Data: 22 kwietnia 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Przedmiot szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia praktyczne

W toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd zabezpieczył majątek dłużnika A przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w toku postępowania cywilnego powód A i pozwany B zawarli ugodę. Czy dłużnik był uprawniony do samodzielnego dokonania tej czynności?

  1. Sąd zmienił sposób zabezpieczenia majątku dłużnika w ten sposób, że odwołał tymczasowego nadzorcę sądowego, ustanowił zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika i wyznaczył zarządcę przymusowego. Wierzyciel zamierza wytoczyć powództwo o zapłatę. Kogo winien wskazać w pozwie? Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wstąpienia do postępowania zarządcy przymusowego. Pełnomocnik powoda (dłużnika) uważa, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.
  2. Dłużnik był w postępowaniu cywilnym reprezentowany przez pełnomocnika. Komu należy doręczyć odpis postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu ogłoszenia upadłości? Jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictwa procesowego?
  3. 23 grudnia 2013r. został skutecznie złożony pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi A. W dniu 8 stycznia 2014r. sąd ogłosił upadłość A. 23 marca 2014r. zapadł wyrok przeciwko A, którym sąd zasądził od A na rzecz wierzyciela E kwotę xxx z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.10.2012r. do dnia zapłaty. Nie wpłynął wniosek o uzasadnienie. Sąd cywilny powziął informację o ogłoszeniu upadłości pozwanego w dniu 12 kwietnia 2014r. Jaki będzie dalszy bieg postępowania?
  4. Podwykonawca pozwał inwestora. W stosunku do wykonawcy ogłoszono upadłość. Inwestor wnosi o wezwanie syndyka do udziału w sprawie na podstawie art. 84 k.p.c. Czy jest to dopuszczalne?
  5. Po ogłoszeniu upadłości konsumenta (osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) syndyk otrzymał nakazy zapłaty wydane przeciwko upadłemu już po ogłoszeniu upadłości. Jakie powinien podjąć działania.
  6. Wierzyciel prowadził proces przeciwko dłużnikowi, który ogłosił upadłość. Wierzyciel  dokonał zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność została uznana na liście wierzytelności w całości zgodnie ze zgłoszeniem. Czy sąd powinien umorzyć postępowanie procesowe? Jakie są ryzyka potencjalnego umorzenia postępowania dla wierzyciela? Jakie są korzyści gdyby wierzyciel cofnął pozew? Dlaczego w takiej sytuacji nie należy cofać pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia?

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Program

10:00 - 10:10

Otwarcie szkolenia

10:00 - 11:30

Blok I

1.Uwagi wprowadzające

2.Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

2.1.Skutki ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dla przebiegu postępowań cywilnych

2.2.Skutki ustanowienia zarządcy przymusowego dla postępowań cywilnych

3.Ogłoszenie upadłości

4.Pozycja prawna syndyka, w tym znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej syndyka (a także nadzorcy lub zarządcy) w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed sądami polubownymi
4.1.Oznaczanie syndyka jako podmiotu postępowania w pismach procesowych

5.Skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw procesowych udzielonych przez upadłego

6.Skutki ogłoszenia upadłości powoda dla postępowań cywilnych

6.1.Zawieszenie postępowania

6.2.Podjęcie postępowania z udziałem syndyka

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 13:15

Blok II

7.Skutki ogłoszenia upadłości pozwanego dla postępowań cywilnych

7.1.Zawieszenie postępowania

7.2.Regulacja art. 145 postępowania upadłościowego i możliwości podjęcia zawieszonego postępowania w zależności od treści listy wierzytelności

7.3.Wyłączenie stosowania art. 145 w postępowaniu upadłościowym konsumenta

7.4.Dopuszczalność umorzenia postępowania w razie uznania wierzytelności na liście w całości

7.5.Problem tzw. dalszych odsetek

7.6Rozliczenie kosztów postępowania

8.Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań po ogłoszeniu upadłości
8.1 Dopuszczalność wszczynania postępowań przez syndyka

8.2. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez wierzyciela

8.3. Dopuszczalność wszczynania postępowań przez upadłego

9.Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania z zakresu prawa pracy

13:15 – 13:45

Przerwa

13:45 - 16:00

Blok III

10.Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej

10.1.Uwagi ogólne

10.2.Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej

10.3.Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej lub sanacyjnej

11.Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem

11.1.Uwagi wprowadzające

11.1.1.Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

11.2.Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem

11.2.1.Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

11.2.2.Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

11.3.Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, z jego udziałem

11.3.1Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych

12.Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe

13.Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe

14.Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe

15.Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe

15.1.Uwagi ogólne

15.2.Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się postępowań cywilnych rozpoznawczych

15.3.Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

15.4.Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

15.4.1.Wszczynanie postępowań przez zarządcę

15.4.2.Wszczynanie postępowań przez dłużnika

15.4.3.Wszczynanie postępowań przez wierzyciela

Prelegent

Opłaty

  1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
  2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 252,03 zł netto + 2% VAT = 310 zł brutto
  3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto
  4. Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł

Kody rabatowe zostaną dostarczone mailowo członkom poszczególnych grup. W przypadku braku maila z informacją prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty, cena zostanie skorygowana. Po zakupieniu biletu na konferencję, prosimy wejść w produkt “Szkolenie online: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym”(po wcześniejszym zalogowaniu na swoje konto na stronie www.praktykszkolenia.pl), następnie pod obrazkiem w zakładkę “Szkolenie” (znajdującej się obok zakładki “Opis”), znajdą Państwo w dzień szkolenia link do pokoju szkoleniowego.