Data: 3 marca 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Cel i przedmiot szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących z bilansu dłużnika oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

Pierwsza część szkolenia poświęcona zostanie obowiązkom sprawozdawczym podmiotów, czyli kto, w jakim terminie i w jakim zakresie jest zobowiązany sporządzić bilans. Druga część szkolenia będzie poświęcona omówieniu lewej strony bilansu, czyli aktywów w podmiotach gospodarczych. Będziemy się skupiać na interpretacji pojęć występujących w aktywach oraz zrozumieniu kwot i wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach aktywów. W trzeciej części spotkania dokonamy analizy zawartości prawej strony bilansu, czyli pasywów. Zostaną zinterpretowane pojęcia i pojawiające się przy nich wartości.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów. 

Udział w szkoleniu nie wymaga wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 16:00

Szkolenie

 • Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
  • Ewidencje podatkowe
  • Rachunkowość – pełne księgi
  • Zakres sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu
 • Uproszczone wersje sprawozdania finansowego dla jednostek mikro i małych
 • Terminy sporządzenia, zatwierdzenia i rejestracji sprawozdania finansowego
 • Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza za nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
 • Aktywa bilansu – cechy klasyfikujące do aktywów
 • Podział aktywów na trwałe i obrotowe
 • Wartość księgowa a wartość rynkowa aktywów
 • Metody wyceny aktywów
  • Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Należności – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Inwestycje – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Zapasy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe czynne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 • Pasywa bilansu – cechy klasyfikujące do pasywów
 • Podział pasywów na kapitały własne i obce
 • Metody wyceny pasywów
  • Kapitały: podstawowy, zapasowy, rezerwowy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Kapitał z aktualizacji wyceny – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Wynik finansowy – z roku bieżącego, z lat poprzednich
  • Błędy lat ubiegłych – zasady prezentacji w bilansie
  • Zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny

15:55 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr Adam Chmielewski

 

biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski.

Opłaty

 1. Bilet uczestnictwa: 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
 2. Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 390,24 zł netto + 23% VAT = 480 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

  Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Rejestracja

By zarejestrować się na szkolenie, kliknij TUTAJ