Umowa „o kredyt frankowy” a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy


KONFERENCJA NAUKOWA

Termin: 15-16 czerwca 2023 r.
Miejsce: online
Organizatorzy: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cel konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze prawnej i ekonomicznej analizy umowy o kredyt indeksowany, denominowany oraz waloryzowany do franka szwajcarskiego w sytuacji wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec kredytodawcy oraz ogłoszenia upadłości kredytodawcy lub kredytobiorcy. 

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. dr hab. Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu 
 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, 
 • dr hab. Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, 
 • prof. dr hab. Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
 • dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • dr Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
 • mgr Bartosz Groele (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego)

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu     

Członkowie Komitetu          

Materiały pokonferencyjne

Program

Dzień I

9:00 - 9:15

Otwarcie konferencji

9:15 - 15:30

9.15 - 9.45     Wykład inauguracyjny

Rola analizy instytucjonalnej w procesie poszukiwania optymalnego modelu rozliczenia kredytu frankowego

 • prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Uczelnia Łazarskiego
 • dr Przemysław Buczkowski, Uczelnia Łazarskiego

Moduł I      9.45 -14.30

Umowy „o kredyt frankowy”  - zagadnienia cywilistyczne

 • prof. dr hab. Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

CZĘŚĆ I

9.45– 12.00

Charakter prawny i rodzaje umowy o kredyt frankowy (umowa o kredyt indeksowany/denominowany do waluty a inne odmiany kredytu waloryzowanego do waluty oraz umowy o kredyt walutowy i złotowy). Czy umowa o kredyt frankowy jest umową wzajemną?

 • dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska

Ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy a niedozwolony mechanizm klauzul przeliczeniowych i ryzyko kursowe

 • dr hab. Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Sąd Najwyższy

Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta jako strony umowy kredytowej

 • dr Mariusz Korpalski

Wielopodmiotowość umowy „o kredyt frankowy”, a jej skuteczność w kontekście różnych zachowań poszczególnych kredytobiorców

 • dr Piotr Bednarczyk, Sąd Apelacyjny w Warszawie

DYSKUSJA

12.00 – 12.30 przerwa

 

CZĘŚĆ II.     12.30 – 14.30

Zakres podmiotowy i przedmiotowy pouczenia konsumenta o skutkach prawnych i ekonomicznych ustalenia nieistnienia umowy o kredyt frankowy z powodu jej nieważności i jego znaczenie  dla wymagalności roszczeń obu stron umowy – potwierdzenie zapisów umowy

Prawo zatrzymania a wpływ charakteru umowy kredytu na mechanizm rozliczenia roszczeń kondykcyjnych po jej upadku.

 • prof. dr hab. Maciej Gutowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy – konsumenta

 • mgr Michał Maj, Sąd Okręgowy w Warszawie

Wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy – przedsiębiorcy

 • mgr Kamil Gołaszewski, Sąd Okręgowy w Warszawie

 

DYSKUSJA

 

14.30 – 15.30

Pytania i wątpliwości w zakresie umowy o kredyt frankowy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych- dyskusja z udziałem doradców restrukturyzacyjnych

 • moderator dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

9:00 – 16:00

DZIEŃ II

Moduł II

9.00 – 13.00

Upadłość dłużnika - kredytobiorcy

 • sędzia dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

część I

9.00 – 11.00

Los zabezpieczenia rzeczowego w przypadku odmowy uznania wierzytelności z tytułu „umowy o kredyt frankowy

 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach upadłościowych, w których dochodzone są wierzytelności wynikające z umów „o kredyt frankowy”

 • sędzia Tomasz Pisarski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Roszczenia upadłego kredytobiorcy wobec banku kredytodawcy

 • mgr Piotr Zimmerman
 • dr Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Przedawnienie roszczeń kredytodawcy i upadłego kredytobiorcy

 • prof. dr hab. Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski

11.00 – 11.15 przerwa

część II

11.15 – 13.00

Zgłoszenie wierzytelności z tytułu umowy „o kredyt frankowy” oraz/lub wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w postępowaniu upadłościowym – metodyka działań syndyka w upadłości przedsiębiorców i w upadłości konsumenckiej

 • dr Patryk Filipiak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Odstąpienie od umowy „o kredyt frankowy” w upadłości

 • dr Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Wpływ ogłoszenie upadłości na postępowanie procesowe dotyczące kredytu wszczęte przed ogłoszeniem upadłości

 • dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dyskusja

13.00-13.30 – przerwa

 

Moduł III

13.30 – 15.00

Przymusowa restrukturyzacja banku – kredytodawcy

Moderator – dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, Uniwersytet Gdański

Model przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym

 • mgr Dawid Rogoziński, doktorant, Uniwersytet Gdański

Wpływ otwarcia przymusowej restrukturyzacji banku na dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy o kredyt

 • dr Piotr Bednarczyk, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 176 § 2 k.p.c.

