Konferencja Doktorantów


Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym

Termin i forma konferencji

 • 28 października 2021
 • online, MS Teams (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z:

 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
 • Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu

 zapraszają do udziału w I Konferencji Doktorantów:

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"


I konferencja doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością

Przedmiot Konferencji

Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się na restrukturyzacji, upadłości i niewypłacalności nie tylko w aspekcie prawnym, ale również z uwzględnieniem elementów ekonomicznej analizy prawa oraz socjologii i aksjologii prawa. Niewypłacalność, która niejednokrotnie wiąże się z ubóstwem jest istotnym zjawiskiem społecznym, którego badanie jest ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że konferencja doktorantów zachęci do kontynuowania i podejmowania wielopłaszczyznowych badań tego zjawiska.

Wystąpienie na konferencji jest bezpłatne. Udział w konferencji jest bezpłatny dla: pracowników naukowych, studentów i doktorantów wszystkich uczelni oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dla pozostałych osób opłata za udział w konferencji wynosi 200zł.

Program Konferencji

9.30 – rozpoczęcie konferencji

9.45-11.15

PANEL I: Aksjologiczne uzasadnienie funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego

moderator: Bartosz Sierakowski

 • Aksjologiczne uzasadnienie dysonansu w celu postępowania upadłościowego wobec osoby prowadzącej i nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bartosz Skorupa, Uniwersytet Opolski
 • Aksjologiczne uzasadnienie funkcji windykacyjnej i oddłużeniowej prawa upadłościowego w świetle moralności finansowej Polaków i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych - Jakub Rak, Uczelnia Łazarskiego
 • Paradygmat aksjologiczno-społeczny upadłości konsumenckiej w procedurze cywilnej - Edward Grzegorczyk, Uczelnia Łazarskiego
 • Upadłość konsumencka osób przebywających w zakładach karnych – wpływ odbywania kary pozbawienia wolności na ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań - Mateusz Wardyn, Uczelnia Łazarskiego

 

11.30-13.30

PANEL II: Ochrona słusznych praw wierzycieli a zjawisko nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

moderatorzy: Sławomir Bielski, Jakub Rak

 • Prowadzenie mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jako narzędzie służące zaspokojeniu praw wierzycieli na przykładzie wybranych państw - Marta Krzyśków-Szymkowicz, Uczelnia Łazarskiego
 • Aksjologiczne granice możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Hubert Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grupa spółek w restrukturyzacji - Grzegorz Kawalec, Uniwersytet Opolski
 • Sytuacja prawna wierzyciela zabezpieczonego na majątku upadłego w przypadku  sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości, jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone na rzecz tego wierzyciela - Olaf Hamberger, Uniwersytet Wrocławski
 • Pozycja prawna właściciela nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika (poprzedniego właściciela nieruchomości) - Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego

 

14.00-15.30

PANEL III: Panel międzynarodowy (referaty w ramach Panelu III zostaną wygłoszone w j. angielskim)

moderatorzy: Rafał Pstrucha, Marta Krzyśków-Szymkowicz

 • Debtor's insolvency in the context of the SARS-CoV-2 epidemic, rationale, threats and prospects - Rafał Pstrucha, Humanitas University, Sosnowiec, Poland
 • Economic reasons for the adoption of the Directive on preventive restructuring 1023/2019 and the economic consequences of its introduction - Ms. Larisa Mastilović, Saint-Peterburg State University
 • Recovery & Resolution of Financial Institutions: India’s Experience - Ms. Urvashi Shahi, Jindal Global Law School, India
 • Pre-packaged insolvency in selected countries – a comparative approach - Monika Maśnicka, Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk, Poland 

Współpraca między uczelniami

 

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy: Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu.

Rada Naukowa Konferencji

 

W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:

 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Piotr Gil (Uniwersytet Opolski)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:

Przewodniczący Komitetu

 • Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 

Członkowie Komitetu

 • Jakub Rak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Marta Krzyśków-Szymkowicz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Mateusz Wardyn (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański)
 • Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski)
 • Sławomir Bielski (Uniwersytet Śląski)
 • Bartosz Skorupa (Uniwersytet Opolski)
 • Grzegorz Adam Kawalec (Uniwersytet Opolski)
 • Jonasz Kita (Uniwersytet Opolski)
 • Piotr Kempiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Maciej Kociołek (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • Rafał Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)

Regulamin Konferencji, w tym zasady zgłaszania referatów

Regulamin Konferencji, w tym określenie zasad zgłaszania przez Doktorantów referatów do wygłoszenia w trakcie Konferencji, można pobrać TUTAJ.

