Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym


Szkolenie nr 5 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 9 lutego 2020 r.
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala nr 12 (parter, sektor A)

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

Cel i przedmiot Szkolenia nr 5

Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy zarządców i nadzorców w sprawach dotyczących spisu wierzytelności. Ponadto, omówiona zostanie problematyka spisu wierzytelności z punktu widzenia dłużników, wierzycieli, sędziego-komisarza i sądu (zagadnienie sprzeciwu, zażalenia, tytułu egzekucyjnego). 

Grupa docelowa

Szkolenia są adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję oraz radców prawnych i adwokatów występujących w charakterze pełnomocników w toku postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji. Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

 1. Spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym
 2. Spis wierzytelności w postępowaniu układowym i sanacyjnym
 3. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela.
 4. Problematyka tzw. niedobezpieczenia wierzytelności
 5. Wierzytelności za okres rozliczeniowy
 6. Wierzytelności niewymagalne
 7. Wierzytelności niepieniężne i warunkowe
 8. Spis wierzytelności – aspekt formalny:
  • konstrukcja spisu
  • uzupełnienie i aktualizacja spisu
  • sprzeciw i zażalenie
  • wykreślania wierzytelności ze spisu
  • spis jako tytuł egzekucyjny.

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Prelegenci

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020