Termin i forma konferencji

 • 4 listopada 2022 r.
 • online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z:

 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
 • Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu

 zapraszają do udziału w Konferencji:

"Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej"

 

Przedmiot Konferencji

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Liczba upadłości konsumenckich stale rośnie. Przykładowo, w 2015 roku ogłoszono jedynie nieco ponad 2000 upadłości konsumenckich, a w 2021 roku już ponad 18.000. Upadłość konsumencka jest jednak nie tylko instytucją prawną. To również zjawisko społeczno-ekonomiczne, które w istotny sposób oddziałuje na funkcjonowanie społeczeństwa oraz kształtuje zakres powinności organów administracji rządowej i samorządowej (w ramach pomocy osobom zadłużonym, nieodpłatnej pomocy prawnej czy też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Podczas konferencji chcemy poruszyć socjologiczne i psychologiczne aspekty niewypłacalności i upadłości konsumenckiej, odnaleźć konstytucyjne uzasadnienie instytucji oddłużenia, rozważyć mechanizmy zadłużania i poszukiwać optymalnego modelu pomocy osobom zadłużonym.

Program Konferencji

 

10.00 - Otwarcie Konferencji i wprowadzenie

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, Dyrektor Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością; dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; mgr Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

 

10.15 – 12.15

Moduł I – Dług i zadłużenie – przyczyny i skutki

Moderator - prof. dr hab. Aleksander Witosz, UE w Katowicach

 • Historia długu – prof. dr hab.  Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski
 • Zniewolenie i dług współcześnie (na przykładzie Tajlandii i Brazylii) – mgr Mateusz Kufliński, Uniwersytet Gdański
 • O życiu we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym - prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, Uniwersytet Jagielloński
 • Aksjologiczne postawy Polaków wobec oddawania długów - dr Mateusz Kucz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Syndrom wyuczonej bezradności - Roman Pomianowski, Program Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu

 

12.30 – 14.15

Moduł II – Konstytucyjne aspekty oddłużenia osób fizycznych

 • Upadłość konsumencka i oddłużenie w perspektywie współczesnej filozofii prawa. Wybrane zagadnienia– dr hab.  Piotr Szymaniec, prof. Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa (Wałbrzych)
 • Konstytucyjne uwarunkowania oddłużenia osób fizycznych – prof. dr hab. Anna Łabno, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Paweł Króliczek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Oddłużanie konsumenta z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności – prof. UP, dr hab. Czesław Kłak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 • Upadłość konsumencka a wartości konstytucyjne - prof. UP, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

14.30 – 15.15

Moduł III - Optymalny model zapobiegania negatywnym skutkom społeczno-ekonomicznym niewypłacalności konsumenckiej

Moderator - dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Egzekucja oczami dłużników – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu Monika Janus

 • Upadłość konsumencka oczami upadłych - Michał Hajduk, adwokat
 • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

Rada Naukowa Konferencji

 W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:

 

 • dr hab. Izabela Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Rafał Adamus (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • prof. dr hab. Aleksander Witosz, UE w Katowicach
 • dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Bartosz Groele (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego)
 • Bartosz Sierakowski (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego, przedstawiciel doktorantów Uczelni Łazarskiego w Warszawie) 

 

 

 

Współpraca między uczelniami

 Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy: Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu.

Prelegenci

Prof. dr hab. Rafał Adamus

 • Autor komentarzy: "Prawo upadłościowe. Komentarz." (wyd. 1 - 2016, wyd. 2 - 2019) i "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" (wyd. 1 - 2015, wyd. 2 - 2019, wyd. 3 - 2021), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i kilkuset innych publikacji.
 • Od 2011 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego.
 • Od 1 sierpnia 2022 roku profesor zwyczajny.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015.
 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003r.); obecnie kancelaria indywidualna.
 • Arbiter w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.
 • Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Autor reportażu historycznego "Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski", który można nieodpłatnie pobrać na stronie: odyseja1918.pl

Michał Hajduk

 • Od 2012 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką Michał Hajduk specjalizującą się w upadłości konsumenckiej. Absolwent studiów prawniczych na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2016 r. studia podyplomowe z Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor „Przewodnika po upadłości konsumenckiej” (ODDK, Gdańsk 2016 r.). Od 2014 r. prowadzi bloga upadłośćkonsumencka.com.pl oraz forum upadlosckonsumencka.org.