Rejestracja i opłaty

Rejestracja

 Opłaty

 • pracownicy naukowi, studenci i doktoranci wszystkich uczelni oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości - bezpłatnie
 • pozostałe osoby – 200zł

Organizatorzy

Organizator techniczny

Patroni medialni

Sprawozdanie pokonferencyjne

28 października 2021 roku odbyła się Pierwsza konferencja doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym". Konferencja była wydarzeniem międzyuczelnianym, zorganizowanym przez doktorantów z następujących ośrodków naukowych: Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu.

Część pierwszą Konferencji, poświęconą aksjologii funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego, otworzył referat mgra Bartosza Skorupy z Uniwersytetu Opolskiego, którego przedmiotem była analiza dysonansu w celu postępowania upadłościowego wobec osoby prowadzącej i nieprowadzącej działalności gospodarczej. Następnie mgr Jakub Rak z Uczelni Łazarskiego przeprowadził, poparte danymi statystycznymi, rozważania na temat aksjologicznego uzasadnienia funkcji windykacyjnej i oddłużeniowej prawa upadłościowego w świetle moralności finansowej Polaków i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Referat na temat paradygmatu aksjologiczno-społecznego upadłości konsumenckiej w procedurze cywilnej zaprezentował mgr Edward Grzegorczyk z Uczelnia Łazarskiego. Panel zakończyło wystąpienie mgra Mateusza Wardyna z Uczelni Łazarskiego na temat wpływu odbywania kary pozbawienia wolności na ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej. Panel pierwszy był moderowany przez mgra Bartosza Sierakowskiego (doktorant Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie).

W części drugiej, poświęconej ochronie słusznych praw wierzycieli i zjawisku nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, najpierw skupiono się na zagadnieniu dopuszczalności prowadzenia mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jako narzędziu służącemu zaspokojeniu praw wierzycieli na przykładzie wybranych państw. Referat na ten temat wygłosiła mgr Marta Krzyśków-Szymkowicz z Uczelni Łazarskiego. Następnie mgr Hubert Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) podjął rozważania na temat aksjologicznych granic możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z kolei mgr Grzegorz Kawalec z Uniwersytetu Opolskiego skupił się na aspektach proceduralnych restrukturyzacji grupy spółek. Ostatnie dwa referaty poświęcone były pozycji wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w postępowaniu upadłościowym – mgr Olaf Hamberger (Uniwersytet Wrocławski) pochylił się nad zagadnieniem statusu wierzyciela w razie sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa, na którym to przedsiębiorstwie taki wierzyciel posiada zabezpieczenie, z kolei mgr Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego) przeanalizował status prawnorzeczowy  nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości przewłaszczającego. Panel drugi moderowany był przez mgra Sławomira Bielskiego (Uniwersytet Śląski) oraz mgra Jakuba Raka (Uczelnia Łazarskiego).

Na koniec odbył się panel międzynarodowy. W panelu tym referaty zaprezentowało dwoje przedstawicieli polskich uczelni – mgr Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański) i mgr Rafał Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu) oraz dwie doktorantki z zagranicznych uniwersytetów – Larisa Mastilović (Saint-Peterburg State University) oraz Urvashi Shahi (Jindal Global Law School, India). Najpierw Pan mgr Pstrucha przedstawił zagadnienie niewypłacalności w kontekście pandemii COVID-19, a następnie Pani Larisa Mastilović skupiła się na ekonomicznych aspekty wdrożenia unijnej dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej. W dalszej kolejności Pani Urvashi Shahi przedstawiła prawne aspekty restrukturyzacji instytucji finansowych w Indiach. Panel zamknęła prelekcja mgr Moniki Maśnieckiej poświęcona instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w świetle prawa brytyjskiego i holenderskiego. Panel trzeci był moderowany przez mgr Martę Krzyśków-Szymkowicz oraz mgra Rafała Pstruchę.

Każdy z trzech paneli kończyła ożywiona dyskusja, w trakcie której głos zabrali wiodący przedstawiciele doktryny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Polsce, w tym m.in. prof. Anna Hrycaj, prof. Joanna Kruczalak-Jankowska oraz dr Patryk Filipiak. Zarówno wśród prelegentów, jak i innych naukowców biorących udział w dyskusji największe emocje budziło zagadnienie oddłużeniowej funkcji prawa upadłościowego w odniesieniu do osób fizycznych, w tym system wartości, jaki powinien przyświecać ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów o tzw. upadłości konsumenckiej. Zagadnieniem nierozstrzygniętym pozostała kwestia, jak dalece prawo upadłościowe winno hołdować funkcji oddłużeniowej, a w jakim stopniu realizować swoją windykacyjną rolę.