Data: 30 marca 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 15:00

Szkolenie

 

 1. Obowiązek zgłoszenia wierzytelności
 2. Wierzytelności ujmowane na liście z urzędu
 3. Termin do zgłoszenia wierzytelności
 4. Obowiązek wpłaty zryczałtowanych kosztów w przypadku zgłoszenia wierzytelności po terminie
 5. Analiza formularza zgłoszenia wierzytelności w KRZ
  • Zgłoszenie wierzytelności samodzielnie przez wierzyciela – ID konta, dane wierzyciela
  • Zgłoszenie wierzytelności przez pełnomocnika profesjonalnego bądź pracownika – ID konta mocodawcy i ID konta pełnomocnika
 6. Akta do zgłoszeń wierzytelności
  • Prowadzenie akt
  • Załączanie dokumentów do akt
  • Wyłączanie dokumentów z akt
 7. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności w księgach dłużnika
 8. Wezwanie wierzyciela do przedłożenia dokumentów
 9. Zasady badania pełnomocnictwa i wymogów formalnych zgłoszenia wierzytelności
 10. Zwrot zgłoszenia wierzytelności
 11. Skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności (wymogi formalne, opłata, procedura wniesienia skargi)
 12. Sporządzenie listy wierzytelności – wymogi formalne listy, procedura tworzenia listy w systemie KRZ
 13. Ujmowanie na liście wierzytelności:
  • Wierzytelności za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość,
  • Wierzytelności z tytułu opłat leasingowych
  • Wierzytelności niepieniężnych
  • Wierzytelność niewymagalnych,
  • Odsetek od wierzytelności
  • Wierzytelności, której upadły jest współdłużnikiem, oraz wierzytelności poręczyciela upadłego z tytułu zwrotnego roszczenia
  • Wierzytelności z tytułu powtarzających się świadczeń, których czas trwania jest oznaczony
  • Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania
  • Wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub wpisem w rejestrze na majątku upadłego położonym za granicą
  • Wierzytelności w walucie obcej
 14. Uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności
 16. Obwieszczenie o dacie złożenia listy wierzytelności
 17. Sprzeciw od listy wierzytelności (wątpliwości dotyczące wysokości opłaty, zagadnienie stosowania art. 130 § 6 k.p.c. w odniesieniu do sprzeciwu, wymogi formalne sprzeciwu, podstawy sprzeciwu, zagadnienie możliwości wniesienia sprzeciwu przez wierzyciela, który nie zgłosił wierzytelności ale powinien być ujęty z urzędu, postanowienie sędziego-komisarza)
 18. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza
 19. Zatwierdzenie listy wierzytelności, w tym częściowe zatwierdzenie listy wierzytelności
 20. Dokonanie zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, które w całości lub części nie istnieją.
 21. Sprostowanie listy wierzytelności.
 22. Wyciąg z listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny (problematyka powagi rzeczy osądzonej, zakres związania wyciągiem z listy, możliwość ustalenia, że wierzytelność objęta lista nie istnieje)

14:45 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

dr Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zastępca dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

 • „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych”, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020 

 • „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, CH Beck, Warszawa 2020 

 • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy”, Warszawa 2017, DGP

 • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman, Warszawa 2017, CH Beck,

 • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

 

 

 

Opłaty

 • Bilet uczestnictwa: 398,37 zł netto + 23% VAT = 490 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 317,07 zł netto + 23% VAT = 390 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym:kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie (prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.office.com/e/cfjWT3Sbfg )

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)