Wierzytelność obligacyjna w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta. Instytucja kuratora obligatariuszy.


Referat doktoranta Piotra Antonowicza

Data: 25 kwietnia 2023 r., godz. 17:00
Miejsce: platforma Ms Teams

Cel i przedmiot seminarium

W trakcie seminarium mgr Piotr Antonowicz, doktorant Instytutu, wygłosi referat, który powstał na bazie badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj, których przedmiot stanowi pozycja prawna obligatariusza w postępowaniu upadłościowym. Celem badawczym prowadzonych badań jest określenie szczególnego wpływu, jaki wywierany jest przez fakt występowania w postępowaniu upadłościowym wierzytelności inkorporowanych w obligacjach, na przebieg tego postępowania oraz sposób stosowania swoistych dla tego postępowania instytucji prawnych. Wygłoszony referat związany jest także z finalizowaną przez Piotra Antonowicza rozprawą doktorską pt. „Pozycja prawna obligatariusza w postępowaniu upadłościowym”.

Celem seminarium jest w pierwszej kolejności przedstawienie rekonstrukcji struktury wierzytelności obligacyjnej stanowiącej o legitymacji obligatariusza do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta oraz pozycja takiej wierzytelności w stwierdzeniu przesłanek przedmiotowych ogłoszenia upadłości emitenta. Druga część referatu poświęcona zostanie szczególnej instytucji związanej z reprezentacją obligatariuszy we właściwej fazie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec emitenta obligacji, jaką jest kurator obligatariuszy.

Autor referatu

Piotr Antonowicz, członek oraz doktorant Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, w sferze zawodowej Wiceprezes Zarządu Allied Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz otoczeniu prawnym funduszy inwestycyjnych.