Upadłość „frankowego” kredytobiorcy.


Klauzule abuzywne oraz dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości kredytobiorcy

Data: 7-8 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie praktyczne dla adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników procesowych wierzycieli-kredytobiorców, doradców restrukturyzacyjnych oraz sędziów i referendarzy sądowych orzekających w sprawach dotyczących tzw. umów frankowych, zarówno w ramach postępowań upadłościowych jak i cywilnych.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15-16:00 (dzień I) 9:00- 15:00 (dzień II)

Część I 

Uwagi ogólne na temat kredytów frankowych

dr Piotr Bednarczyk, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 

 1. Charakter prawny i rodzaje umowy o kredyt frankowy (umowa o kredyt indeksowany/denominowany do waluty a inne odmiany kredytu waloryzowanego do waluty oraz umowy o kredyt walutowy i złotowy).
 2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego dotyczące sposobu dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umowy o kredyt frankowy,
 3. Umowa o kredyt frankowy jako umowa wzajemna: argumenty za i przeciw, poglądy orzecznictwa, konsekwencje przyjęcia wzajemnego charakteru umowy
 4. Ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy a niedozwolony mechanizm klauzul przeliczeniowych i ryzyko kursowe
 5. Konsument i przedsiębiorca jako kredytobiorca - znaczenie dla oceny ważności umowy
 6. Wzajemne roszczenia stron umowy - teoria dwóch kondykcji, oświadczenie o potrąceniu, przedawnienie
 7. Wielopodmiotowość umowy „o kredyt frankowy”, a jej skuteczność w kontekście różnych zachowań poszczególnych kredytobiorców - spadkobiercy, małżonkowie
 8. Prawo zatrzymania a wpływ charakteru umowy kredytu na mechanizm rozliczenia roszczeń kondykcyjnych po jej upadku.
 9. Modele konstruowania żądania pozwu w zakresie roszczenia pieniężnego i roszczenia o ustalenie.
 10. Zabezpieczenie powództwa

 

Część II

Przebieg postępowania upadłościowego kredytobiorcy frankowego (wybrane zagadnienia praktyczne) 

dr Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, radca prawny

 

 • Zgłoszenie wierzytelności banku w postępowaniu upadłościowym i dlaczego banki nie wiedzą jak dochodzić swoich praw w postępowaniu upadłościowym konsumenta?

a)     Formularz w systemie teleinformatycznym KRZ – jak wypełnić?

b)    Zagadnienie wielości wierzycieli (współkredytobiorcy, spadkobiercy, małżonkowie etc., którzy pozostają poza postępowaniem upadłościowym albo wobec których też jest ogłoszona upadłość)

c)     Oświadczenie o potrąceniu – kto, komu i kiedy składa?

d)    Potrącenie w postępowaniu upadłościowym a potrącenie złożone przed ogłoszeniem upadłości kredytobiorcy

e)    Dowody i twierdzenia faktyczne a zgłoszenie wierzytelności (zakres prekluzji)

f)      Kopia elektroniczna a poświadczony odpis dokumentu – kto i kiedy powinien wysłać oryginał dokumentu w wersji papierowej na adres syndyka

g)     Pełnomocnictwo a opłata skarbowa od pełnomocnictwa

 

 • Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia wierzytelności

a)     Spóźnione zgłoszenie wierzytelności a potrącenie

b)    Spóźnione zgłoszenie wierzytelności a dodatkowe koszty

 

 • Sprzeciw do listy wierzytelności oraz zażalenie

a)     Wysokość opłat sądowych

b)    Zakres zaskarżenia w sprzeciwie

c)     Prekluzja dowodowa

d)    Właściwy formularz w systemie KRZ

 

 • Lista wierzytelności

a)    Zakres związania listą wierzytelności

b)    Sprostowanie listy wierzytelności stosowanie do prawomocnych orzeczeń

c)     Lista wierzytelności a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ustanowionej na zabezpieczenie spłaty kredytu frankowego

 

Część III

Wpływ ogłoszenia upadłości kredytobiorcy na postępowanie procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

 

1.     Uwagi wprowadzające

2.     Informacje o postępowaniu upadłościowym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – obwieszczenia

3.     Skutki ogłoszenia upadłości kredytobiorcy dla bytu prawnego pełnomocnictw udzielonych przez kredytobiorcę

4.     Pozycja prawna syndyka – syndyk jako zastępca pośredni upadłego

5.     Oznaczanie syndyka jako podmiotu postępowania w pismach procesowych

6.     Skutki ogłoszenia upadłości kredytobiorcy dla postępowań cywilnych, w których kredytobiorca występował w charakterze powoda

6.1.         Zawieszenie postępowania

6.2.         Podjęcie postępowania z udziałem syndyka

6.3.         Zawieszenie i podjęcie postępowania, którego przedmiotem jest roszczenie niepieniężne

6.4.         Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań po ogłoszeniu upadłości

7.     Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające

7.1.         Możliwość/brak możliwości rozpoznania wniosku o zabezpieczenie (wstrzymanie płatności rat) po ogłoszeniu upadłości

8.     Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne prowadzone przez kredytobiorcę i przeciwko kredytobiorcy

 

Część IV

Suplement

 

1.     Zabezpieczenie roszczeń konsumentów przez sądy cywilne w przypadku ogłoszenia upadłości banku – przegląd poglądów i stanowisko co do dopuszczalności zabezpieczenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

dr Bartosz Sierakowski 

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia zobowiązań masy upadłości. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.  

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw: „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” (Warszawa 2022), „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych” (Warszawa 2020), „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz” (Warszawa 2020), „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017), „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz” red. R. Sura, P. Zawadzka, P. Zimmerman (Warszawa 2017), „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016).

dr Piotr Bednarczyk 

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych

Opłaty

 • Bilet uczestnictwa: 975,61 zł netto + 23% VAT = 1200 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 780,49 zł netto + 23% VAT = 960 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Uczestnicy szkolenia “Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku” – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) –

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)