Monika Janus

 • Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

Dr hab. Czesław Kłak

 • prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  –  członek Trybunału Stanu (od 2018 r.), członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2019 r.), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2011 r.), Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej (od 2021 r.), prokurator Prokuratury Krajowej. Uzyskał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych naukowców (w 2007 i 2008 r.). Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych oraz wielu opinii prawnych, sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych i podmiotów prawa prywatnego. Brał udział w charakterze referenta w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu karnym, kryminalistyce, kryminologii oraz naukach penitencjarnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także: prawo konstytucyjne (zasady ustroju RP, źródła prawa, prezydent w systemie konstytucyjnych organów państwowych, wolności i prawa człowieka, konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa), naukę legislacji (zasada przyzwoitej legislacji, tworzenie prawa karnego), ustrój organów ochrony prawnej (sądy i trybunały, prokuratura, notariat,  służby, inspekcje, straże), prawo międzynarodowe publiczne (źródła prawa, organizacje międzynarodowe, sądownictwo międzynarodowe, podmioty prawa międzynarodowego, ochrona wolności i praw człowieka, prawo humanitarne, współpraca w sprawach karnych) i prawo Unii Europejskiej (instytucje i organy UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa UE, stosowanie prawa UE, ochrona wolności i praw człowieka, prawne aspekty członkostwa Polski w UE, prawo UE a prawo krajowe, współpraca w sprawach karnych).

dr Mateusz Kucz

 • adiunkt we Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej). Autor m.in. następujących publikacji: Etyka neoliberalizmu, 2019, Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886-481-3, "Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?", w: Prakseologia, nr 161/2019, 2019, ss. 95-113, DOI:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_19; „Wartość współpracy, wartości we współpracy – perspektywy dla CSR w województwie kujawsko pomorskim”, [w:] „Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju”, red. Robert Karaszewski, Marta Karwacka, Anna Paluszek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

Prof. dr hab. Anna Łabno

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W latach 1997-2001 radca w Trybunale Konstytucyjnym oraz w latach 2005-2008 prorektor UŚ. Członek Zespołu Ekspertów do Spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego powołanego przez Marszałka Sejmu RP w 2016 r. Członek Rady Legislacyjnej XII kadencji. Autorka monografii i licznych artykułów z zakresu współczesnych systemów ustrojowych, konstytucyjnej regulacji prawa własności oraz aksjologii ustroju RP. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

Roman Pomianowski

 • absolwent pedagogiki i psychologii UAM w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, bezrobotnymi, ofiarami przemocy, doprowadziło go do zainteresowania możliwością wykorzystania ustaleń teorii wyuczonej bezradności w pomaganiu ludziom doświadczającym poważnego kryzysu życiowego – tracącym kontrolę nad swoimi finansami osobistymi – zadłużonym. Od 2011 roku, wraz z zespołem w Poznaniu realizuje kompleksowy Program Wsparcia Zadłużonych – system działań doradczych i edukacyjnych zmierzających do przygotowania osób zadłużonych do podjęcia obsługi  swych zobowiązań oraz zbudowania sobie systemu wsparcia, np.  we Wspólnocie Dłużników Anonimowych. Był członkiem Zespołu Ekspertów ds. alimentów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. Opracowania Strategii Edukacji Ekonomicznej w MF. Oprócz pracy z osobami zadłużonymi i ich bliskimi prowadzi liczne szkolenia dla osób pracujących z zadłużonymi /pracowników pomocy społecznej, kurateli sądowej, terapeutów uzależnień oraz pracowników windykacji/.

  Więcej na: http://programwsparcia.com, Psychologia zadłużenia: Psychologia zadłużenia - grupa edukacyjna i wsparcia dla zainteresowanych | Facebook

Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

 • pracuje na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą socjologii migracji i antropologii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsumpcji (i konsumpcjonizmu). Jestem autorką pod 100 publikacji z tego zakresu, w tym kilku książek, z których najważniejsze to: "Krótki wykład o utowarowieniu" (2015); "Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym" (2011); "Rzecz o pracy i konsumpcji" (2007); Kulturowe implikacje migracji międzynarodowych" (2003). Obecnie jest członkinią (drugą kadencję) Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

Dr hab. Piotr Szymaniec

 • prof. PWSZ w Wałbrzychu – profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Stopnie naukowe doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 70 prac naukowych. Czynny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Oksfordzie, St. Petersburgu, Sztokholmie, Wiedniu, Tartu, Hanowerze, Tallinie, Rydze, Belgradzie, Bratysławie i Brnie. Specjalizuje się w teorii oraz filozofii państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw i wolności jednostki oraz wolności religijnej, prawnych aspektach bezpieczeństwa publicznego oraz badaniach nad rozwojem myśli prawnej.   

Prof. dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, UE w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności z zakresu prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Współautor i redaktor komentarzy do Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, współautor tomu 6 Systemu Prawa Handlowego „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa spółek i prawa insolwencyjnego. Współpracuje z kancelariami doradców restrukturyzacyjnych przygotowując opinie prawne z zakresu praktyki stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Organizatorzy

Organizator techniczny

Rejestracja

Rejestracja

Opłaty

 • wydarzenie bezpłatne