Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (druga edycja)


Szkolenie nr 3 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 17 grudnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala nr 130, sektor C, p. I

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

Grupa docelowa

Szkolenia są adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję oraz radców prawnych i adwokatów występujących w charakterze pełnomocników w toku postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji. Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

 1. Pre-pack i jego istota - uwagi praktyczne.

 2. Zmiany przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji.
  • moment złożenia wniosku;
  • legitymacja czynna;
  • nowe elementy wniosku: wadium i lista zabezpieczeń;
  • obligatoryjne obwieszczenia;
  • nowe zadania dla TNS/TZ;
  • aukcja (wady i zalety); 
  • postępowanie zażaleniowe;
  • zasady zawierania umów pre-packowych;
  • wzmocnienie pozycji inwestora (nowelizacja art. 56h p.u.) 
 3. Zagadnienia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy a przygotowana likwidacja.
 4. Rola wierzyciela oraz problematyka umów wzajemnych.
 5. Metodyka pracy pełnomocnika wnioskodawcy - przygotowanie petitum wniosku pre-packowego.
 6. Metodyka pracy tymczasowego nadzorcy sądowego/tymczasowego zarządcy w sprawie o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa:
  • zarządzenie inauguracyjne – elementy zarządzenia umożliwiające sprawne realizowanie funkcji;
  • sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego/tymczasowego zarządcy – wymagane elementy, termin złożenia.
 7. Kazus – konstruowanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie pre-pack.

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Prelegenci

Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 

Norbert Frosztęga adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. członek rady nadzorczej Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020