, w jaki sposób wierzyciele mogą założyć konto oraz jakie są skutki wnoszenia pism z pominięciem Systemu KRZ.

Poniżej przedstawiamy wzory pism, które można wykorzystać w praktyce:

7. SĄD ODMÓWIŁ ZATWIERDZENIA UKŁADU W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM (NP. PPU) WSZCZĘTYM PRZED 1 GRUDNIA 2021 R. CHCĘ ZŁOŻYĆ UPROSZCZONY WNIOSEK SANACYJNY. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ TAKI WNIOSEK W PAPIERZE WEDŁUG STARYCH ZASAD?

 

Nie, uproszczony wniosek sanacyjny należy złożyć za pośrednictwem Systemu KRZ. Taki wniosek nie jest kontynuacją dotychczasowego postępowania, lecz inicjuje – w uproszczony sposób – nowe postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to więc nowy wniosek restrukturyzacyjny.

 

Zagadnienie to rozstrzyga art. 8 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080). Zgodnie z tym przepisem, w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy [czyli przed 1 grudnia 2021 r.] wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

8. W JAKI SPOSÓB WIERZYCIEL MA USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO PROJEKTU PLANU SPŁATY WIERZYCIELI – W KRZ CZY LISTOWNIE?

 

Wierzyciel zajmuje stanowisko poprzez sporządzenie i podpisanie pisma w Systemie KRZ. W tym celu należy użyć formularza 70008, podając w nim w pierwszej kolejności właściwą sygnaturę akt prowadzonych przez syndyka, czyli akt, które zawierają w sobie symbol GUp-s. Stanowisko na piśmie, tj. z pominięciem Systemu KRZ, złożyć mogą wierzyciele wskazani w art. 216aa ust. 1 p.u., czyli tzw. podmioty wykluczone cyfrowo (wierzyciele alimentacyjny, wierzyciele rentowi, pracownicy).