Data: 26 marca 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Przedmiot i cel szkolenia

Szkolenie „Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym” jest poświęcone omówieniu obowiązków sprawozdawczych podmiotów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialności za jakość sprawozdań oraz zawartości informacyjnej poszczególnych części sprawozdania finansowego. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się działalnością prawniczą, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menedżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych, prawników, adwokatów, sędziów, referendarzy sądowych, doradców biznesowych. 

9:30

Otwarcie szkolenia

9:30 - 13:00

Program szkolenia

1.      System rachunkowości w Polsce

o    Prawo bilansowe a prawo podatkowe

o    Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

o    Podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości

2.      Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze podmiotów gospodarczych

o    Ewidencje podatkowe

o    Rachunkowość – pełne księgi

o    Zakres sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu

3.      Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza za nieprawidłowości w rachunkowości

4.      Manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna

5.      Elementy sprawozdania finansowego

6.      Budowa i zawartość informacyjna bilansu

7.      Budowa i zawartość informacyjna rachunku zysków i strat

8.      Budowa i zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych

9.      Zawartość informacyjna informacji dodatkowej i zestawienia zmian w kapitale własnym

10.  Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane

Prelegent

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:

  • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych;
  • badanie sprawozdań finansowych;
  • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw;
  • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych;
  • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów;
  • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.