Termin: 02 czerwca 2023 r.
Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Rodzaj wydarzenia: Konferencja hybrydowa (stacjonarnie oraz online)
Tematyka: Rozwój kompetencji. Współpraca i partnerzy. Dokapitalizowanie

Cel i przedmiot konferencji

Jeśli inflacja, ceny surowców do produkcji albo problemy z zapewnieniem Twojej Firmie odpowiednich kadr wydają ci się groźne dla prowadzenia dalszej działalności gospodarczej – nie czekaj. Dowiedz się, czy to rzeczywiście symptomy kryzysu i poznaj możliwości wsparcia oferowane przez instytucje publiczne. Zapraszamy na konferencję pod tytułem „Rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dla firm w świetle implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy”, organizowaną w Warszawie przez Uczelnię Łazarskiego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Biuro Regionalne w Poznaniu. Wydarzenie będzie też transmitowane w Internecie.

Zanim przejdziemy do przedstawienia oferty PARP, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego i urzędów pracy, eksperci i doświadczeni praktycy specjalizujący się w tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw przedstawią w przystępny sposób dostępne rozwiązania prawne i instytucjonalne stanowiące realną pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie i umożliwiające zapobieżenie przedwczesnej upadłości czy likwidacji.

Wymuszone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023 zmiany w krajowych aktach normatywnych mają być sposobem na przetrwanie trudnego okresu dla przedsiębiorstwa zmagających się z przejściowymi trudnościami gospodarczymi, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Obecnie harmonizacja Dyrektywy z porządkiem prawnym RP jest na etapie ostatecznych uzgodnień i w niedługim czasie zostanie przekazana do ciała ustawodawczego. Jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Celem konferencji jest także poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum metod pomocy oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym. Warto wiedzieć, że zapisy Dyrektywy restrukturyzacyjnej otwierają przed przedsiębiorcą możliwość otrzymania tzw. drugiej szansy na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Organizatorzy pragną, by wydarzenie stało się forum z udziałem organizatorów pomocy – legislatorów  czy przedstawicieli instytucji publicznych – oraz jej potencjalnych beneficjentów, czyli przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Punkt informacyjny SWO, który udziela informacji dotyczących systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw oraz innych działań realizowanych w ramach DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów

Program

9:30 - 9:45

Otwarcie konferencji

9:45 - 15:40

09.45 – 10.30   „Przyczyny i symptomy kryzysu finansowego przedsiębiorcy” – mec. Łukasz Bogaczyk, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu; Katarzyna Barabasz, przedsiębiorca, researcher, analityk biznesowy

10.30 – 11.10   „Postępowanie o zatwierdzenie układu jako sposób pozasądowej restrukturyzacji długu” – dr Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; Joanna Wargin-Torchała, przedsiębiorca, członek Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

11.10 – 11.30   Przerwa

11.30 – 12.00   “Oddłużenie przedsiębiorcy” – dr hab. Anna Hrycaj, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; Maciej Zajkowski – przedsiębiorca, członek Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  

12.00 – 12.30   “Rola doradcy restrukturyzacyjnego w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej przedsiębiorcy” – dr Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; Marzena Dobrzańska-Główczyk, przedsiębiorca z doświadczeniem w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych

Dyskusja

13.00 – 13.40   Przerwa lunchowa

13.40 – 14.00   „Możliwości wsparcia firm w okresowych trudnościach w ofercie PARP” – Rafał Stachowiak, starszy specjalista PARP

14.00 – 14.30   „ARP – Instrumenty finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu Polityka Nowej Szansy” – mec. Monika Przedwojewska-Kałuża, radca prawny w Biurze Prawnym, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

14.30 – 14.50    „BGK – Pożyczka płynnościowa dla małych i średnich Przedsiębiorstw z POIR” Przemysław Lewandowski, menedżer Zespołu Projektów Regionalnych

14.50 – 15.10   „Krajowy Fundusz Szkoleniowy narzędziem wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników” – Rafał Tyszkiewicz p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie 

Dyskusja

15:30 – 15:40

Zakończenie konferencji

Prelegenci

 

dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda oraz Judicial Wing of Insol Europe.

dr Bartosz Sierakowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; doktor nauk prawnych, radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz procesie cywilnym będąc wspólnikiem w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Jest także członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych oraz członkiem międzynarodowego zrzeszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL Europe. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, pełniący od 1 lutego br. funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W 2023 roku z wyróżnieniem obronił ma Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Zobowiązania masy upadłości”, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Współorganizator oraz prelegent i moderator na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. Współorganizował m.in. pierwszą konferencję naukową doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym”. Konferencja odbyła się na Uczelni Łazarskiego w 2021 roku i zgromadziła także naukowców spoza Polski. Prowadzi Szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Patryk Filipiak

adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Był członkiem Zespołu Ministra Zdrowia ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych – we wrześniu 2021 r. otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia za udział w pracach Zespołu ds. Restrukturyzacji. Brał udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Był członkiem Zespołu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do spraw prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w ramach pracy którego przygotowane zostały rekomendacje zmian legislacyjnych w sprawie systemów wczesnego ostrzegania. Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym, a także w prawie restrukturyzacyjnym. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych. Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Monika Przedwojewska-Kałuża

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierunku zarządzanie na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej oraz procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Obecnie Radca prawny w Biurze Prawnym w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Obszar jej praktyki obejmuje m.in. realizację zadań związanych z programem Polityka Nowej Szansy oraz zadań z zakresu postępowania administracyjnego i pomocy publicznej. Prelegent oraz organizator konferencji restrukturyzacyjnych organizowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Przemysław Lewandowski

Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się środkami unijnymi z perspektywy różnych aktorów (odbiorcy, beneficjenta oraz instytucji zarządzającej) i form finansowania (dotacje, pożyczki, wejścia kapitałowe). Do jego największych osiągnięć należą: współtworzenie sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich w Polsce oraz projekt pożyczek płynnościowych POIR dla firm, które ucierpiały przez skutki COVID-19. Obecnie Menedżer w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Wspiera swój zespół w realizacji kluczowych projektów pożyczkowych o łącznym budżecie ponad 5 mld zł. Nadzoruje system finansowania i rozliczania pożyczek inwestycyjnych w Małopolsce oraz ogólnopolskich pożyczek płynnościowych POIR. 

Rafał Tyszkiewicz 

Absolwent UKSW w Warszawie, magister prawa, od 2002 r. zatrudniony na stanowisku asystent – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, w Warszawie gdzie prowadził zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz z prawa wspólnot europejskich i unii europejskiej. Od 2005 roku związany z publicznymi służbami zatrudnienia. Od 28 lutego 2023 roku pełni obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Rafał Stachowiak

Starszy specjalista Biura Regionalnego w Poznaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizuje się w tematyce wsparcia przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach ze środków UE. Wieloletni koordynator projektów EFS skierowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

Rejestracja

Weź udział w konferencji!

Zapisz się.