Data: 8-10 września 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Rejestracja - kurs 26-28 kwietnia 2024 roku

Przedmiot i cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie do część praktycznej egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego. Kurs obejmuje:

 

 1. Zagadnienia ogólne prawa i postępowania cywilnego dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego – zakres tematyczny zagadnień ogólnych będzie obejmował wyłącznie takie zagadnienia, które mogą mieć znaczenie dla rozwiązywania zadań problemowych (przedawnienie, potrącenie, forma czynności prawnych itd.);
 2. Rozwiązywanie zadań problemowych

Rozwiązywanie zadań problemowych będzie wyglądało w następujący sposób:

 1. Podczas kursu zostanie rozwiązanych 16 zadań problemowych, z których każde zadanie będzie również zawierało różne wersje i formy alternatywne.
 2. 8 zadań będzie pochodziło z ministerialnych egzaminów na licencję doradcy restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem aktualizacji, zmian i wersji alternatywnych.
 3. 8 zadań będzie miało charakter autorski i zostanie opracowanych przez wykładowców.
 4. Kursanci otrzymają zadania problemowe kilka dni przed rozpoczęciem kursu z prośbą o dokonanie analizy i przygotowanie wstępnych rozwiązań.
 5. Podczas zajęć wykładowcy będę przedstawiali prawidłowe rozwiązania zadania problemowego, dokonają analizy sposobu punktowania i oceny tego zadania.
 6. Rozwiązywanie zadań obejmie również przedstawienie metodyki rozwiązywania zadania na egzaminie.

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają zdawać egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i posiadają podstawową wiedzę z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego nabytą w praktyce, na studiach podyplomowych albo kursach lub szkoleniach. Podstawowa wiedza z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest niezbędne dla rozwiązywania zadań problemowych.

PROGRAM

10:00 - 16:00

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego
 2. Podmioty prawa (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, reprezentacja osób prawnych);
 3. Oświadczenia woli (złożenie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli)
 4. Forma czynności prawnych
 5. Przedstawicielstwo (przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, w tym prokura)
 6. Przedawnienie
 7. Wybrane elementy prawa rzeczowego
  • Własność (nabycie i utrata własności)
  • Współwłasność (zarząd rzeczą wspólną)
  • Ograniczone prawa rzeczowe
 8. Zawarcie i wykładnia umowy
 9. Zobowiązania solidarne
 10. Zmiana wierzyciela i dłużnika
 11. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
 12. Skarga pauliańska
 13. Podstawowe zasady dotyczące dziedziczenia
 14. Zagadnienia ogólne prawa rodzinnego
 15. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
 16. Ustroje majątkowe małżeńskie
 17. Obowiązek alimentacyjny
 18. Zagadnienia ogólne postępowania cywilnego
 19. Właściwość sądów
 20. Wymogi formalne pism procesowych, w tym pozwu oraz apelacji

9:00 - 17:00

DZIEŃ DRUGI

 

 1. Metodyka rozwiązywania zadań problemowych
 2. Analiza tematów, które pojawiały się w zadaniach problemowych w poprzednich edycjach egzaminu
 3. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań

9:00-17:00

DZIEŃ TRZECI

 1. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań
 2. Dyskusja

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa - Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.” 

dr Bartosz Sierakowski - zastępca dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

 • "Zobowiązania masy upadłości", Warszawa 2023, Wolters Kluwer
 • „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych”, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020
 • „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, Warszawa 2020, CH Beck
 • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy”, Warszawa 2017, DGP
 • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. R. Sura, P. Zawadzka, P. Zimmerman, Warszawa 2017, CH Beck
 • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

Patrycja Makuch

Mateusz Waberski 

 

 

Opłaty

 • Bilet uczestnictwa 8 września: 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Bilet uczestnictwa 9-10 września: 975,61 zł netto + 23% VAT = 1200 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 780,49 zł netto + 23% VAT = 960 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Kompletny kurs 8-10 września: 1 373,98 zł netto + 23% VAT = 1690 zł brutto
 • Kompletny kurs 8-10 września Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 1 048,78 + 23% VAT = 1290 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)