 • mgr Paulina Asłanowicz, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dyskusja

 

Moduł IV

Upadłość banku

Moderator – dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

15.0    – 15.45

Sytuacja prawna kredytobiorcy po ogłoszeniu upadłości banku (zabezpieczenia roszczenia o ustalenie w postaci wstrzymania płatności rat, cesja wierzytelności kredytobiorcy wobec banku w kontekście przesłanek ogłoszenia upadłości banku)

 • dr Michał Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wpływ upadłości banku na toczące się postępowania cywilne ze względu na przedmiot procesu.

 • dr hab. Andrzej Torbus, Uniwersytet Śląski

Dyskusja

 

DYSKUSJA PLENARNA 

Prelegenci

Prof. dr hab. Rafał Adamus

autor komentarzy: “Prawo upadłościowe. Komentarz.” (wyd. 1 – 2016, wyd. 2 – 2019) i “Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” (wyd. 1 – 2015, wyd. 2 – 2019, wyd. 3 – 2021), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i kilkuset innych publikacji. Od 2011 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego. Od 1 sierpnia 2022 roku profesor zwyczajny. Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003r.); obecnie kancelaria indywidualna. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. Autor reportażu historycznego “Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski”, który można nieodpłatnie pobrać na stronie: odyseja1918.pl

 

Paulina Asłanowicz

sędzia, od 2001 roku wykonuje obowiązki orzecznicze w pionie cywilnym warszawskich sądów najpierw jako asesor, a następnie sędzia. Od 2017 roku jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na różnych etapach kariery pełniła funkcje przewodniczącego wydziału, zastępcy przewodniczącego wydziału i wizytatora. Była także wielokrotnie patronem aplikantów sędziowskich, radcowskich i adwokackich. Prowadziła szkolenia dla sędziów oraz zajęcia dla aplikantów radcowskich.

dr Piotr Bednarczyk

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych.

dr Przemysław Buczkowski

adwokat, psycholog. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Studia na kierunku prawo ukończył w 2006 r. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończonej w 2010 r. pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym. Od 2007 r. pracuje w Uczelni Łazarskiego jako nauczyciel akademicki prowadząc z zajęcia z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa spółek handlowych i prawa kontaktów. Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa. Od 2010 r. wykonuje zawód adwokata, początkowo w ramach spółki partnerskiej, zaś od 2018 r. w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

profesor doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego. Tematem jego badań jest teoria prawa (w szczególności problematyka materialnych źródeł prawa), teoria ekonomii (nowa ekonomia instytucjonalna, w szczególności teorie zmiany instytucjonalnej), funkcje władz publicznych w gospodarce, prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego w Polsce. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, posiada w swoim dorobku ponad 150 opracowań naukowych i ponad 60 innych publikacji.

 

dr Patryk Filipiak

adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Był członkiem Zespołu Ministra Zdrowia ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych – we wrześniu 2021 r. otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia za udział w pracach Zespołu ds. Restrukturyzacji. Brał udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Był członkiem Zespołu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do spraw prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w ramach pracy którego przygotowane zostały rekomendacje zmian legislacyjnych w sprawie systemów wczesnego ostrzegania. Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

Kamil Gołaszewski

sędzia z kilkunastoletnim stażem, od 2017 roku orzekający w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Autor pytań prejudycjalnych w sprawach C-260/18 (Dziubak) i C-28/22 (Getin Noble Bank).

 

prof. dr hab. Maciej Gutowski

adwokat, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda oraz Judicial Wing of Insol Europe.

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UMC. uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. W latach 2003-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie. Autor ponad 100 publikacji z postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, a także prawa handlowego, w tym monografii naukowych, komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego oraz wielu artykułów naukowych i glos.

dr Mariusz Korpalski

doktor   nauk   prawnych;   radca   prawny;   wspólnik   w   Komarnicka   Korpalski Kancelaria Prawna; od kilkunastu lat zajmuje się problemami klientów banków wywoływanymi przez terminowe umowy walutowe, w tym umowy kredytowe; problemowi pozycji prawnej przedsiębiorcy jako klienta banku jest poświęcona jego książka Bankowe umowy przedsiębiorców, wydana jeszcze w 2010   r.;   wielokrotnie   miał   okazję   reprezentować   klientów   przed   Sądem   Najwyższym   (m.in.   w przełomowych sprawach IV CSK 285/16, II CSK 803/16, I CSK 242/18 i IV CSK 13/19); jest autorem wielu   publikacji   m.in.   w   „Rzeczpospolitej”,   „Dzienniku   Gazecie   Prawnej”,   „Monitorze   Prawa Bankowego”, „Glosie” i „Przeglądzie Prawa Handlowego”; których wybór ukazał się w 2020 r. w książce jego współautorstwa pt. Opcje, franki i banki. Spotkamy się w sądzie; w 2019 r. obronił pracę doktorską pt. Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; w 2020 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się jego książka pt. Bankowe terminowe umowy walutowe, zawierającą rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej; jest współautorem Przewodnika Frankowicza wydanego przed Wolters Kluwer Polska w 2020 r., którego 2 wydanie ukazało się w 2022 r.

dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik  Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

.

dr Michał Kuźnik


Adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z którym związany jest zawodowo od 2004 r. Naukowo zajmuje się problematyką prawną (prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo handlowe oraz prawo spółek). W tym obszarze prowadził wykłady i szkolenia. Od 2010 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Michał Maj

W 2009 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim, a w 2014 r. złożył egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2014-2017 był referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. W latach 2017-2021 był asesorem sądowym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, a od 2022 r. jest sędzią tego sądu, obecnie delegowanym do orzekania w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dawid Rogoziński

radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stały prelegent i prowadzący szkolenia dla prawników, brokerów ubezpieczeniowych i innych podmiotów z rynku finansowego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszaru styku prawa bankowego i ubezpieczeniowego, systemu ochrony klienta instytucji rynku finansowego oraz cywilnoprawnych aspektów obrotu na rynkach finansowych.Autor wielu publikacji z tego zakresu, m.in. monografii “Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej” (Warszawa 2022).

dr Bartosz Sierakowski

doktor nauk prawnych, radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz procesie cywilnym będąc wspólnikiem w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Jest także członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych oraz członkiem międzynarodowego zrzeszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL Europe. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, pełniący od 1 lutego 2023 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W 2023 roku z wyróżnieniem obronił ma Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Zobowiązania masy upadłości”, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Współorganizator oraz prelegent i moderator na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. Współorganizował m.in. pierwszą konferencję naukową doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym”. Konferencja odbyła się na Uczelni Łazarskiego w 2021 roku i zgromadziła także naukowców spoza Polski. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor monografii pt. "Zobowiązania masy upadłości" (Warszawa 2023, wyd. Wolters Kluwer Polska). 

prof. KPSW, dr hab. Tomasz Szanciło 

sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, w sądownictwie pracuje od ponad 20 lat, poczynając od aplikacji sędziowskiej, przeszedł wszystkie szczeble sądownictwa powszechnego. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji, przede wszystkim z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego. Jest autorem komentarza do prawa przewozowego oraz redaktorem i współautorem komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Prowadzi wykłady z Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także szkolenia dla sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów sędziów.

dr Tomasz Szczurowski

adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności   Intelektualnej,   autor   monografii   naukowych,   komentarzy   oraz   artykułów naukowych   z   zakresu   prawa   handlowego,  upadłościowego,   restrukturyzacyjnego   oraz rejestrowego.

Dr Aneta Wiewiórowska – Domagalska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Utrechskim, obecnie kończy rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Osnabruckim. W latach 2019-2022 Współprzewodnicząca Forum Konsumenckiego przy RPO. Pełniła funkcję głównego eksperta w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz brała udział w pracach grup roboczych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jako ekspertka z zakresu prawa prywatnego i konsumenckiego, prowadziła z ramienia Polski negocjacje w tych dziedzinach w Radzie Unii Europejskiej, przewodnicząc obradom grupy roboczej podczas polskiej prezydencji. Odpowiedzialna za proces transpozycji dyrektyw konsumenckich, brała udział w pracach nad reformą polskiego prawa prywatnego. Współautorka Zasad Europejskiego Prawa Sprzedaży, uczestniczyła w pracach Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Reporterka w projekcie Europejskiego Instytutu Prawa dotyczącego Zasad Modelowych dla Platform Internetowych. Od 2021 roku członkini Komitetu Wykonawczego Europejskiego Instytutu Prawa

prof. dr hab. Aleksander Jerzy Witosz

pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności z zakresu prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Współautor i redaktor komentarzy do Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, współautor tomu 6 Systemu Prawa Handlowego „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”, współautor tomów 17b i 21 Systemu Prawa Prywatnego, współautor 4-tomowego komentarza do Kodeksu spółek handlowych pod red. A. Kidyby. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa spółek i prawa insolwencyjnego. Współpracuje z kancelariami doradców restrukturyzacyjnych przygotowując opinie prawne z zakresu praktyki stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Piotr Zimmerman

radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawieupadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Znajduje się w gronie twórców ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze (restrukturyzacyjne) w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r. Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego (restrukturyzacyjnego) (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

Rejestracja

Weź udział w konferencji!

Zapisz się.