Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych z perspektywy syndyka masy upadłości


Szkolenie nr 4 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 8 lutego 2020 r.
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala nr 12 (parter, sektor A)

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

Cel i przedmiot Szkolenia nr 4

Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości.

Omówiona zostanie zarówno tematyka dotycząca bezskuteczności wynikającej wprost z przepisów prawa upadłościowego, jak i problematyka skargi pauliańskiej w sytuacji gdy wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia znajdą się w stanie upadłości. W trakcie zajęć prowadzący przedstawi metodologię konstruowania pozwów oraz wniosków mających na celu zwrot do masy upadłości przedmiotu tzw. czynności fraudacyjnej. 

Grupa docelowa

Szkolenia są adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję oraz radców prawnych i adwokatów występujących w charakterze pełnomocników w toku postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji. Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

 1. Bezskuteczność czynności prawnych w razie ogłoszenia upadłości – wprowadzenie
 2. Bezskuteczność czynności prawnych nieekwiwalentnych
 3. Bezskuteczność zabezpieczeń
 4. Bezskuteczność czynności prawnych dokonanych z tzw. podmiotami powiązanymi na przedpolu upadłości  
 5. Postępowanie ze skargi pauliańskiej w przypadku:
  • ogłoszenia upadłości dłużnika
  • ogłoszenia upadłości osoby trzeciej (pozwanego)
  • ogłoszenia upadłości wierzyciela (powoda)
 6. Jurysdykcja krajowa w sprawach dot. zaskarżania czynności prawnych

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Prelegenci

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020